image.jpg

Derginin Adı: Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2014/3
Sayı: 2
Makale Başlık: Validity and Reliability of Student Engagement Scale
Makale Alternatif Dilde Başlık: Öğrenci Bağlılık Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği
Makale Eklenme Tarihi: 15.05.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: The aim of this study was to develop a student engagement scale (SES) and determine its validity and reliability. Factor analysis and reliability studies were conducted using data on 400 highschool and middle-school adolescent students (239 females, 161 males). The exploratory factor analysis (EFA) of the structural validity of the scale accounted for 46.74% of the total variance, with 31 items clustered in 3 factors. In the process of naming three subscales, the content of the items and the literature were taken into consideration. Following a review of the literature, the explored factors were emotional, behavioral, and cognitive engagement. To test the validity of the instrument, a school climate scale was used and correlation of .51 (p<.001) was concluded. The Cronbach’s alpha were .88 for emotional, behavioral and .83 for cognitive subscales-ranged alpha values. After an interval of three weeks, a result of the test-retest correlation coefficient was found to be .77 (p<.001). There were a significant difference in the upper 27% and lower 27% groups in the SES
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışmanın amacı, Öğrenci bağlılık ölçeğini geliştirmek, geçerlik ve güvenirliğe ilişkin kanıtlar elde etmeye çalışmaktır. Ölçek geliştirme çalışması için 400 lise ve ortaokul öğrencisi ergenden veri toplanmıştır (239 kız, 161 erkek). Ölçeğin yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi yapılmış, ölçeğin toplam varyansının %46,74’ünü açıklayan bir yapı elde edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda ölçek maddelerinin toplam 31 madde 3 faktörde toplandığı görülmektedir. Faktörler literatüre bağlı kalarak duygusal, davranışsal ve bilişsel bağlılık olarak isimlendirilmiştir. Ölçüt geçerliğine kanıt olması için, okul iklimi ölçeği kullanılmış, ölçümler arasında .51 (p< .001) ilişki bulunmuştur. İç tutarlılık düzeyine ilişkin hesaplanan cronbach α katsayıları, ölçeğin tümü ve alt boyutlarının sırası ile, .91, .88, .88 ve .83 olarak bulunmuştur. Ölçeğin 3 hafta ara ile yapılan test-tekrar test güvenirlik çalışmasında puanlar arasında .77 (p< .001) korelasyon bulunmuştur. Öğrenci bağlılık ölçeğinin tüm maddeleri açısından %27’lik alt ve üst gruplar arasında anlamlı fark elde edilmiştir.

PDF Formatında İndir

Download PDF