image.jpg

Derginin Adı: İktisadi İdari Bilimler Dergisi
Cilt: 2012/2
Sayı: 3
Makale Başlık: AİLE ŞİRKETLERİNDE KURUMSALLAŞMA SÜRECİ ve KURUMSAL AİLE ŞİRKETİ ÜZERİNDE UYGULAMALI FİNANSAL PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Makale Alternatif Dilde Başlık: INSTITUTIONALIZATION PROCESS IN FAMILY BUSINESSES and THE EVALUATION OF APPLIED FINANCIAL PERFORMANCE INDICATORS ON CORPORATE FAMILY BUSINESS
Makale Eklenme Tarihi: 3.04.2012
Okunma Sayısı: 39
Makale Özeti: Her geçen gün yeni, yeni oluşumlar, farklı alanlarda yoğunlaşan işletmeler serbest piyasa ve özellikle kurum içindeki anlayışında değişmesine yenilenmesine yol açmakta hatta kurumları bu yönde zorunlu hale getirmektedir. Birçok işletme halen eski kültür anlayışı ve idealistlikten uzak ve sistemden bir haber çalışmalarına devam etmektedir. Üretim proseslerinin uygulanamaması, kurumsal yönetim anlayışının oluşmaması, bilgi teknolojilerinden yararlanılamaması ve en önemlisi sistemli bir şeklide kurumsal işletmeciliği oluşturmaması olarak gösterebiliriz. Kurum ve firma performansının bütününü değerlendirmeye yönelik geçmişten günümüze sürekli gelişen ve değişiklik gösteren pek çok performans değerleme yaklaşımı geliştirilmiştir. Bu güne kadar kullanılan ve halen kullanılmaya devam edilen sadece finansal göstergelere dayalı değerlemenin firma/kurum performansını ölçmede yetersiz kaldığını görmekteyiz. Kurumsallaşma yolunda olan Aile Şirketlerinin finansal göstergelere dayalı performans değerlendirilmesinin eksik yönlerinin fark edilmesi, örgütsel performansın değerlendirilmesi için çok yönlü ve boyutlu performans değerlendirmesi yaklaşımları kurum faaliyetlerinin tüm boyutlarıyla değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu çok yönlü performans değerlendirmeleri kurumların karlılık, müşteri ilişkileri, kaynak yönetimi, personel ve insan kaynakları yönetimi, yenilikçilik, teknolojik yönetim ve teknoloji kullanımı, yönetim sistemleri, yönetim kalitesi ve işletmenin finansal hareketlerinin düzenlenmesi ile yönetimi konularının çok boyutlu olarak belirlenmesidir. Performans değerlendirme yaklaşımları çerçevesinde ele alarak farklı işletme bilim dallarında özellikle muhasebe biliminde nasıl kullanılabileceği üzerine değerlendirmede bulunmaktadır. Kurumsallaşma yolunda olan ve kurumsallaşmaya başlamış Aile Şirketleri açısından finansal yönetim ve finansal performans işletmenin işleyişi üzerinde önemli etkiler doğurmaktadır.
Alternatif Dilde Özet: Every passing day, new constitutions cause the enterprises which focus on different areas to change and renew in the concept of free market and especially the understanding in institution, further it makes the institutions obligatory. Many enterprises are far from the old culture concept and idealistic and it continues its studies without knowing the system. We can show not implementing the production processes, not created the quality sense of management, not using the information technologies and the most important not creating the corporate business systematically. It has been developed many performance evaluation approaches which have developed from past to present continuously and shown a change directed the evaluation of the whole performance of institution and the company. We see that the evaluation used before and still used and based on only financial indicator is inadequate in evaluating the institution/company performance. Being aware of deficiencies of institutions’ performance evaluation based on financial indicators, multi directional and dimensional performance evaluation approaches to be evaluated the organizational performance enable the evaluation of institution’s activities thoroughly. These multi directional performance evaluations are determining the subjects of profitability, customer relations, source management, staff and personnel management, innovativeness, technological management and utilization of technology, management systems and arrangements of financial movements in a multidimensional way. It is evaluated how to use it in different business fields especially in accounting field by dealing within the framework of performance evaluation approaches. Financial performance and financial management has great effects on the operation of institute in terms of Family Businesses which are on the way to institutionalization and started to institutionalization

PDF Formatında İndir

Download PDF