image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi
Cilt: 2015/3
Sayı: 3
Makale Başlık: MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA KAYGISI DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA (KONYA İLİ ÖRNEĞİ)
Makale Alternatif Dilde Başlık: A STUDY of SPEAKING ANXIETY LEVEL of PROSPECTIVE MUSIC TACHERS (KONYA SAMPLE)
Makale Eklenme Tarihi: 28.05.2015
Okunma Sayısı: 8
Makale Özeti: Araştırmanın amacı, müzik öğretmeni adaylarının konuşma kaygısı düzeylerini belirlemek ve cinsiyet, sınıf ve yaş değişkenleri ile konuşma kaygısı düzeyleri arasındaki ilişkileri ortaya koymaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sevim (2012) tarafından geçerlik-güvenirlik çalışması yapılarak geliştirilen “Öğretmen Adaylarına Yönelik Konuşma Kaygısı Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi A.K.E.F. Müzik Eğimi Anabilim Dalı’nda öğrenimine devam eden 104 müzik öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının konuşma kaygısı, konuşmacı odaklı konuşma kaygısı ve konuşma psikolojisi düzeylerinin orta derecede, çevre odaklı konuşma kaygısı düzeylerinin yüksek olduğu, 21 yaş ve üzerindeki öğrencilerin 20 yaş ve altındaki öğrencilere, Lisans 4 öğrencilerinin diğer sınıf öğrencilerine göre konuşma kaygısı, konuşmacı odaklı ve çevre odaklı konuşma kaygısı düzeylerinin daha düşük olduğu, sonucuna ulaşılmıştır.
Alternatif Dilde Özet: The purpose of this study is to determine the level of music teacher candidates speaking anxiety and determine the the relationship between gender, class and age with speech anxiety levels. In the research, “ Speaking Anxiety Scale For Prospective Teachers”, which had been developed as a data collection tool Sevim in 2012, has been used. The sample group of the research is composed of 104 students of the Department of Music Education in N.E.U. A.K.E.F. In the result of the research, students speaking anxiety, speaker-oriented speaking anxiety and psychology of speech level is moderate, environment-oriented speaking anxiety level is high. Older than 21 years old and 4th grade students “speaking ancxiety”, “ speaker-oriented speaking anxiety” and “ environmentoriented speaking anxiety” level is lower than 20 years old and undergraduate 2nd and 3th grade students .

PDF Formatında İndir

Download PDF