image.jpg

Derginin Adı: SUJE
Cilt: 2011/1
Sayı: 2
Makale Başlık: Türkçe Eğitimi Lisans Programının Türkçe Öğretmeni
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 2.02.2012
Okunma Sayısı: 16
Makale Özeti: Öğretmen yeterlikleri, ‘öğretmenlik mesleğini etkili ve verimli biçimde yerine getirebilmek için sahip olunması gereken genel bilgi, beceri ve tutumlar’ olarak tanımlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı bu yeterlikleri tanımlamak amacıyla ilk önce 2006 yılında “Genel Öğretmen Yeterlikleri” ardından da 2008 yılında “Özel Alan Yeterlikleri” adlı çalışmaları yayınlamıştır. İlgili çalışmalarda öğretmen yeterliklerinin “öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarının programlarının hazırlanmasında yol gösterici” olacağı ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeden hareketle çalışmada, “Türkçe Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri” ile Türkçe Öğretmenliği Lisans Programlarındaki alan ve alan eğitimine yönelik derslerin kur tanımları doküman incelemesi yöntemi ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda Milli Eğitim Bakanlığı’ nın ‘Türkçe Öğretmen Yeterlikleri’ adlı çalışmasında yer alan yeterliklerden %48’inin Türkçe Öğretmenliği programlarındaki alan ve alan eğitimine yönelik dersler tarafından karşılanamayacağı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Türkçe Öğretmenliği programındaki alan eğitimi derslerinin Türkçe Öğretmen Yeterliklerinde belirtilen yeterlikleri karşılama düzeyi % 43,7 olarak ortaya konulmuştur. Aynı analiz programdaki alan derslerine yönelik olarak gerçekleştirildiğinde ise bu derslerin alan yeterliklerini karşılama düzeyi % 12 olarak bulunmuştur.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF