image.jpg

Derginin Adı: Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi / The Journal of International Education Science
Cilt: 2015/2
Sayı: 2
Makale Başlık: ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ BAĞLAMINDA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI
Makale Alternatif Dilde Başlık: PRIMARY SCHOOL EDUCATION PROGRAM IN THE CONTEXT OF STUDENT TEACHERS’ VIEWS
Makale Eklenme Tarihi: 29.05.2015
Okunma Sayısı: 5
Makale Özeti: Sınıf öğretmenlerinin, çocuğun yaşamında, diğer bütün seviyedeki öğretmenlere göre çok daha önemli bir role sahip olduklarını söylemek mümkündür. Bu nedenle sınıf öğretmeni olarak görev yapacak öğretmenlerin özenle ve bu seviyedeki öğretmende bulunması gereken nitelikler göz önünde bulundurularak yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının sınıf öğretmenliği programı hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır. Araştırma, üçüncü ve dördüncü sınıflara devam eden 94 öğretmen adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak 5 dereceli Likert tipinde hazırlanmış bir anket kullanılmıştır. Verilerin analizi, bilgisayar ortamında bir nicel analiz programı (SPSS 18) yardımıyla betimsel istatistik kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın temel bulgusu sınıfların kalabalıklığı nedeniyle uygulama derslerinden beklenen verimin düşmesidir. Öğretmen adayları seçtikleri bölümden memnun olmakla birlikte, üniversitenin onlara sağlamış olduğu fiziki ve çevresel imkânları yeterli bulmamaktadırlar. Öğretim elemanlarının sayı bakımından yetersizliği ve derslere alanında uzman olmayanların girmesi adayların olumsuz olarak değerlendirdikleri diğer hususlardır
Alternatif Dilde Özet: It is possible to say that primary school teachers have a more important role in the child’s life than all teachers in other levels. For this reason, student teachers who will serve at this level should be trained carefully and by taking into account required qualifications that a primary school teacher, should have. The purpose of this study is to determinate primary school student teachers’ views on the primary school teachers training program. The research was conducted with 94 student teachers, who attended 3rd and 4th class. The data were collected through a 5-point Likert type questionnaire. The data analysis was fulfilled by using the descriptive statistic through a quantitative software (SPSS 18). The main finding of the study is that due to the excess of class size the expected efficiency from practice courses decreases. The student teachers were satisfied with the department they chose, but they did not find enough physical and environmental opportunities provided by the university for them. They also negatively evaluated limited number of teaching staff and those of them teaching outside their expertise area.

PDF Formatında İndir

Download PDF