image.jpg

Derginin Adı: TÜRK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ
Cilt: 2017/15
Sayı: 1
Makale Başlık: Lise Öğrencilerinin Kariyer Karar Verme Güçlükleri ve Ego Kimlik Statülerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
Makale Alternatif Dilde Başlık: Analysis of High School Students Career Decision Making Difficulties and Ego Identity Statuses According to Some Variables
Makale Eklenme Tarihi: 9.2.2018
Okunma Sayısı: 4
Makale Özeti: Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin kariyer karar verme güçlüklerinin, cinsiyete ve algılanan sosyo-ekonomik düzeye göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek ve kariyer karar verme güçlükleri ve ego kimlik statüleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Araştırma grubu 9. 10. ve 11. sınıfa devam eden toplam 608 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin analizinde t testi, tukey testi, Pearson Momentler Çarpım Korelasyon ve basit regresyon analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, kız öğrencilerin KKVGÖ-LRF ‘nin toplam puana göre ölçtüğü kariyer karar verme güçlüklerinin erkek öğrencilerinkinden anlamlı olarak düşük olduğunu göstermiştir. Cinsiyete göre Hazırlık Eksikliği (HE) ve Bilgi Eksikliği (BE) alt boyutlarında farklılaşma göstermezken, kız lise öğrencilerinin Tutarsız Bilgi (TB) alt boyutunda kariyer karar verme güçlüklerinin erkek öğrencilere göre anlamlı şekilde azaldığı görülmüştür. Ayrıca, sonuçlar algılanan sosyo ekonomik düzeyin Hazırlık Eksikliği (HE) ve Tutarsız Bilgi (TB) alt boyutlarında anlamlı farklılaşma göstermezken, Bilgi Eksikliği (BE) alt boyutunda anlamlı farklılaşma olduğunu göstermiştir. Ayrıca algılanan sosyo ekonomik düzey arttıkça, Bilgi Eksikliği (BE) alt boyutunda kariyer karar verme güçlükleri puanlarının düşmekte olduğu ortaya çıkmıştır. Bunların yanı sıra kariyer karar verme güçlükleri ile ego kimlik statüleri arasında anlamlı düzeyde ilişki olduğu bulunmuştur. Kariyer karar verme güçlükleri toplam puanına göre başarılı kimlik, moratoryum kimlik ve dağınık kimliğin kariyer karar verme güçlükleri toplam puanının önemli yordayıcıları olduğu bulunmuştur. Bulgular, ilgili alan yazına dayanılarak tartışılmış ve gelecek araştırmalara yönelik öneriler sunulmuştur.
Alternatif Dilde Özet: The first purpose of this study was to examine whether the career decision making difficulties of high school students differ according to ego identity status, gender, perceived social-economic level. The second purpose of this study was to examine of the relationship between career decision making difficulties of high school students and ego identity status. The sample consisted of 201 students from 9th, 204 students from 10th, 203 students from 11th and the total was 608 high school students. Study group consist of high school students in total, 306 male and 302 female. Pearson Product-Moment Correlation Coefficient, Regression Technique and t-test and Tukey test were used to analyze data. The results indicated that females’ scores on the CDMDQ-THR total scale, were significantly lower than those of males. Results showed that as perceived socioeconomic status increase the career decision making difficulties scores decrease on the lack of information subscale scores for all students. For high school students, a significant relation between CDMDQ-THR scores and Ego ID Status was found. The results of the study were discussed in relation to literatüre and suggestions for the future studies were made.

PDF Formatında İndir

Download PDF