image.jpg

Derginin Adı: Middle Eastern & African Journal of Educational Research
Cilt: 2015/3
Sayı: 1
Makale Başlık: Sayısal Uçurumun BİT Okuryazarlığı Açısından İlköğretim Öğrencilerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 6.05.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Sayısal uçurum, cinsiyet, anne, babanın eğitim durumu, aylık gelir, yaşanılan yerleşim birimi ve yaşanılan coğrafi bölge şeklindeki demografik değişkenlerine göre bireylerin, BİT’e erişimde ve BİT okuryazarlığında yaşadığı eşitsizliği ifade eden bir kavramdır. Bu çalışma çerçevesinde 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin sayısal uçurumun BİT okuryazarlığı göstergesi ile ilgili mevcut durumunun belirlenmesi amaçlanmaktadır. İlişkisel tarama yöntemi kullanılan araştırmanın çalışma grubunu 2010-2011 eğitim-öğretim yılında ilköğretim 7. ve 8. sınıfa devam eden 28 ilden toplam 979 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada katılımcıların kişisel bilgilerini, BİT sahipliğini ve BİT okuryazarlığını belirlemek için araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans ve yüzdeler hesaplanmış ki-kare testi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre BİT okuryazarlığı açısından ise aylık gelire, yaşanılan coğrafi bölgeye ve anne eğitim düzeyine bağlı sayısal uçurum bulunduğu söylenebilir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF