image.jpg

Derginin Adı: INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCHERS
Cilt: 2015/6
Sayı: 2
Makale Başlık: Validity and Reliability Study of Lıstening Skill Attitude Scale
Makale Alternatif Dilde Başlık: Dinleme Becerisi Tutum Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Makale Eklenme Tarihi: 20.05.2015
Okunma Sayısı: 2
Makale Özeti: The purpose of this study is to develop a scale to determine secondary school students’ attitudes towards listening skill. In this regard, literature review conducted in this field is done and item pool is created by addressing openended questions to 270 participants. Questions in the item pool are identified as 29 items in accordance with the expert opinions; pre-treatment was applied to 56 participants. 2 questions that cannot be understood by the participants were omitted in line with expert opinion. As a result of the analysis of research data, 4 items that are not appropriate were omitted and KMO value was calculated as .85, and Bartlett’s value was 3576,335(p<.000) hence, it has been concluded that the available data was suitable for scale development. As a result of the exploratory factor analysis for the construct validity of the scale, it has been observed that 49.1% of the total variance is explained. As the result of the exploratory factor analysis demonstrates, 4 sub-dimensions has come out in 23 items for Listening Skill Attitude Scale. Internal consistency of the scale was examined for reliability of the scale, and the internal consistency coefficient for the whole scale has been found to be 75%. In addition, internal consistency coefficient of “Advantage” sub-dimension is found as .80, “Effect” is .89, “Enthusiasm” is .70 and “Respect” is .45. Item value of 23 items, 11 items between the scores .41 to .73 were gathered under “Advantage” sub-dimension. Variance is found as 21.74. It has been observed that 4 items are put under the sub-dimension “Effect” as the second sub-dimension. When examined the item values, they are between the scores .86 to .87. The explained variance is 13.50. When considering the third sub-dimension “Enthusiasm” 4 items are collected under it. Item values are between .61 ile .77. Variance of this dimension is 8.39. Finally, 3 of the items are placed to the fourth dimension. Item value of the subdimension “Respect ” are between .58 ile .69. And the variance explained is 5.44. It has been found that sub-top group reliability of 27% of the scale all the items differ significantly (p<.001). Significant correlation has been obtained .72 (p<.001) in the analysis of another reliability study, test-retest method that is applied with an interval of 4-weeks.
Alternatif Dilde Özet: Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin dinleme becerisiyle ilgili tutumlarını belirlemeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaca uygun alan taraması yapılmış ve 270 katılımcıya konuyla ilgili açık uçlu sorular yöneltilerek madde havuzu oluşturulmuştur. Madde havuzundaki sorular uzman görüşleri doğrultusunda 29 madde olarak belirlenmiş, 56 katılımcıya ön uygulama yapılmıştır. Katılımcılar tarafından anlaşılamayan 2 soru uzman görüşleri doğrultusunda madde havuzundan çıkartılmıştır. Araştırma verileri ile yapılan analiz sonucunda binişik ve bulaşık olan 4 madde çıkartılarak KMO değeri .85, Bartlett’s değeri ise 3576,335(p<.000) olarak hesaplanmış eldeki verilerin ölçek geliştirme için uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliliği için yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda, toplam varyansının %49,1’ini açıkladığı görülmüştür. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda Dinleme Becerisi Tutum Ölçeği için 23 maddenin 4 alt boyutu ortaya çıkmıştır. Ölçeğin güvenirlik çalışması için iç tutarlık katsayısına bakılmış, ölçeğin tamamı için iç tutarlık katsayısı %75 olarak bulunmuştur. Ayrıca iç tutarlık katsayısı sırayla “Fayda” boyutu için .80, “Etki” boyutu için .89, “İsteklilik” boyutu için .70 ve “Değer Verme” boyutu için .45 olarak bulunmuştur. 23 maddenin madde yükü, .41 ile .73 arasında olan 11 madde “Fayda” alt boyutu altında toplanmıştır. Varyans ise 21.74’tür. İkinci alt boyut olarak da 4 maddenin “Etki” alt boyutunda olduğu görülmüştür. Madde yüklerine bakıldığında, .86 ile .87 arasında bulunmaktadır. Açıklanan varyans ise 13.50’dir. Üçüncü alt boyuta bakıldığında 4 madde “İsteklilik” alt boyutunda toplanmıştır. Madde yükleri ise .61 ile .77 arasındadır. Bu boyutun varyansı ise 8.39’dur. Son olarak da maddelerin 3 tanesi dördüncü alt boyuttadır. “Değer Verme” alt boyutunun madde yükü, .58 ile .69 arasında yer almıştır. Açıklanan varyans ise 5.44’tür. Ölçeğin %27’lik alt-üst grup güvenirlik çalışmasında bütün maddelerin anlamlı olarak farklılaştığı görülmüştür (p<.001). Bir başka güvenirlik çalışması olan 4 hafta ara ile yapılan test-tekrar test analizinde .72 (p<.001) düzeyinde anlamlı korelasyon elde edilmiştir.

PDF Formatında İndir

Download PDF