image.jpg

Derginin Adı: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/11
Sayı: 24
Makale Başlık: FEN ALANLARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ NANOBİLİM ve NANOTEKNOLOJİ FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Examining Nanoscience and Nanotechnology Awareness Level of Preservice Science Teachers in Terms of Different Variables
Makale Eklenme Tarihi: 30.04.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı ortaokul ve lise fen alanları (fen bilimleri, fizik, kimya, biyoloji) öğretmen adaylarının, nanobilim ve nanoteknoloji (NBT) farkındalık düzeylerini belirlemek ve cinsiyet, bölüm ve akademik başarı düzeyi değişkenlerine göre incelemektir. Çalışma grubu 122 fen bilimleri, 60 biyoloji, 37 fizik ve 34 kimya öğretmen adayı olmak üzere toplam 253 öğretmen adayı (179 kız, 74 erkek) oluşmaktadır. Araştırma betimsel tarama yöntemine göre yürütülmüş olup, veri toplama aracı olarak Sagun Gököz (2012) tarafından geliştirilen “Nanobilim ve Nanoteknoloji Farkındalık Anketi” kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının NBT farkındalıkları orta düzeydedir. Öğretmen adaylarının NBT farkındalıkları arasında bölüm değişkenine göre anlamlı fark bulunurken, cinsiyet ve akademik başarı düzeyi değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar bulunamamıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre fen alanları öğretmen adaylarının NBT farkındalıklarını arttırmak üzere çeşitli önerilere yer verilmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this research was to determine nanoscience and nanotechnology (NST) awareness level of middle and high schools preservice science teachers and to investigate these levels according to gender, department academic achievement variables. The sample of the research consisted of 122 science, 60 biology, 37 physics and 34 chemistry preservice teachers, a total of 253 people (179 of whom are female and 74 of whom are male). In this study descriptive survey method was used and data of this study were collected using the “Nanoscience and Nanotechnology Awareness Questionnaire”. The results of this study showed that NST awareness level of the preservice science teachers were mid-range. While there were meaningful differences between NST awareness levels of the preservice science teachers according to the variables of department, no meaningful differences between the awareness levels of the participants were found according to the variable of type of task.

PDF Formatında İndir

Download PDF