image.jpg

Derginin Adı: Ana dili Eğitimi Dergisi ADED
Cilt: 2015/3
Sayı: 2
Makale Başlık: İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Kitap Okuma Motivasyonlarının İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Investigation of the Book Reading Motivation of Elementary School Fourth Graders
Makale Eklenme Tarihi: 18.05.2015
Okunma Sayısı: 11
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin kitap okuma motivasyonu düzeylerinin belirlenmesidir. Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın örneklemi Kırıkkale il merkezinde bulunan 32 resmî ilkokulun dördüncü sınıflarında öğrenim gören 422 kız ve 369 erkek olmak üzere toplam 791 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler kişisel bilgi formu ve Kitap Okuma Motivasyonu Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için t-Testi, tek faktörlü ANOVA ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerin kitap okumaya yönelik motivasyonlarının orta düzeyde olduğu, kız öğrencilerin kitap okuma motivasyonlarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olduğu ve anne-baba öğrenim düzeyinin kitap okuma motivasyonu üzerinde etkili olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kendine ait kitaplığa sahip olma durumunun kitap okuma motivasyonunu olumlu yönde etkilediği ve kitap okuma motivasyonunun Türkçe dersi akademik başarısının %9’unu açıkladığı tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular daha önce yapılan benzer çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılarak tartışılmış ve bulgulara yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of the present study is to determine the book reading motivation level of elementary school fourth graders. The sampling of the study conducted in survey model consists of totally 791 elementary school fourth graders from 32 different elementary schools in the city of Kırıkkale. Of the participants, 422 are girls and 369 are boys. The data of the study were collected with a personal information form and the Book Reading Motivation Scale. In the analysis of the data, ttest, one-way ANOVA and simple linear regression analysis were used. At the end of the study, it was concluded that the students’ reading motivation level is medium in general, the girls’ book reading motivation level is higher than that of the boys and the father and the mother’s education levels have a significant effect on the students’ reading motivation. Moreover, the student’s having his/her library positively affects book reading motivation and book reading motivation accounts for 9% of the academic achievement in Turkish Language course. The results of the present study were discussed by means of comparison with the results reported by similar studies in literature and in light of the findings, some suggestions were made.

PDF Formatında İndir

Download PDF