image.jpg

Derginin Adı: Yükseköğretim Dergisi
Cilt: 2014/4
Sayı: 1
Makale Başlık: Birinci sınıf mühendislik öğrencileri ile öğretim görevlilerinin yaşam boyu öğrenme yönelimleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 15.05.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bilimdeki hızlı gelişmeler ve mühendislik alanında bunları izleyen teknolojik değişiklikler, mühendislerin kendi beceri ve bilgilerini güncellemelerini gerektirmektedir. Bu da, mühendislik fakültelerinin yaşam boyu öğrenme (YBÖ) becerilerini müfredatlarına dâhil etmelerini ve öğrencilerinin YBÖ için hazır oluş düzeylerini belirlemelerini gerektirir. Bu amaç doğrultusunda bu çalışma, Abu Dabi'deki Petrol Enstitüsü'nde 2012-2013 akademik dönemi boyunca birinci sınıf mühendislik öğrencilerinin ve öğretim görevlilerinin YBÖ yönelimlerini tespit etmeyi hedeflemektedir. Çalışmaya, ortalama 19 yaşındaki 196 öğrenci ve ortalama 42 yaşındaki 31 öğretim üyesi katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin yaklaşık %75.5'i yabancı ülkelerden gelen öğrencilerdir. Yaşam Boyu Öğrenim Eğilim Skalası kullanılarak toplanan veriler, cinsiyet ve etnik köken arasındaki kıyaslamalarla analiz edilmiştir. Öğrencilerin YBÖ yönelimleri ayrıca öğretim görevlilerinin yönelimleriyle de karşılaştırılmıştır. Veri analizi için SPSS istatistik yazılımı sürüm 18.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, ABD) kullanılmıştır. Verileri yorumlamak için, sıklık ve yüzde gibi tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştır. Grup karşılaştırmaları için Mann-Whitney U testi kullanılmıştır. Bulunan sonuçlar, sebat ve öz-düzenleme becerileri için nispeten düşük puanlarla birlikte öğrencilerin genel puanının ortalama olduğunu göstermiştir. Ancak öğretim görevlilerinin genel puanlarının yüksek olduğu ve merak becerileri için nispeten daha da yüksek puanlara sahip olduğu görülmüştür. Kız öğrencilerin puanlarının, öz-düzenleme ve merak konularında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklarla birlikte daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca farklı ülkelerden gelen öğrencilerin tüm alt-beceri puanları, istatistiksel olarak anlamlı bir derecede daha yüksek bulunmuştur. Bu çalışmayla, mühendislik öğrencilerinin YBÖ becerileri konusunda farkındalıklarının artmasından fayda görecekleri ve mühendislik müfredatının, bu becerilerin öğretimini de bünyesine dâhil etmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Öğrencilerin yaşam boyu öğrenen özelliklerini üstlenmelerini sağlamak amacıyla bazı pratik öneriler sunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)