image.jpg

Derginin Adı: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/11
Sayı: 24
Makale Başlık: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL DERSLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Attitudes of University Students Concerning Foreign Language Courses
Makale Eklenme Tarihi: 30.04.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, üniversite birinci ve ikinci sınıfa devam eden öğrencilerin ortak zorunlu ders olarak okutulan İngilizce I ve İngilizce II derslerine yönelik tutumlarını bazı değişkenler açısından incelemektir. Araştırma, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesinde birinci ve ikinci sınıflarda öğrenim gören toplam 300 öğrenciyle yürütülmüştür. Araştırmanın verileri, Gömleksiz (2003) tarafından geliştirilen “İngilizce Duyuşsal Alana İlişkin Tutum Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, betimleyici istatistiklerden (frekans ve yüzdelik hesaplama) yararlanılmış ve öğrencilerin cinsiyet, öğrenim gördükleri anabilim dalı/bölüm, mezun oldukları lise türü, sınıf düzeyi ile İngilizce dersine yönelik tutumları arasındaki ilişkileri çözümlemek için ise t-testi ve varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin İngilizceye yönelik tutumlarının olumlu olduğu; öğrencilerin tutumlarının cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim gördükleri anabilim dalı/bölüm ve mezun oldukları lise türüne göre .05 anlamlılık düzeyinde farklılaşmadığı belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to analyze attitudes of first and second year students towards “English I” and “English II” courses as a common compulsory course in terms of some variables. The study was carried out with 300 first and second year students in Faculty of Education at Yüzüncü Yıl University. Data of the research was collected by using “Attitude Scale on Affective Domain in English Classes” developed by Gömleksiz (2003). In the analysis of data collected, descriptive statistics (frequency and percentages) were benefited; t-test and variance analysis (ANOVA) were used to analyze the relations among the students’ attitudes towards English course and gender, grade level, department, type of school. As a result of the research, it was found that attitude of the students towards English is positive and doesn’t change in terms of gender, grade level, department and type of school they graduated at .05 significance level.

PDF Formatında İndir

Download PDF