image.jpg

Derginin Adı: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/11
Sayı: 24
Makale Başlık: EVALUATION ON VISUALIZATION AND CONCRETIZATION IN MATHEMATICS EDUCATION
Makale Alternatif Dilde Başlık: Matematik Eğitiminde Görselleştirme ve Somutlaştırma Üzerine Bir Değerlendirme
Makale Eklenme Tarihi: 30.04.2015
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: This study aims to determine to what extent visualization and concretization gain acceptance by means of comparison of national and international literature about visualization and concretization in mathematics education. In the study, 38 publications from the publication of “Principles and Standards for School Mathematics” by NTCM (1989) to 2013 and international literature about visualization and concretization in mathematics education that are in Turkish and English were analyzed by means of determined databases. Examining the databases based on literature review, 38 publications regarding visualization and concretization in mathematics education, being nationally or internationally published, being in article, paper or thesis formats, having a qualitative, quantitative or mixed method, the distribution of research studies in terms of years and the distribution of them in terms of subject matters were analyzed. As a result of the findings, it was revealed that there are not enough publications in order to say that the subjects regarding the visualization and concretization in mathematics education become widespread but there is a continuous increase in terms of the research studies on visualization in mathematics education. It was seen that the number of the publications on visualization in mathematics education is lower than those conducted in abroad. Furthermore, what matters in the research studies on visualization in mathematics education was also revealed in the study.
Alternatif Dilde Özet: Yapılan bu çalışmada, matematik eğitiminde görselleştirme ve somutlaştırma konularında ulusal ve uluslararası alan yazımının taranıp karşılaştırılmasıyla matematik eğitiminde görselleştirme ve somutlaştırmanın ne derece kabul gördüğünün ortaya konulması amaçlanmaktadır. Çalışmada, belirlenen veri tabanlar kullanılarak ulusal ve uluslararası alanlarda matematik eğitiminde görselleştirme ve somutlaştırmayla ilgili yayın dili Türkçe ve İngilizce olanlar ve NCTM’nin “Okul Matematiği için Prensipler ve Standartlar” adlı belgesinin yayınlanmasından (1989 yılı) 2013 yılına kadar yayınlanan 38 yayın incelemeye alınmıştır. Literatür taraması sonucunda matematik eğitiminde görselleştirme ve somutlaştırma konularıyla ilgili ulaşılan 38 yayın, çalışmanın yurtiçinde ve yurtdışında yayınlanmış olması; makale, bildiri ve tez formatında olması, yönteminin nicel, nitel ya da karma yöntem olması, yapılan çalışmaların yıllara göre dağılımı ve çalışmaların konulara göre dağılımları incelenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda, matematik eğitiminde görselleştirme ve somutlaştırma konularının yaygınlaştığını söyleyebilmek için yeterli yayın sayısının olmadığı, fakat matematik eğitiminde görselleştirmeyle ilgili yapılan çalışmaların sürekli olarak artış gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. Ülkemizde matematik eğitiminde görselleştirmeyle ilgili yapılan yayın sayısının yurt dışına göre az olduğu görülmüştür. Ayrıca Matematik eğitiminde görselleştirmeyle ilgili yapılan çalışmaların hangi konularda olduğu da çalışmada ortaya konulmuştur

PDF Formatında İndir

Download PDF