image.jpg

Derginin Adı: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/3
Sayı: 2
Makale Başlık: AKADEMIK POTANSIYELE YÖNELIK İNANÇ VE DUYGULAR ÖLÇEĞININ TÜRKÇE VERSIYONUNUN GEÇERLIK VE GÜVENIRLIĞI
Makale Alternatif Dilde Başlık: The Validity and Reliability of Turkish Version of the Academic Potential Beliefs and Feelings Scale
Makale Eklenme Tarihi: 9.05.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, Akademik Potansiyele Yönelik İnanç ve Duygular Ölçeğini (Patall, Awad & Cestone, 2014) Türkçe’ye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 355 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, 10 madde ve iki alt boyuttan oluşan modelin (akademik potansiyel memnuniyeti ve algılanan akademik potansiyel) iyi uyum verdiğini göstermiştir (x² = 59.60, sd = 29, RMSEA = .056, CFI = .97, IFI = .98, GFI = .97, SRMR = 0.036). Ölçeğin iç tutarlık güvenirlik katsayıları, akademik potansiyel memnuniyeti alt ölçeği için .75, algılanan akademik potansiyel alt ölçeği için .81 olarak bulunmuştur. Bu bulgular, ölçeğin geçerlik ve güvenirliğinin sağlandığını göstermektedir.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to examine validity and reliability of the Turkish version of the Academic Potential Beliefs and Feelings Scale (Patall, Awad, & Cestone, 2014). Participants were 355 undergraduate students. The results of confirmatory factor analysis indicated that the 10 items and twodimensional model (satisfaction in academic potential and perceived academic potential) was well fit (x²= 59.60, df= 29, RMSEA= .056, CFI= .97, IFI= .98, GFI= .97, SRMR= .036). The internal consistency reliability coefficients were .75 for satisfaction in academic potential subscale, .81 for perceived academic potential subscale. Findings, demonstrated that this scale is a valid and reliable instrument.

PDF Formatında İndir

Download PDF