image.jpg

Derginin Adı: Journal of Instructional Technologies &Teacher Education
Cilt: 2014/3
Sayı: 3
Makale Başlık: Öğretmen Adaylarının Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 15.05.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumlarını ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği programlarına devam etmekte olan toplam 168 öğrenciye Polat ve Güzel (2011) tarafından geliştirilmiş bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumlarının, cinsiyet, devam etmekte oldukları program, bilgisayar ve internet erişimine sahip olma değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gösterip göstermediği araştırılmış, ayrıca öğrencilerin devam etmekte oldukları program türlerine göre bilgisayar ve interneti kullanım sıklıkları ve amaçları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmada yer alan öğrencilerin interneti en çok araştırma ve ödev yapma amaçlı olarak, her gün ve sıklıkla kullandıkları, bilgisayar ve internet kullanımına yönelik tutumlarının genelde olumlu olduğu ve söz konusu tutumların cinsiyet ve devam edilen program türü değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar göstermediği gözlenmiştir. Ayrıca bilgisayar ve internet erişimine sahip öğrencilerin bilgisayar ve internet kullanımına yönelik olarak diğer öğrencilere nazaran daha olumlu tutumlara sahip oldukları çalışmadan elde edilen sonuçlar arasındadır. Elde edilen bu sonuçlar çalışma kapsamında daha önce yapılmış araştırmalarla ilişkilendirilerek tartışılmış ve uygun önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF