image.jpg

Derginin Adı: INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCHERS
Cilt: 2015/6
Sayı: 2
Makale Başlık: An Overview of the Vocabulary of B1/B2 Level Students in Turkish Education for Foreigners
Makale Alternatif Dilde Başlık: Yabancılara Türkçe Öğretiminde B1/B2 Düzeyi Öğrencilerinin Kelime Hazinesi Üzerine Bir Değerlendirme
Makale Eklenme Tarihi: 20.05.2015
Okunma Sayısı: 10
Makale Özeti: Teaching Turkish as a foreign language gains more importance day by day. Within the process, the ability to use the four basic skills in the best way possible is closely related with teaching vocabulary. Due to this reason, the study was conducted in order to determine the vocabulary level of students at B1-B2 level in the Turkish Education as Foreign Language classes of the Turkish Application and Research Center under Mersin University. Within the scope of the study, in different weeks the students were presented with the topic titles of "1- Narrate a day where your dreams come true; 2- Describe a match of a different branch of sports you have watched; 3- Write an essay concerning your opinions on brand enthusiasm; 4- Imagine that you are an entity other than human and write down your feelings" and were asked to write essays on these. In order to be able to obtain data from the essays written by the students, the essays were transferred into computerized environment, and the word lists of each topic title were created via the software Simple Concordance 4.07. Final lists were obtained by removing the inflexional suffixes of the words included in these lists. While it was determined that a total of 3575 words were used in the essays, removing the duplicated words resulted with a total of 782 different words. Afterwards, these words were categorized according to their types. In conclusion, it was determined that the sources used in teaching Turkish to foreigners are not subjected to an evaluation in terms of active vocabulary. This conclusion was found important not only because it sets forth the original aspect of the study, but also in terms of its quality that would serve as a guide to further studies to be carried out.
Alternatif Dilde Özet: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, her geçen gün önem kazanmaktadır. Dil edinimi sürecinde, dört temel becerinin en iyi şekilde kullanılabilir hale gelmesi sözcük öğretimi ile yakından ilgilidir. Bu sebeple araştırma, Mersin Üniversitesi, Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yabancılara Türkçe Öğretimi sınıflarından B1-B2 düzeyindeki öğrencilerin aktif söz varlığını tespit etmek amacı taşımaktadır. Araştırma kapsamında öğrencilere farklı haftalarda verilen, hakkında yazılı metin oluşturmaları beklenen konu başlıkları; “1-Hayallerinizin gerçekleştiği bir günü anlatın. 2- Farklı spor dallarında izlediğiniz bir maçı tasvir edin. 3-Marka düşkünlüğü üzerine fikirlerinizi anlatan bir kompozisyon oluşturun. 4- İnsan dışında bir varlığın yerine kendinizi koyup, hissettiklerinizi yazın” şeklindedir. Verilerin öğrencilerin hazırladığı yazılı metinlerden elde edilebilmesi için, bu metinler bilgisayar ortamına aktarılmış, Simple Concordance Program 4.07 programı ile her bir konu başlığına göre ham kelime listeleri oluşturulmuştur. Listelerde yer alan sözcüklerden çekim ekleri silinerek tam listeler elde edilmiştir. Yazma metinlerinde ham olarak toplam 3575 sözcük tespit edilirken, tekrarlı olanlar çıkarıldığında birbirinden farklı 782 sözcük elde edilmiştir. Daha sonra bu sözcüklerin türlerine göre sıklık sayımları yapılmıştır. Genel olarak yabancılara Türkçe öğretimi çalışmalarında, kaynakların kişisel ve aktif söz varlığı açısından değerlendirmeye tabi tutulmadığı anlaşılmıştır. Bu durum çalışmanın özgün yönünü ortaya koyarken akabinde yapılacak çalışmalara kaynaklık etmesi bakımından önem taşımaktadır.

PDF Formatında İndir

Download PDF