image.jpg

Derginin Adı: ULUSLARARASI TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ (UTEB)
Cilt: 2015/3
Sayı: 4
Makale Başlık: ÜNİVERSİTEÖĞRENCİLERİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ İLE DEPRESYON VE ANKSİYETE İLİŞKİSİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: THE RELATIONSHIP BETWEEN DEPRESSION, ANXIETY AND PHYSICAL ACTIVITY LEVEL AMONG UNIVERSITY STUDENTS
Makale Eklenme Tarihi: 20.05.2015
Okunma Sayısı: 20
Makale Özeti: Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeyi ile depresyon ve anksiyete ilişkisini araştırmaktı. Araştırmaya gönüllü yaş ortalaması 20,69±1,96 olan 202 erkek ve 253 kız öğrenci olmak üzere toplamda 455 kişi katılmıştır. Araştırmanın fiziksel aktivite değişkeniyle ilgili veriler “Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi Uzun Formu (UFAA Uzun Form - International Physical Activity Questionnaire)” ile Depresyon değişkeni ile ilgili veriler “Beck Depresyon Envanteri” ile ve anksiyete değişkeniyle ilgili veriler de “Beck Anksiyete Envanteri” ile toplanmıştır.Yapılan istatiksel analizler sonucunda erkek öğrencilerin %51,5’in, kız öğrencilerinde %73,4’ün aktif olmadığı veya yetersiz aktivite düzeyine sahip olduğu ve erkek öğrencilerin fiziksel aktivite düzeyinin kiz öğrencilerden anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur (Bağımsız T-testi; p<0,05). Depresyon puanları açısından (Bağımsız T-testi; p>0,05) ve fiziksel aktivite sınıflaması açısından cinsiyetler arasında anlamlı bir fark yoktur (Tek Yönlü ANOVA; p>0,05). Ayrıca kız öğrencilerde fiziksel aktivite ile depresyon ve anksiyete arasında da pozitif yönlü düşük düzeyde anlamlı bir ilişki (Pearson korelasyon; p<0,05) bulunmuştur. Sonuç olarak üniversite öğrencilerinde fiziksel aktivite düzeyinin oldukça düşük olduğu ve özellikle kız öğrencilerde fiziksel aktivite puanları artıkça depresyon puanlarının da artığı söylenebilir.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of the present research is studying the relationship between depression, anxiety and physical activity among young individuals who study at secondary schools. On voluntary basis, 202 male and 253 female; a total of 455university students at20,69±1,96 average age participated in the research. The data related to physical activity variable were collected with “IPAQ Long Form – International Physical Activity Questionnaire”; data related to Depression variable were collected with “Beck Depression Inventory”, and data related to Anxiety variable were collected with “Beck Anxiety Inventory”. Statistical analyses revealed that 51,5% of male students, and 73,4% of female students were not physically active or didn’t have adequate physical activity levels; and physical activity level of male students were significantly higher than female students (Independent Sample T-test; p<0.05). There were no statistically significant differences across genders in terms of Anxiety and Depression scores (Independent Sample T-test; p<0.05), and physical activity classification (One Way ANOVA; p>0.05). There has been a positive directed low level significant correlation between physical activity with depression and anxiety in female students (Pearson correlation; p < 0,005). As a result, it can be said that physical activity level is quite low at university students and especially in female students. It is observed that if physical activity scores increase, depression scores also increase too.

PDF Formatında İndir

Download PDF