image.jpg

Derginin Adı: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/3
Sayı: 2
Makale Başlık: MATEMATIK ÖĞRETMENI ADAYLARININ ÖĞRENME STRATEJILERI ÜZERINE NITEL BIR ARAŞTIRMA
Makale Alternatif Dilde Başlık: A Qualitative Study on Learning Strategies of Mathematics PreService Teachers
Makale Eklenme Tarihi: 9.05.2015
Okunma Sayısı: 7
Makale Özeti: Araştırmanın amacı matematik öğretmeni adaylarının kullandıkları öğrenme stratejilerini belirlemektir. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmada, durum çalışması deseni esas alınmıştır. Araştırmanın örneklemi amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesi türündedir. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi Matematik öğretmenliği bölümü 3. sınıfında okuyan 79 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada, veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan anket formu kullanılmıştır. Verilerin çözümlenme sürecinde betimsel analiz yapılmıştır. Sonuçta, öğretmen adaylarının farklı öğrenme stratejilerini bir arada kullandıkları ancak en çok anlamlandırma ve tekrar stratejilerini tercih ettikleri belirlenmiştir. Özellikle bağlantı kurulamayan, anlamlandırılamayan konularda ve soyut alanlarda ezberleme yolunun seçildiği ve sıklıkla kullanıldığı ifade edilmiştir. Bununla beraber ezberlemenin anlamlı öğrenmeye göre daha zor olduğu da vurgulanmıştır. Strateji seçiminde en belirleyici etkenin çalışma konusunun sayısal ya da sözel içeriğe sahip olmasından kaynaklandığı ortaya çıkmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The aim of this study is to determine the learning strategies of Mathematics PreService Teachers. The qualitative research method was used in this study. Case study pattern was used as a qualitative research pattern. Typical case sampling was used from among intentional sampling methods. The study was carried out on a total number of 79 third year Mathematics pre-service teachers attending Mathematics Teacher Education department at a state university in 2012-2013 academic year. In the study, questionnaire consisting of open-ended questions were used as data collection tool. Qualitative data were examined through descriptive analysis. In conclusion, it was found out that mathematics pre-service teachers used different types of learning strategies together; however, they mostly chose to use repetition and conceptualization strategies. Particularly, it was said that memorising was frequently chosen and used in the abstract subjects and subjects that were difficult to understand and to relate. Nevertheless, it was stressed that memorising was much more difficult than meaningful learning. It was found out that the most significant element in choosing the strategies was about the study subjects’ having quantitative or qualitative contents.

PDF Formatında İndir

Download PDF