image.jpg

Derginin Adı: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/11
Sayı: 24
Makale Başlık: ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA KAYGILARININ İNCELENMESİ: SÖZLÜ ANLATIM DERSİNE YÖNELİK BİR UYGULAMA
Makale Alternatif Dilde Başlık: Investigation Of Speaking Anxiety Of Pre-Service Teachers: An Application For Speaking Course
Makale Eklenme Tarihi: 30.04.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, Sözlü Anlatım dersinde yapılan uygulamaların öğretmen adaylarının konuşma kaygıları üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Deneme öncesi desenlerden Tek Grup Ön Test - Son Test Modeliyle gerçekleştirilen araştırma, 2013-2014 eğitim yılında 212 öğretmen adayının katılımıyla yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacıların oluşturduğu iki kategorili sorular ve Sevim’in (2012) geliştirdiği “Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının konuşma kaygı düzeyleri cinsiyet ve öğretmenlik programına göre Sözlü Anlatım dersindeki uygulamalardan önce ve sonra karşılaştırılmıştır. Bulgular, Sözlü Anlatım dersinden sonra öğretmen adaylarının Türkçeyi doğru ve akıcı konuşma ile bir topluluk karşısında konuşmaya yönelik olumlu görüşlerinde artış olduğunu göstermektedir. Sözlü anlatım dersinden sonra öğretmen adaylarının konuşma kaygı düzeylerinde azalma olduğu belirlenmiştir. Uygulama sonrasında cinsiyet değişkenine göre yapılan karşılaştırmada kızların konuşma kaygı düzeylerinin erkeklere göre daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca uygulama sonrasında en düşük konuşma kaygısına sahip olan grubun Okul Öncesi Öğretmeni adaylarından oluştuğu belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of the current study is to investigate the effect of applications conducted in Oral Expression Course on pre-service teachers’ speaking anxiety. The study carried out through Single Group Pretest – Posttest Model with the participation of 212 pre-service teachers in 2013-2014 school year. As data collection instruments, two-category questions developed by the researchers and “Pre-service Teachers’ Speaking Anxiety Scale” developed by Sevim (2012) were used. The pre-service teachers’ speaking anxiety levels before and after the applications conducted in Oral Expression Course were compared in terms of gender and the department they attend. The findings of the study revealed that there was an increase on the positive opinions of the pre-service teachers about correct and fluent speaking of Turkish and making speech in front of people. Following the applications performed in Oral Expression Course, a decrease was observed in the speaking anxiety levels of the pre-service teachers. When the results obtained after the applications were compared in relation to gender variable, it was found that the females’ anxiety level is lower than that of the males. Moreover, it was found that the pre-service teachers from the department of pre-school teaching have lower anxiety level when compared to the pre-service teachers from other departments.

PDF Formatında İndir

Download PDF