image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/1
Sayı: 1
Makale Başlık: Eğitim Programı Tasarımı Tercihlerine Yönelik Öğretmen Görüşleri
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2017
Okunma Sayısı: 0
Makale Özeti: Bu araştırma, öğretmenlerin eğitim programı tasarım tercihlerini bazı değişkenler açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma 2015- 2016 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde Hatay ilinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi ise ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 292 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Baş (2013) tarafından geliştirilen; “Eğitim Programı Tasarım Yaklaşımı Tercih Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 30 madde ve 3 faktörden oluşmaktadır. Bu faktörler konu merkezli tasarım, sorun merkezli tasarım ve öğrenci merkezli tasarım şeklindedir. Veri çözümlemede aritmetik ortalama ( ) parametrik testlerden bağımsız örneklem t- testi ve tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Araştırma bulgularına göre; öğretmenlerin eğitim programı tasarımı tercihlerinin öğrenci ve sorun merkezli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen görüşlerinin cinsiyet, eğitim durumu, görev yapılan okul kademesi değişkenine göre farklılaşmadığı; mesleki kıdem değişkenine göre ise anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir. 20 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahip öğretmenlere hizmet içi eğitim kursları düzenlenerek öğrenci ve sorun merkezli program tasarımının etkili bir öğrenme sürecindeki rolüne yönelik farkındalık kazandırılab
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF