image.jpg

Derginin Adı: Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi
Cilt: 2015/7
Sayı: 1
Makale Başlık: AKÂİD VE KELÂM İLMİ AÇISINDAN İMÂNIN KISIMLARI, DERECESİ VE RÜKÜNLERİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 3.05.2015
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Kelâm İlmi’nde üzerinde en çok durulan ve ayrıntılı bir şekilde incelenen konulardan biri de imândır. Bunun sebebi, dinin merkezinde imânın bulunması ve dinî hayatın bütün yönlerinin bu merkeze göre anlam ve değer kazanmasıdır. İmân kavramının, sözlük ve terim tanımları, neliği, gerçekliği ve kimliği açıklanmaya çalışılmıştır. İmanın artması ve eksilmesi, iman ve İslâm nedir, iman-amel ilişkisi, amel imana dahil midir? gibi bir çok problem ve tartışmalar gündeme gelmiştir. İlk mütekellim kabul edilen İmam-ı Azam Ebû Hanife (v.150/767) imânı tasdik, marifet, yakîn, ikrâr ve İslâm kelimeleriyle tanımlamıştır. Bunlara yüklenilen anlamlar ile imânî konuların öğrenilmesi iman ve davranışlarımızı iyi yönde etkileyeceği muhakkaktır. Bu makalede Kelâm İlmi’nde büyük bir öneme hâiz olan imânın kısımları, derecesi ve rükünleri konusu mütekellimlerin görüşleri çerçevesinde incelenecektir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF