image.jpg

Derginin Adı: Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Cilt: 2017/2
Sayı: 2
Makale Başlık: Planlı Dönemde Eğitim Planlaması Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Alternatif dilde başlık bulunmamaktadır. There is no article title in another language.)
Makale Eklenme Tarihi: 27.9.2017
Okunma Sayısı: 1
Makale Özeti: Bu çalışmada, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) / Kalkınma Bakanlığı (KB)’nın yaptığı kalkınma planları içindeki eğitim planlaması çalışmaları incelenmiştir. Çalışma kapsamında DPT/KB’de görev alan uzman, uzman yardımcısı ve yöneticilerin görüşleri doğrultusunda; eğitim planlarının nasıl yapıldığının belirlenmesi, planların hazırlık, uygulama, sonuçları izleme aşamalarında yaşanan güçlüklerin saptanması, planlama anlayışında meydana gelen değişikliklerin eğitim planlarına etkisinin ortaya çıkarılması bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında, DPT/KB’de eğitim planlaması çalışmalarında rol alan kişilerle yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Araştırmanın kuramsal çerçevesi dikkate alınarak görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. İnceleme sonucunda; eğitim planlaması çalışmalarında görev alan uzmanların eğitim alanında eğitim alma zorunluluğu bulunmadığı, kalkınma planının bir bütün olarak ele alındığı, diğer sektörler gibi eğitimin de bu planın bir parçası olduğu, mevcut durum ve kaynaklar dikkate alınarak hedeflerin belirlendiği, plan hedefinin belirlenmesinde siyasi otoritenin etkisinin fazla olduğu, planda niceliksel hedeflerin yanında soyut ya da uzun dönemli hedeflerin çoğunlukta olduğu, böyle soyut hedeflerin ne oranda gerçekleştiğini izlemenin güç olduğu, hedeflere ulaşmada karşılaşılan en önemli güçlüğün mali kaynak kısıtı olduğu, DPT’nin KB’ye dönüşmesinin eğitim planlamasına olumsuz yansımalarının olacağı ulaşılan sonuçlardan bazılarıdır.
Alternatif Dilde Özet: Alternatif dilde abstract bulunmamaktadır. (There is no abstract in another language.)

PDF Formatında İndir

Download PDF