image.jpg

Derginin Adı: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/3
Sayı: 2
Makale Başlık: Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi: Bir Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması
Makale Alternatif Dilde Başlık: Developing a Turkish Lesson Attitude Scale: A Validity and Reliability Study
Makale Eklenme Tarihi: 15.05.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarını ölçmek için Likert tipi maddelerden oluşan geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirme amaçlanmıştır. 35 maddeden oluşan ölçek taslağı 251 öğrenciden oluşan gruba uygulanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin Kaiser-Meyer-Olkindeğeri,909Bartlett’s Küresellik Testi değeri ise *χ2=4046,967; df=595, p<.000+ bulunmuştur. Bu değerlerle ölçeğin faktör analizine uygunluğu tespit edildikten sonra faktör analizi yapılmıştır. Faktör ve güvenirlik analizi sonuçlarına göre faktör değeri düşük olan ve binişiklik yaratan 7 madde ve düzeltilmiş madde toplam korelasyonu düşük olan 1 madde elenmiştir. Analiz sonrasında 35 maddelik taslak ölçekten 27 maddelik Likert tipi ölçek geliştirilmiştir. Ölçeğin kapsam geçerliliği uzman görüşleri alınarak sağlanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliği için 251 öğrenciye açımlayıcı faktör analizi ve 207 kişiye doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Ölçekte yer alan maddelerin toplamı ile faktörler arası ilişkiyi belirlemek için Pearson korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha güvenirlik kat sayısı ,914 olarak bulunmuştur. Elde edilen bu bulgularla ölçeğin geçerli, güvenilir olduğu ve ölçmek istediği tutumu ölçtüğü söylenebilir.
Alternatif Dilde Özet: Purpose of this study is developed a reliable and valid scale of attitude towards Turkish course for middle school Students. 35 items was applied to the group consisting of 251 students for validity and reliability studies. Value of Kaiser-Meyer-Olkinwas .909. Value of Bartlett’s Sphericity Test was found *χ2=4046,967; df=595, p<.000] for the scale. Factor analysis was conducted after thes evalues were in conformity with the scale. 7 items which factors with low value and create do verlap were removed from the scale according to the results of factor and reliability analysis. Likert type scale which has 27 items is developed from Draft scale which has 35 items after analysis. Content validity of the scale is achieved by expert opinion. Exploratory factor analysis for 251 students and confirmative factor analysis for 207 students were conducted for construct validity. Pearson's correlation coefficients were calculated for determine the relationship with the sum of all item sand factors of scale. The Cronbach's alpha reliability coefficient is found .914. There sulting with these findings are said that scale is valid, realiable, and measure the attitude that which want to measure.

PDF Formatında İndir

Download PDF