image.jpg

Derginin Adı: Middle Eastern & African Journal of Educational Research
Cilt: 2015/3
Sayı: 1
Makale Başlık: Is DNA Replicated in Protein Synthesis?
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 6.05.2015
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının öğretim öncesi ve sonrasında protein sentezinde DNA’nın eşlenmesi ile ilgili kavram yanılgıları ve bunların nedenleri araştırılmıştır. Çalışmaya Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 2. sınıf programına kayıtlı toplam 50 öğrenci katılmıştır. Protein sentezi ile ilgili daha önceden yapılmış bazı çalışmalar göz önünde bulundurularak, açıklamalar içeren 3 maddelik bir test hazırlanmış, ön ve son test olarak uygulanmıştır. Ayrıca, öğrencilerin araştırma konusuyla ilgili fikirlerinin daha derin araştırılmasına yönelik, ilgili kavram yanılgısına sahip 10 öğrenci ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılıştır. Araştırmaya katılan öğrencilere herhangi bir müdahale yapılmadan geleneksel öğretim yöntemiyle protein sentezi konusu işlenmiştir. Anket ve görüşme verileri hem nicel hem de nitel olarak analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, fen bilgisi öğretmen adaylarının protein sentezi ile ilgili güçlü bir kavram yanılgısına sahip olduğu ve bunun da geleneksel öğretim yöntemi ile ortadan kaldırılamadığı belirlenmiştir. Ayrıca bu kavram yanılgısı ile santral dogma şeması arasında güçlü bir ilişki olduğu da belirlenmiştir. Bu şemanın birçok farklı seviyedeki öğrencide bazı kavram yanılgılarına ve karışıklıklara yol açması nedeniyle, lisedeki biyoloji müfredatından ve bütün kitaplardan çıkarılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. Eğer bu şemanın yararlı lise öğrencilerin protein sentezini öğrenmelerine yararlı olacağı düşünülüyorsa, bu şema üzerinde mutlaka bazı değişiklikler yapılmalıdır. Çalışmanın sonunda bu şema ile ilgili bazı öneriler sunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF