image.jpg

Derginin Adı: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/3
Sayı: 2
Makale Başlık: ÖĞRETMEN ADAYLARININ KONUŞMA BECERISINE YÖNELIK ÖZ YETERLIK ALGILARI
Makale Alternatif Dilde Başlık: Pre-service Teachers’ Self-efficacy Perception of their Speaking Skills
Makale Eklenme Tarihi: 9.05.2015
Okunma Sayısı: 6
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının konuşma becerisine yönelik öz yeterlik algılarının çeşitli değişkenlere göre belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda öğretmen adaylarının konuşma öz yeterlik algı düzeyleri cinsiyet, öğrenim görülen program ve sınıf düzeyi bakımından incelenmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Öz Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 884 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Verilerin analizinde betimsel istatistik, bağımsız gruplar için t-testi ve tek yönlü varyans analizinden elde edilen verilerden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının genel konuşma öz yeterlik algılarının yüksek düzeyde olduğu, konuşma öz yeterlik algısının cinsiyete ve öğrenim görülen programa göre istatistikî bakımdan anlamlı farklılık gösterdiği ancak öğrenim görülen sınıf düzeyinin konuşma öz yeterlik algısı üzerinde anlamlı farklılığa neden olmadığı belirlenmiştir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of the present study is to determine pre-service teachers’ self-efficacy perception of their speaking skills in relation to different variables. For this purpose, pre-service teachers’ self-efficacy perceptions of their speaking skills in relation to variables of gender, type of the program attended and grade level were investigated. Survey model was employed in the present study. As a data collection tool, “Scale of Pre-service Teachers’ Self-efficacy Perception of Speaking Skills” was used. The sampling of the study consists of 884 pre-service teachers who participated in the study on voluntary basis from the Education Faculty of Kırıkkale University. In the analysis of the data, descriptive statistics, independent samples t-test and one-way variance analysis were used. The analyses revealed that the pre-service teachers’ general perception of their speaking skills is high and self-efficacy perception of speaking skills varies significantly depending on gender and type of the program attended; yet, grade level does not have a significant effect on their self-efficacy perception.

PDF Formatında İndir

Download PDF