image.jpg

Derginin Adı: Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Amasya Education Journal
Cilt: 2014/3
Sayı: 2
Makale Başlık: 5E Öğrenme Modeline Uygun Öğretim Materyallerinin Öğretmen Adaylarının Zihinsel Modellerine Etkisi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 5.05.2015
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu çalışma da, öğretmen adaylarının difüzyon ve osmoz kavramları ile ilgili zihinsel modellerine 5E öğrenme modeline uygun öğretim materyallerinin etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada özel durum metodolojisi kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi fen bilgisi öğretmenliği ikinci sınıfta öğrenim gören toplam 32 öğretmen adayı oluşturmuştur. Çalışmada kullanılan veri toplama aracında 5 açık uçlu soru yer almaktadır. Öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar kategorilere ayrılmıştır. Daha sonra elde edilen veriler Chi & Roscoe (2002) tarafından geliştirilen rubrik yardımı ile değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde, bağımlı t-testi ve tek yönlü varyans analizi (One-Way ANOVA) kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğretmen adaylarının ön, son ve gecikmiş test puanlarının çoklu karşılaştırmaları arasında son ve gecikmiş test lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir (p<0.05). Elde edilen nicel sonuçlar, difüzyon ve osmoz kavramlarına yönelik geliştirilen öğretim materyallerinin öğretmen adaylarının zihinsel modellerinde olumlu yönde değişiklikler meydana getirdiğini ve kavramların zihinde kalıcı olmasını sağladığını göstermektedir. Fen bilimlerinin soyut kavramlar içermesinden dolayı, soyut kavramların öğretiminde günlük yaşamla ilgili örneklerin verilerek zihinsel modellerinin olumlu yönde değişmesi sağlanabilir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF