image.jpg

Derginin Adı: Ana dili Eğitimi Dergisi ADED
Cilt: 2015/3
Sayı: 2
Makale Başlık: Ortaöğretim Öğrencilerinin Yazma Eğilimi Algıları (Diyarbakır İli Örneği)
Makale Alternatif Dilde Başlık: Writing Tendency Perceptions Of Secondary School Students: The Case Of Diyarbakır
Makale Eklenme Tarihi: 18.05.2015
Okunma Sayısı: 3
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin yazma eğilimi algılarının genel düzeyini tespit ederek yazma eğilimi algısını cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim alanı, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, kitap okuma sıklığı, facebook ve e-posta kullanma durumlarına göre incelemektir. Araştırma 2013-2014 eğitim-öğretim yılında tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen resmî bir okuldaki 317 öğrenci ile yürütülmüştür. Elde edilen veriler SPSS 20.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde ilişkisiz örneklem t testi, tek yönlü varyans analizi ve pearson momentler çarpımı korelasyonu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre ortaöğretim öğrencilerinin yazma eğilimi algılarının “orta düzeyde” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin yazma eğilimi algılarının cinsiyet, sınıf düzeyi, öğrenim alanı ve kitap okuma sıklığı değişkenlerine göre anlamlı bir farlılık gösterdiği tespit edilmiştir. Anne ve baba eğitim durumuyla facebook ve eposta kullanma değişkenlerinin yazma eğilimi algısıyla istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisi bulunmamıştır.
Alternatif Dilde Özet: This research strives to reveal overall level of writing tendecies of secondary school students, and to examine writing tendecies in terms of gender, grade level, learning area, education level of parents, frequency of reading, and Facebook and e-mail use. Research was carried out by the participation of 317 students selected by random sampling in a state school 2013-2014 during school year. The data obtained were analyzed using SPSS 20.0 software package. In the analysis of the data were used independent samples t-test, One-Way Analysis of Variance (ANOVA) and Pearson product-moment correlation. According to the findings obtained in the study, it is observed that writing tendencies of secondary school students is "moderate." It is revealed that writing tendencies of students significantly differs in terms of gender, grade level, learning area and ‘frequency of reading’ variables. There are no statistically significant differences in terms of education level of parents, and Facebook and e-mail use variables.

PDF Formatında İndir

Download PDF