image.jpg

Derginin Adı: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/11
Sayı: 24
Makale Başlık: ANADOLU LİSELERİNİNİN ÖRGÜTSEL DEĞERLERE GÖRE YÖNETİLME DÜZEYİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Anatolian High Schools’ Level of Management By Values
Makale Eklenme Tarihi: 30.04.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, Anadolu liselerinde görevli öğretmenlerin görüşlerine göre, Anadolu liselerinin örgütsel değerlere göre yönetilme düzeyini belirlemektir. Genel tarama modelinde yapılan araştırmanın evrenini, 2012-2013 eğitim- öğretim yılında Mardin il merkezindeki resmi beş Anadolu Lisesinde görevli 213 öğretmen, örneklemini ise random yöntemiyle seçilen 182 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada, Yılmaz (2006) tarafından geliştirilen 25 maddelik “Değerlere Göre Yönetim Ölçeği” kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Verilerin analizi sonucunda; öğretmenlerin okullarının örgütsel değerlere göre yönetilme düzeyine ilişkin görüşlerinin aritmetik ortalaması “çok katılıyorum” düzeyinde yer almıştır. Öğretmenlerin en yüksek derecede katıldıkları ilk üç madde, “diğer insanlara iyilik yapmak erdem olarak görülür”, “zor durumda olan kişilere yardım edilir” ve “insanlara insan oldukları için saygı gösterilir.” En düşük derecede katıldıkları ilk üç madde ise “verilen kararlarda duygusal davranılmaz”, “bireylerin bağımsız çalışmayı tercih etmelerine saygı gösterilir” ve “yapılan işlerde önce iç huzur düşünülür”. Öğretmenlerin örgütsel değerlere göre yönetilme düzeyine ilişkin görüşleri arasında cinsiyet, mesleki kıdem, alan ve öğrenim durumu değişkenlerine göre anlamlı fark saptanmamıştır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine Anatolian High Schools’ level of being managed by organizational values with respect to the views of the teachers working in Anatolian High Schools. The research is in survey model. The population of the study consists of 213 teachers working in five state schools in the city centre of Mardin during the 2012-2013 academic year. 182 teachers are chosen from the research population with random sampling method and they consist of the sample. “The Management by Values Scale” which was developed by Yılmaz (2006) and consists of 25 items is used for data collection. The significance level was set at 0.05. Among the findings of the study are; the mean of teachers’ views on levels of being managed by values is at “strongly agree” level. The first three items which the teachers agree the most are in turn; “helping others is seen as a virtue”, “the people having difficulty are helped” and “people are respected just because they are human beings”. On the other hand the first three items which the teachers agree the least are in turn; “people do not behave emotionally in their decisions”, “individuals’ choice of independent working is respected” and “Inner peace is considered first in practices”. No significant difference is found among the teachers’ views on management by values for the variables of gender, seniority, major and educational level.

PDF Formatında İndir

Download PDF