image.jpg

Derginin Adı: SUJE
Cilt: 2015/5
Sayı: 1
Makale Başlık: The Effects of Quantity and Quality of Teachers’ Probing and Guiding Questions on Student Performance
Makale Alternatif Dilde Başlık: Öğretmenlerin Sorduğu Sorgulayıcı ve Yönlendirici Soruların Sayı ve Niteliğinin Öğrencilerin Başarısı Üzerindeki Etkisi
Makale Eklenme Tarihi: 2.05.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: This study investigated the types, quantity, and quality of teacher questions and their impact on student understanding. In contrast to previous studies, in order to obtain optimum effects of question types, quantity, and quality, this study controlled for variables such as teachers’ experience, textbooks used, and teachers’ mathematics preparation knowledge, all of which may affect student achievement. The data were collected from 33 7th- and 8th-grade teachers in 2 different states, Texas and Delaware, who participated in a longitudinal project. A total of 103 videotapes were obtained. For the 1st research question, Hierarchical Linear Modeling (HLM) was run with 2 levels; student and teacher. For the 2nd question, inter-correlations were computed between the variables. We found that the quality teachers’ probing questions significantly predicted student performance when other variables were controlled. We also found that the quality and quantity of guiding questions and probing questions significantly correlated.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışmanın amacı öğrenme-öğertme sürecinde öğretmenlerin sordukları soruların kalitesinin, çeşidinin ve sayısının öğrencilerin anlamaları üzerindeki etkisini incelemektedir. Diğer çalışmalardan farklı olarak, öğretmenin soru çeşidinin, kalitesinin ve sayısının etkisini tam olarak ölçmek için; öğretmenin tecrübesi, kullanılan ders kitapları ve öğretmenin aldığı ders sayılarının öğrencinin öğrenmesi üzerindeki etkisi kontrol edilmiştir. Veriler Texas ve Delaware eyaletlerinde 7. ve 8. sınıflarda matematik öğretmenliği yapan toplam 33 katılımcıdan toplanmıştır. Verilerin toplanmasında izin alınarak video kayıtları kullanılmıştır. Bu kapsamda toplam 103 adet video kaydı yapılmıştır. Verilerin analizinde hiyerarşik doğrusal modelleme (HLM) ve korelasyon katsayıları kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, ortam değişkenleri kontrol edildiğinde, öğretmenlerin sordukları sorgulayıcı açık uçlu soruların öğrencilerin başarısını etkilediği bulunmuştur. Ayrıca, öğretmenin kaliteli sorduğu açık uçlu sorularla kaliteli sorduğu yön verici sorular birbiri ile anlamlı şekilde ilişkili bulunmuştur.

PDF Formatında İndir

Download PDF