image.jpg

Derginin Adı: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/11
Sayı: 24
Makale Başlık: ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE KAVRAMINA YÖNELİK BİLGİ ve ÇEVREYİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Determining Knowledge and Comprehension Levels of Secondary School Students Regarding Concepts of Environment
Makale Eklenme Tarihi: 30.04.2015
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Öğrencilerin çevre eğitimine yönelik kavramlar ile ilgili bilgilerinin eksik ve/veya kavramlara yönelik bilgilerinin az olduğu, kavramların anlamlarını tam olarak bilmedikleri ve bu kavramları algılayamadıkları literatürde yapılan çalışmalarda belirtilmektedir. Bu çalışmada da literatürde yer alan bu eksikliklerin nedenlerini ortaya çıkarmak üzere ortaokul öğrencilerinin çevre eğitimine yönelik kavramları bilme ve anlama düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada alan taraması yöntemi kullanılmıştır. Örneklem ise Gümüşhane ili merkez ortaokullarında öğrenim gören toplam 605 tane 6., 7. ve 8. sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışmanın amacı doğrultusunda araştırmacı tarafından geliştirilen 3 adet açık uçlu sorudan faydalanılmıştır. Uygulamalar sonunda açık uçlu sorulardan elde edilen cevaplar frekanslanmıştır. Elde edilen frekanslamalar neticesinde öğrencilerin sorulara farklı farklı cevaplar verdikleri ve öğrencilerin çevre eğitimi kavramlarından olan sera etkisi, küresel ısınma, iklim değişikliği gibi kavramlar hakkında yeterince bilgilerinin olmadığı belirlenmiştir. Son olarak da öğrencilerin çevre eğitimi kavramları hakkında bilgilerinin neden eksik olduğu tartışılmaya çalışılmıştır. Çevre eğitiminde yer alan kavramların daha etkili olabilmesi için okullarda çevre eğitimine yönelik etkinliklerin uygulanması gerekmektedir. Bu etkinlikler sayesinde öğrencilerin çevre eğitimine ait kavramları anlama düzeylerinin artmasına fırsat vereceğine ilişkin çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: It is stated out in the studies in the literature conducted that students’ knowledge about the concepts on environment education are missing and/or their knowledge about concepts are few, that they do not know the meaning of the concepts exactly and that they do not perceive these concepts. Also in this study, in order to reveal the reasons of these missing in the literature, defining the level of understanding of secondary school students on concepts about environment education is aimed. Scanning method is used in the study. Sample is composed of total 650 students from 6th, 7th and 8th class students whom they are studying at central secondary schools in Gumushane. In direction with the aim of the study, three open ended questions developed by the researcher is utilized. At the end of the applications, frequencies of the answers gathered through open-ended questions are defined. At last, it is tried to be discussed why the students’ knowledge on concepts about environmental education are missing. In order that the concepts included in environment education can be more effective, activities about environment education are needed to be applied in schools. Various suggestions are made about students’ the levels of understanding of concepts on environment education give opportunity to increase thanks to these activities.

PDF Formatında İndir

Download PDF