image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2016/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Sınıf Öğretmeni Adaylarının Epistemolojik İnançları ile Sözde-Bilimsel İnançları
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2016
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmeni adaylarının epistemolojik inançları ile sözde-bilimsel inançlarının incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya 377 sınıf öğretmeni adayı dahil edilmiştir. Veriler, Epistemolojik İnançlar Ölçeği ve Bilim, Sözde-Bilim Ayrımı Ölçeği ile toplanmıştır. Sınıf öğretmeni adaylarının sınıf düzeylerinin ve cinsiyetlerinin epistemolojik inançları ile sözde-bilimsel inançlarına etkilerini belirlemek için iki yönlü çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) yapılmıştır. Analiz sonucunda öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve sözde-bilimsel inançları üzerinde sınıf düzeyinin anlamlı bir etkisinin olduğu, cinsiyetin anlamlı bir etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca sınıf düzeyi-cinsiyet ortak etkisinin anlamlı olmadığı saptanmıştır. Öğretmen adaylarının epistemolojik ve sözde-bilimsel inançlarının boyutlarına sınıf düzeyinin etkisini test etmek için tek yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. Bu analiz sonucunda bilginin doğrulanmasına ilişkin inançlar ve bilimsel yönteme ilişkin bilgi düzeyleri boyutlarında 3.sınıf öğretmen adayları ile 4.sınıf öğretmen adayları arasında 3.sınıflar lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bilginin gelişen doğasına ilişkin inançlar boyutunda ise 3.sınıf-1.sınıf, 3.sınıf-2.sınıf ve 3.sınıf-4.sınıf öğretmen adayları arasında yine 3.sınıflar lehine anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF