image.jpg

Derginin Adı: INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCHERS
Cilt: 2015/6
Sayı: 2
Makale Başlık: Special Field Competencies of Classroom Teacher Candidates: Canakkale Onsekiz Mart University Example
Makale Alternatif Dilde Başlık: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Özel Alan Yeterlikleri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği
Makale Eklenme Tarihi: 20.05.2015
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: As classroom teaching is a multidisciplinary and interdisciplinary field, classroom teachers are expected to be equipped with different competencies when compared to other teachers. In this research, it is aimed to determine the special field competencies of classroom teachers. Within the frame of this main purpose, it is examined whether the special field competencies of classroom teacher candidates show significant differentiation according to the variables of gender, order of preference, type of education and academic success. The research is conducted with 207 teacher candidates studying their 4th year at Çanakkale Onsekiz Mart University, Undergraduate Program of Classroom Teaching, by using “Classroom Teaching Special Field Competency Scale” developed by Kahramanoğlu and Ay (2013). As a result of the research, it is seen that the total points (average=3.93) of teacher candidates’ special field competency are adequate and according to sub-dimensions, their competency level vary. It is conducted as a result that special field competencies of teacher candidates do not show a significant differentiation according to the variables of gender, order of preference and academic success and in terms of the variable of education type, there is a differentiation in countenance of teacher candidates studying evening education program.
Alternatif Dilde Özet: Sınıf öğretmenliği çok disiplinli ve disiplinler arası bir alan olduğu için sınıf öğretmenlerinin diğer öğretmenlerden farklı yeterliklerle donanmış olmaları beklenmektedir. Bu araştırmada sınıf öğretmeni adaylarının özel alan yeterlikleri belirlemek amaçlanmıştır. Bu ana amaç çerçevesinde sınıf öğretmeni adaylarının özel alan yeterliklerinin cinsiyet, tercih sırası, öğrenim türü ve akademik başarı değişkenlerine göre anlamlı farklılaşma gösterip göstermediği incelenmiştir. Araştırma Kahramanoğlu ve Ay (2013) tarafından geliştirilen “Sınıf Öğretmenliği Özel Alan Yeterlik Ölçeği” kullanılarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Lisans programı 4. sınıfta öğrenim gören 207 öğretmen adayı ile sürdürülmüştür. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının özel alan yeterlikleri toplam puanlarının (ortalama =3.93) yeterli düzeyde olduğu, alt boyutlara göre ise yeterlik seviyelerinin değişkenlik gösterdiği görülmüştür. Öğretmen adaylarının özel alan yeterliklerinin cinsiyet, tercih sırası ve akademik başarı değişkenlerine göre anlamlı farklılaşmadığı, öğrenim türü değişkenine gore ise II. öğretimde öğrenim gören öğretmen adayları lehine farklılaşma gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.

PDF Formatında İndir

Download PDF