image.jpg

Derginin Adı: Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Amasya Education Journal
Cilt: 2014/3
Sayı: 2
Makale Başlık: 'Otoriter' ve 'Demokratik' Tutuma Sahip Ebeveynleri Olan 5-6 Yaş Çocuklarının Evcilik Oyunlarında Üstlendikleri Roller
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 5.05.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu araştırmanın genel amacı, otoriter ve demokratik tutuma sahip anne-babaları olan 5-6 yaş grubu çocukların evcilik oyunlarında üstlendikleri rolleri incelemektir. Araştırma kapsamına tesadüfî örnekleme yoluyla önce 194 çocuk, 194 ebeveyn ve 10 öğretmen katılmıştır. Araştırma kapsamına alınan 194 anne-babaya Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeği (PARI) uygulanmıştır. Uygulanan Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutum Ölçeğine göre en yüksek demokratik tutum puanına sahip 10 anne-babanın çocuğu ve en yüksek otoriter (baskıcı) tutum puanına sahip 10 anne-babanın çocuğu seçilmiştir. Araştırma kapsamına alınan anne-balardan demokratik tutuma sahip olanların çoğunluğunun yükseköğretim mezunu olduğu; otoriter tutuma sahip olanların çoğunluğunun ise ilköğretim mezunu olduğu saptanmıştır. Araştırma süresince toplam 20 çocuk araştırmacılar tarafından gözlenmiştir. Ayrıca öğretmenlere çocukların evcilik oyunlarında üstlendikleri rolleri belirtmelerine ilişkin bir anket uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarının belirlenmesinde sayısallaştırma yoluna başvurulmuş, frekans ve yüzdeler halinde değerlendirmeler yapılmış ve Ki Kare Testiile tutumlar arasındaki ilişki ifade edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda; demokratik ebeveynlerin kız çocuklarında en fazla uyumluluk ve sosyallik; otoriter ebeveynlerin kız çocuklarında ise en fazla liderlik, sosyallik ve baskıcı olma özelliklerinin gözlendiği, demokratik tutuma sahip ebeveynlerin erkek çocuklar, otoriter ebeveynlerin erkek çocuklarına göre daha hoşgörülü olduğu belirlenmiştir. Demokratik tutuma sahip ebeveynlerin kız çocukların, otoriter tutuma sahip ebeveynlerin kız çocuklarına göre anne rolünü daha çok benimsedikleri; otoriter tutuma sahip ebeveynlerin erkek çocuklarının ise özellikle olumsuz baba tutum ve davranışlarını sergilemekten kaçındıkları belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF