image.jpg

Derginin Adı: Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2015/11
Sayı: 24
Makale Başlık: ÖĞRETMENLERDE ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK DÜZEYİ İLE YAŞAM MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Analyzing The Relationship Between Teachers' Perceived Organizational Support and Life Satisfaction Levels
Makale Eklenme Tarihi: 30.04.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmanın temel amacı öğretmenler tarafından algılanan örgütsel destek düzeyi ile yaşam memnuniyeti arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın evrenini 2013-2014 eğitim öğretim yılında Bartın il merkezindeki devlete bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise basit seçkisiz örnekleme yoluyla belirlenen 290 öğretmen oluşturmaktadır. Verilerin toplanması için Algılanan Örgütsel Destek Ölçeği ve Yaşam Memnuniyet Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde frekans, yüzde, aritmetik ortalama, t-test varyans analizi, korelasyon ve regresyon analizinden yararlanılmıştır. Analizler sonucunda cinsiyet değişkenin örgütsel destek algısı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğuna dair kanıt bulunamamıştır. Ancak kadın öğretmenler yaşam memnuniyeti açısından erkek öğretmenlere göre daha olumlu bir algıya sahiptir. Yaşam Memnuniyeti ile Algılanan Örgütsel Destek arasında pozitif yönlü zayıf doğrusal bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda öğretmenlerin örgütsel destek düzeyleri ile yaşam memnuniyet algıları orta düzeyde çıkmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The main purpose of this study is to examine the relationship between life satisfaction and perceived organizaitonal support levels of teachers. The universe of the research was composed of the teachers working at state primary, secondary and high schools in Bartın city center during the 2013-2014 academic year. The sample of the study was identified by simple random sampling which consisted of the 290 teachers. Perceived Organizational Support Scale and Life Satisfaction Scale Scale were used to collect the data. In this quantitavie research survey method was employed. The obtained data was analyzed by SPSS program. During the analysis process frequency, percentage, mean, t-test, analysis of variance, correlation and regression analysis were used. According to findings, there is no evidence that gender variable has a significant effect on the perception of organizational support. However, female teachers have a more positive perception than male teachers in terms of life satisfaction. It can said that there is a weak positive linear relationship between Perceived Organizational Support and Life Satisfaction. The findings show that teachers' perceptions of organizational support and life satisfaction levels are moderate.

PDF Formatında İndir

Download PDF