image.jpg

Derginin Adı: SUJE
Cilt: 2011/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Fen Eğitiminde Yeni Bir Kavram: Tarımsal Farkındalık
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 2.02.2012
Okunma Sayısı: 13
Makale Özeti: Bugünün gençliğinin çevresel ve tarımsal farkındalığının gelecek nesillerin yaşamında oldukça etkili sonuçlarının olacağı yadsınamaz bir gerçektir. Alan yazında yer alan pek çok çalışmada, bireylerin tarımla ilgili yanlış kavramalara sahip oldukları ortaya konmuştur. Bu çalışmada ise fen bilgisi öğretmen adaylarının tarım hakkındaki anlayışlarını içeren özel durumlarının incelendiği bir araştırma çalışması ile bu çalışmanın ön çalışması olan ilköğretim farklı alan öğretmen adaylarının tarımsal farkındalık konusundaki genel durumunun irdelendiği bir araştırma yer almaktadır. Hem ön çalışması hem de temel araştırma nitel-nicel karma yaklaşımla düzenlenmiştir. Ön çalışmada, tarımsal farkındalık kavramının öğretmen adaylarındaki yansımalarının anlaşılabilmesi için bir anket oluşturulmuş ve sonrasında görüşmeler yoluyla üç yüz on öğretmen adayından veriler toplanmıştır. Toplanan verilerin istatistiksel analizi, ilköğretim öğretmen adaylarından matematik alanındakilerin sosyal bilgiler alanındakilerden ve sosyal bilgiler alanındakilerin de fen bilgisi alanındakilerden tarımın anlamı ve önemi konusunda daha yüksek farkındalıkta olduklarını ortaya koymuştur. Ön çalışma baz alınarak hazırlanan temel çalışmada ise otuz fen bilgisi öğretmen adayının tarımsal farkındalığı detaylı olarak incelenmiş ve araştırma verileri ankete ek olarak oluşturulan bir elektronik günlük vasıtasıyla bir sosyal paylaşım sitesinde tartışma metodu kullanılarak toplanmıştır. Oluşturulan günlük, altı haftayı kapsamakta ve her hafta araştırmacılar tarafından sunulan bir durum sonunda sorulan soruların tartışılarak cevaplanmasını içermektedir. Günlüklerin nitel değerlendirmesi ile anket sorularına verilen cevapların nicel sonuçları bir araya getirilerek tarımsal farkındalıkla ilgili üç sav ortaya konmuştur. Bu araştırma çalışmasının sonuçları, öğretmen adaylarının özellikle fen bilgisi alanında okuyanların tarımın tanımı ve ilgili kavramlar ile tarımın sosyal ve küresel önemi konusunda yeterli düzeyde anlayış geliştiremediklerini vurgular niteliktedir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF