image.jpg

Derginin Adı: SUJE
Cilt: 2015/5
Sayı: 1
Makale Başlık: 2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği (Revize Formu): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Validity and Reliability Study of 2x2 Achievement Goal Orientations Scale (Revised Form)
Makale Eklenme Tarihi: 2.05.2015
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı 2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği revize formunu (Elliot & Murayama, 2008) Türkçe’ye uyarlamaktır. Araştırma 450 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Ölçeğin iç tutarlılık güvenirlik katsayıları, öğrenme-yaklaşma yönelimi alt boyutu için.72, öğrenmekaçınma yönelimi ilgi alt boyutu için. 68, performans-yaklaşma yönelimi alt boyutu için. 62 ve performans-kaçınma yönelimi alt boyutu için .69 olarak bulunmuştur. Ölçeğin madde toplam korelasyon katsayıları .50 ve .70 arasında sıralanmaktadır. Doğrulayıcı faktör analizinde 12 maddeden oluşan 4 boyutlu modelin (öğrenme-yaklaşma yönelimi, öğrenme-kaçınma yönelimi, performans-yaklaşma yönelimi ve performans-kaçınma yönelimi) iyi uyum verdiği görülmüş- tür. Doğrulayıcı faktör analizinde dört boyutlu modelin iyi uyum verdiği görülmüştür (x2= 172.08, sd= 48, RMSEA= .076, NNFI=.97, NFI= .98, CFI= .98, IFI= .98, RFI= .96, GFI= .94, SRMR= .048). Bu sonuçlar 2x2 Başarı Yönelimleri Ölçeği Revize Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this research is to examine the validity and reliability of the revised Turkish version of the 2x2 Achievement Goals Questionnaires (Elliot & Murayama, 2008). The sample of this study consisted of 450 university students. Cronbach alpha internal consistency reliability coefficients were .72 for learning-approach subscale, .68 for learning-avoidance subscale, .62 for performance-approach subscale, and .69 for performance-avoidance subscale. Results showed that corrected item total correlation coefficients of the scale ranged from .50 to .70. Results of confirmatory factor analysis demonstrated that the four-dimensional model was well fit (x2= 172.08, df= 48, RMSEA= .076, NNFI=.97, NFI= .98, CFI= .98, IFI= .98, RFI= .96, GFI= .94, SRMR= .048). Overall findings demonstrated that Turkish version of the Achievement Goals Questionnaire had adequate validity and reliability scores.

PDF Formatında İndir

Download PDF