Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 3.05.2014
DergininWebsitesi: http://iibfdergi.karatekin.edu.tr/Anasayfa.aspx
Dergi Hakkında: Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ISSN:1308-5549, e-ISSN:2147-4206), yılda iki defa (Bahar ve Güz) yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir. Dergiye sunulan makaleler, en az iki bağımsız hakem tarafından değerlendirilmektedir. Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır. Dergide İşletme, İktisat, Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Ekonometri başta olmak üzere çeşitli İİBF anabilim dallarında özgün çalışmaların yanı sıra çeviri eserlere ve kitap değerlendirmelerine de yer verilmektedir.
ISSN: 1308-5549
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi DergisiÇankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
İş Hayatında Tükenmişlik Sendromu: Finans ve Muhasebe Çalış...
Optimal Belediye Büyüklüğü ve Yeni Büyükşehir Belediye Yasa...
Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası’nda İşlem Gören ...
Destination Culture and Its Influence on Tourist Motivation...
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Bakır Mamulleri Sanayine...
Foreign Direct Investment and Economic Growth: A Time Serie...
Financial Worldwide Crisis: The Anti-Counter Cycle of Austr...
Feldstein-Horioka Bilmecesinin Gelişmiş Ülke Ekonomileri Aç...
Türk ve Yabancı Futbol Takımlarının Borsa Performansları Üz...
1982 Anayasası’nın Siyasi Partilere İlişkin Düzenlemeleri Ü...
Kadın Çalışanların Yöneticilere İlişkin Algıları: Bir Alan ...
Türk İstihbaratının Tarihsel Gelişimi
Yöneticilerin Örgüt Kültürü ve Örgütlerarası Vatandaşlık Da...
19. Yüzyılda Çerkes ve Nogay Göçmenlerin Anadolu’da İskânı ...
Beyaz Yaka Suçları ve Finansal Yolsuzluklar
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
TR 22 Düzey 2 Bölgesinin 2012 Yılı Teşvik Sistemi Çerçevesi...
Maddi Duran Varlıklar (TMS 16) Standardının Üretim İşletmel...
Üretim Maliyetlerinin İç Denetimine Genel Bakış
Entelektüel Sermaye ile Firma Değeri Arasındaki İlişki: Bor...
Roma Hukuku’nda Gemi, Han ve Ahır İşletenlerin Receptum Sor...
Su Kaynaklarının Türkiye Açısından Ekono-Politik Önemi Ekse...
Wealth of Nations or Wealth of Persons: World Billionaires ...
Türk Bankacılık Sektörü Kredi-Mevduat Gelişmelerinin Bölges...
Adli Muhasebecilik Mesleği ve Aklama Suçuyla Mücadele
Turkish Foreign Policy’s Bosnia and Herzegovina Exam (1990-...
Pazarlama İletişim Aracı Olarak Tüketicilerin Reklam Deneti...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Türkiye’nin Rekabetçi Sektörleri ve Trakya Bölgesi’nin Payı
Rusya Federasyonu’nun Azerbaycan İle İlişkileri
Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Ent...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
BİST- Turizm Sektöründeki Şirketlerin Finansal Performans A...
Yoksulluk Kavramı Üzerine Genel Bir Değerlendirme: OECD Ülk...
Sovyetler Birliği Dağıldıktan Sonra Gürcistan - Türkiye İli...
Yeni Bir Rekabet Formu Olan Kent Rekabetçiliğine Yönelik Li...
Bangladeş’teki Hazır Giyim Sektörü’nde Çalışan Bayan İşçile...
Veri Madenciliğinin Finansal Kararlarda Kullanımı
Lojistik Faaliyetlerin Yönetimi ve Maliyetleme Yaklaşımları
Balassa Samuelson Hipotezi: Türkiye Ekonomisi İçin Sınır Te...
Bosna ve Hersek Özelinde İslami Bankacılık ve Finans’ta Ris...
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne Bağlı Meslek Yüksek ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Financial Sector Development, Economic Growth and Poverty R...
An Assessment of Performance Appraisal System in Savings an...
Evaluating Efficiency of Tehran Stock Exchange: Case Study ...
İş Yaşamında Çalışanların Duygusal Emeklerinin Örgütsel Sin...
Türkiye’de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım Yönt...
Organize Sanayi Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Firmaların K...
Madencilik Faaliyetlerinin Çevresel Etkilerini Değerleme Yö...
İlköğretim Çağında Vergi Algısının İncelenmesi: Zonguldak İ...
Real Effective Exchange Rate and Standard of Living: Case o...
Monte Carlo Simülasyonu ile Beklenmeyen Operasyonel Kayıpla...
Suriye Krizi ve Ürdün’e Yansımaları
Özerk Yerel Yönetim Yapısından Federalizme Geçiş
Bir Devlet Hastanesinde Hemşirelerde Örgütsel Sessizlik Üze...
The Uneasy Inter-communal Relations in Lebanon
Sistem Yaklaşımı Bakış Açısıyla Sağlık Kurumlarında Dış Çev...
Renewable Energy and Proven Oil Reserves Relation: Evidence...
Consumers Attitudes towards Internet and Brick and Mortar S...
Türkiye’nin Sağlık Turizmi Açısından Son Beş Yıldaki Dünya ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Post Keynesgil Makro Açıdan Türk Tarımında Enflasyon
Liderlik, Motivasyon ve Ödüllendirme İlişkilerinin İncelenm...
Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Rusya Ekonomisine Etkile...
Firma Bazlı Ticaret Modelleri ve Türk Ekonomisi
Capital Structure in an Emerging Stock Market: The Case of ...
Lider-Üye Etkileşiminin İşgören Performansına Etkisinde Çal...
Şehirlerin İlerleme Yönlerinin Gayrimenkul Değerleri Üzerin...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Ekonomik Büyümenin Teorik Temelleri
1929 Ekonomik Buhranı ve 2008 Küresel Krizi’nin Türkiye Eko...
Yatay Birleşmelerin Rekabet Üzerindeki Etkisi: Bir Literatü...
Stratejik Yönlülüklerin Yenilik ve Performans Üzerindeki Et...
Çalışan İlişkileri Ve Bilgi Paylaşımı: Bankacılık Sektöründ...
Çalışan İlişkileri Ve Bilgi Paylaşımı: Bankacılık Sektöründ...
Çalışan İlişkileri Ve Bilgi Paylaşımı: Bankacılık Sektöründ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Türkiye- Avrupa Birliği İlişkilerinde Kamuoyu Faktörü: Çank...
İşletmelerde İnsan Kaynakları Eğitiminin Çalışanların Perfo...
Türk Kalkınma Planlarında Sağlık İnsan Gücü Planlaması
Sürdürülebilir Rekabet İçin Pazarlamayı Yeniden Düşünmek
İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarıyla Örgütsel Performa...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Almanya’nın Avrupa’daki Konumuna Teorik Yaklaşımlar: Almany...
Ataerkillik, Toplumsal Cinsiyet ve Kadının Çalışma Yaşamına...
Çatışma Önleme Teorisi ve Pratiği: Makedonya ve Birleşmiş M...
Dinamik Rekabet ve Girişimsel Keşif: Kirzner’ın Piyasa Süre...
Ekolojik Feminizm Bağlamında Kadınların Tüketici Olarak Paz...
Türkiye’de Kamu Sektörünün Dondurma Üretmesinin Nedeni: Ele...
Türkiye’de Karayollarının Gelişimine Tarihsel Bir Bakış
Türkiye’de Vicdani Ret Tartışmalarının Toplumsal ve Hukuki ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Temel Sağlık Göstergeleri Açısından Türkiye’deki İllerin Gr...
Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin Kurumsallaşması ve ...
Yetkili Servislerde Verilen Satış Sonrası Hizmetlerin, Müşt...
İhracata Dayalı Büyüme Hipotezi: Türkiye Uygulaması
Fen Bilimleri Enstitülerinde Lisansüstü Eğitimi Alan Öğrenc...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Kötü Niyetli Yönetim Algılamasının Çalışanların Performansl...
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algısının İş Tatmini ve Örgütsel...
Yerel Hizmet Sunumunda Bilgi Teknolojisi Kullanımının Önemi...
Tüketicilerin Hazır Gıda Ürünlerini Satın Alma Davranışları...
İmalat Alt Sektörlerinin Finansal Performanslarının TOPSIS ...
Çok Kriterli Karar Vermede TOPSIS ve VIKOR Yöntemleriyle Kl...
TTK’ ya Göre Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisap Etm...
Isparta Dış Ticaret Sektörünün Swot Analizi Kapsamında Mevc...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Avrupa’da Merkantilist Uygulamalar ve Osmanlı Ekonomisi İle...
An Assessment of Poverty Eradication Programme (NAPEP) in N...
Tüketici Temelli Marka Değerinin Marka Tercihlerine Etkisin...
Fuzzy Rule-based Analysis of Promotional Efficiency in Viet...
Üniversite Örgüt Kültürü Algılamaları ve Demografik Değişke...
Kanepe Montaj Hattının Dengelenmesi ve Benzetim Yöntemi İle...
Marka Genişleme Stratejilerinin Üniversite Öğrencilerinin S...
Öğrencilerin Girişimci Kişilik Özellikleri İle Girişimcilik...
Döviz Kuru Rejimlerinin Politik Ekonomisi: Seçilmiş Avrupa ...
The Relationship between Youth Unemployment and Economic Gr...
Örgütsel Öğrenme Yeteneği: Bir Üniversite Hastanesi Örneği
Yerel E-Katılımın Yeni Aracı Olarak Sosyal Ağlar: Facebook ...
Azerbaycan Bankacılık Sisteminde Karların Sürekliliği
Gelişmekte Olan Ülkelerde Elektrik Tüketimi, Ekonomik Büyüm...
İki Bankanın Farklı Şubelerindeki Müşteri Bekleme Sürelerin...
Mesleki Özyeterlilik ve Örgütsel Sessizlik İlişkisini Belir...
Hukuki ve İdari Açıdan Napolyonist Devletlerde Teftiş Siste...
The Calculation of Weighted Price Elasticity of Tax: Turkey...
OECD Ülkelerinin İleri-Teknoloji Ürünlerindeki Rekabet Güçl...
The Effect of Global Political Events in the Arab Spring on...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Trends in the Reduction of Inequalities in the Field of Edu...
Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrenc...
Bireylerin Hisse Senedi Piyasasına Katılım Eğilimlerine Etk...
Türkiye’de İtfaiye Hizmetlerinin Örgütlenmesi ve Etkinliği ...
Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Finansal Yapılarının Ana...
Evaluating the Relationship between Concentration Indicator...
Study of Some Demographic Properties Influencing the Burnou...
Türkiye’nin Enerji Arz Güvenliği ve Ölçülmesi: Türkiye'nin ...