image.jpg

Derginin Adı: Ana dili Eğitimi Dergisi ADED
Cilt: 2015/3
Sayı: 2
Makale Başlık: Türkçe Öğretmen Adaylarının Etkili İletişim Dersine Yönelik Beklentileri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Expectations of Turkish Teacher Candidates about the Effective Communication Course
Makale Eklenme Tarihi: 18.05.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: Bu çalışmada Türkçe öğretmeni adaylarının Etkili İletişim dersine yönelik beklenti ve önerileri tespit edilmiş; bu doğrultuda ders içeriğine ve uygulamaya yönelik önerilerde bulunulmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013-2014 ve 2014-2015 eğitim-öğretim yılları bahar yarıyıllarında Gazi Üniversitesi Türkçe Eğitimi Bölümündeki 300 Türkçe öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Veriler, öğretmen adaylarının derse yönelik beklenti ve önerilerini yazılı olarak ifade etmeleriyle toplanmış ve doküman analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Adaylar, dersten beklenti ve derse yönelik önerilerini; 5 boyut, 87 kategori ve 1758 sıklıkta ifade etmişlerdir. Bulguların sınıflandırılmasında öncelikle iletişimin temel ögelerinden yararlanılmıştır. Ardından iletişim engeli, eğitimde iletişim, ders öğretim elemanı ve dersin işlenişine yönelik beklenti ve öneriler verilmiştir. Daha sonra ders içeriği ve beklenti-öneri karşılaştırılması yapılmıştır. Ders içeriği 11 alt konudan oluşmaktadır. İçerikle beklentilerin 5 konuda örtüştüğü, 6 konuda hiçbir beklentinin içeriğe uymadığı ve öğretmen adaylarının içerik haricinde ders öğretim elemanı ve dersin işlenişine yönelik önerilerde bulunduğu tespit edilmiştir. Bu beklenti ve öneriler doğrultusunda ders içeriğinde düzenlemeye gidilmesi ve derse uygulama saatinin eklenmesi uygun olacaktır.
Alternatif Dilde Özet: This study aimed to identify expectations and suggestions of Turkish teacher candidates regarding Effective Communication course and suggestions for the course content and applications were provided accordingly. Working group of the study consisted of 300 Turkish teacher candidates at Gazi University and the study was conducted in the second term of 2013-2014 and 2014-2015 academic years. Data about the expectations and suggestions of Turkish teacher candidates about the course were gathered through written interview protocols in which the participants expressed their opinions in writing and the data were analyzed with the help of document analysis. The teacher candidates expressed their expectations and suggestions about the course in 5 dimensions, 87 categories and with the frequency of 1758. Basic elements of communication were primarily used in the categorization of the findings. Then, expectations and suggestions about communication barriers, communication in education, lecturer and teaching the lesson were given. After that, expectationsuggestion and course content were compared. Course content consists of 11 sub-topics. It was found that content and expectations overlap in 5 topics; no expectation corresponds with the content in 6 topics and teacher candidates made suggestions about the lecturer and the way of conducting the course except for the course content. In light of the expectations and suggestions, it will be appropriate to modify course content and add application time to the course.

PDF Formatında İndir

Download PDF