image.jpg

Derginin Adı: SUJE
Cilt: 2011/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Türkçe Öğretmeni Adaylarının Alan Derslerinin İşlevselliğine Yönelik Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 2.02.2012
Okunma Sayısı: 8
Makale Özeti: 2006 yılında yenilenen Türkçe Eğitimi Lisans Programı’ndaki ‘alan bilgisi’ derslerinde, ‘işlevsellik, işleyiş, içerik, materyal ve teori-uygulama dağılımları’ boyutlarında görülenyetersizlikleri Türkçe öğretmeni adaylarının görüşleri çerçevesinde değerlendirmek amacıyla yapılan bu çalışma, nicel modelde desenlenmiş betimsel bir araştırmadır. Araştırma 2010-2011 eğitim öğretim bahar yarıyılında 12 üniversitenin Türkçe Eğitimi Bölümü’nde öğrenim gören 116 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak 5 adet açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir anket formu kullanılmıştır. Araştırma verileri betimsel analiz tekniği ile analiz edilmiş, elde edilen değerler frekans ve yüzde analizleri ile sunulmuştur. Araştırma sonuçlarına göre,‘alan bilgisi’ derslerinde işlevsellik, işleyiş, içerik, materyal ve teori-uygulama dağılımları’ boyutunda en belirgin yetersizlikler: “Mesleğe yönelik bilgilerin (içeriğin) yeterince verilmemesi (%44, 8)”, “düşük nitelikte eğitim (%44, 8)”, “çok fazla ayrıntı içermesi (%34, 5)” “materyal (kaynak) sayısının ve çeşitliliğinin yetersizliği (%49, 1)” “uygulamalı içeriğin yetersizliği (%52, 6)” şeklinde özetlenebilir.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF