İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 2.11.2014
DergininWebsitesi: http://www.insanveinsan.org
Dergi Hakkında: İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi üç ayda bir elektronik olarak yayımlanan akademik hakemli bir dergidir. Bahar, Yaz, Güz ve Kış sayıları Nisan, Temmuz, Ekim ve Ocak aylarında yayımlanır. İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi çok alanlı bir dergidir. Çevre, edebiyat, eğitim, etik, felsefe, hukuk, iktisat, ilahiyat, iletişim, işletme, mimari, müzik, psikoloji, sağlık, sanat, siyaset, şehir, tarım, tarih, teknoloji, toplum, turizm, uluslararası ilişkiler, yönetim ve yöntembilim alanlarında insana dair, özgün bakış açısına sahip akademik araştırma, inceleme ve çalışmalara yer verir. Dergiye gönderilen yazılar yayın kurulunun ön değerlendirmesinden sonra, anonim en az iki hakem tarafından incelenir.
ISSN: 2148-7537
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisiİnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 10<%$ Resources: Default, Sayi %>: 10
Muhsin Ertuğrul: Türk Sinemasının Kurucusu mu Yoksa Günah K...
Antik Yunan Siyasal Düşünüşünde İnsan Doğası ve Toplum Anla...
Bir Siyaset ve Hukuk Etiği Sorunu Olarak 1982 Anayasasının ...
Post-Siyasal Eleştiri Açısından Liberalizm, Siyasal Alanın ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 11<%$ Resources: Default, Sayi %>: 11
Suriyeli Mültecilerin “Misafir” Olma Haline Misafirperverli...
XVI. Yüzyıl’da Osmanlı İmparatorluğu’nda ve İngiltere’de Ve...
Parlamenter ve Başkanlık Sistemiyle Yönetilen Ülkelerde Gel...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 21<%$ Resources: Default, Sayi %>: 21
Hukuk Felsefesine Neden İhtiyacımız Var?
Müzik ve Siyaset: Duygu ve Düşüncenin Etkileşimsel İşbirliğ...
1742-1754 Yıllarında Vergi Tahsilatındaki Usulsüzlüklere Da...
Gramsci’nin Hegemonya Kuramı Bağlamında Nükleer Karşıtı Har...
Geleneksel Mimariye Öykünme Bağlamında Günümüz Safranbolu S...
Kamusal Alanın Kavramsal Sınırları
Çok Katlı Pazarlama Sistemi Üzerine Antalya İlinde Bir Uygu...
Amfitiyatro, Panoptikon ve Görme Rejimleri
Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Çe...
İş Stresi ve Pozitif Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Üzer...
12 Temmuz Beyannamesinin Gölgesinde Cumhurbaşkanı İsmet İnö...
Yoksulluğa Hak Temelli Yaklaşım
Etkili İletişimin Hasta Güvenliği Kültürü Üzerine Etkisi ve...
Milliyetçiliğin Kökenleri: Etnisite/Ulus (Millet) İlişkisi
Türk Kültür ve Devlet Geleneğinde Kadın
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 22<%$ Resources: Default, Sayi %>: 22
Sosyal Medya, Yerel Yönetimler ve Katılımcı Yönetim: Bilgi ...
Kuyucaklı Yusuf Romanının Kadın Kahramanlarını Toplumsal Ci...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 21<%$ Resources: Default, Sayi %>: 21
İkinci Cins’te Simone De Beauvoir’ın Giyinme ve Süslenme Üz...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 22<%$ Resources: Default, Sayi %>: 22
Türk Sosyo-Kültürel Hayatına Fesin Yansıması Bağlamında Ant...
Türkiye ve İran Çağdaş Mimarisi Dönüşümünde Ulusalcı Hareke...
İstanbul’a Yönelik İç Göç Hareketlerinin Ekonometrik Analiz...
Yapay Zekâ Olgusunun Güncel Sanat Çalışmalarındaki Açılımla...
15 Temmuz’a Giden Süreçte Türk Demokrasisinde Sivil Asker İ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/7<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/7
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 26<%$ Resources: Default, Sayi %>: 26
Talebe Bağlı Video Servisleri Çağında Netflix Etkisi
2005-2020 Yılları Arasında Verilen Film Destekleri Üzerine ...
Eleştirel Söylem Çözümlemesi Bağlamında Fox News ve CNN’in ...
Reflection of Anti-Racist Protests on Social Media: The Cas...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme
16. Yüzyıl Osmanlı Dönemini Konu Alan Dönem Filmi Anlatısı ...
İkinci Dünya Savaşı Sonrası Polonya Sinemasında Milliyetçi ...
Propaganda için Kullanılan Bir Örtmece Olarak Kamu Diplomas...
Küresel Bir Modele Doğru Çin Medyası
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 6<%$ Resources: Default, Sayi %>: 6
Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme
Yazılı Basında Köşe Yazarı Egemenliğinin Muhabirlik Pratiği...
Türkiye’de Yeni Medya Düzeninin Oluşumunda Tasarruf Mevduat...
Bağımsız Değişkenin Pareto Dağılımına Sahip Olması Durumund...
Varoluşa Ait Bir Gerçekliğin Betimleyicisi Olarak “Saçma” v...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 19<%$ Resources: Default, Sayi %>: 19
A Research towards the Reality of Psychological Capital in ...
Türk Siyasal Hayatında Danışma Meclisi
Çağdaş Sanat ve Kimlik: Grayson Perry Eserleri Üzerinden Bi...
Labour Migration and International Labour Standards: An Ass...
Politik Argümantasyonun Temellendirilmesinde Ortak Kanaatle...
Osmanlı Vakıflarının Tüzel Kişiliği Var mıydı?
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Halkla İlişkiler ve Vatandaş Odaklı Katılımcı Yerel Yönetim
Kamu Yönetiminde Etik: Tartışma ve Birkaç Örnek
Gazetecilik Meslek İlkelerinin Uygulanmasını Engelleyen Uns...
Sağlık Hizmetlerinde Etik İkilemlerde Ampirik Etik Çalışmal...
27 Mayıs ve İşadamları
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 14<%$ Resources: Default, Sayi %>: 14
Siyasal Reklamlarda Kültürel Unsurların İşlenmesi: AK Parti...
Geleneksel Japon Kabuki Dans Tiyatrosunun Aykırı Bedenleri ...
Tek Taraflı Birliktelik (Kommensalizm), Karşılıklı Fayda Bi...
16 Nisan Referandum Sürecinde Başkanlık Sistemi Tartışmalar...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/8<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/8
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 28<%$ Resources: Default, Sayi %>: 28
Influencer Effect during Coronavirus Period within the Fram...
Karantinada Dasein Olmak: Homemade Antoloji Serisine Heideg...
Türk Romanında Salgın Hastalıklar
Yıkıma Doğru Bir İmparatorluğun Salgınlarla İmtihanı: II. M...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/7<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/7
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 26<%$ Resources: Default, Sayi %>: 26
Machiavelli’nin İktidar Yaklaşımı Bağlamında Korku-Kapitali...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/8<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/8
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 27<%$ Resources: Default, Sayi %>: 27
Yeniden Yeni Eğitim Sistemi
Güncel Eğilimlerden Hareketle Gelecek Eğitim Politikalarına...
İnsan ve Anlam Temelinde Adil, Kapsayıcı ve Bütüncül Eğitim...
Okullaşma Sürecinde Uzaktan Evde Eğitime Geçiş
Dijital Çağda Çocuk Yetiştirme ve Eğitim: Değişen Roller
Education Policies in Line with the Latest Developments in ...
Adalet ve Kalkınma Partisi İktidarı Döneminde Türkiye'de Eğ...
Kadim ve Modern Eğitim Yaklaşımları Bağlamında Kant’ın Eğit...
J. J. Rousseau’nun Bilim, Etik ve Değerlere Evrensel Bakışı...
Türkiye’de Sosyal Bilgiler Dersinin Yönelimi Üzerine Bir De...
21. Yüzyıl Becerileri Perspektifinden Tarih Eğitiminin Yönü
Okul Yöneticilerini Etik İkileme İten Baskı ve Güç Kaynakla...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 28<%$ Resources: Default, Sayi %>: 28
Yine Bir Salgın, Yeni Bir Salgın
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 7<%$ Resources: Default, Sayi %>: 7
Convention on the Elimination of All Forms of Discriminatio...
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
Cumhuriyet Tarihi Üzerine Kısa Bir Dönemlendirme Denemesi
Fabrika Çalışanlarının İş Memnuniyetini Etkileyen Etmenler
Basın ve Basın Dışı Kuruluşların Görüş ve Eleştirileri Işığ...
Kentteki Yabancıların Sosyal Medya Aracılığıyla Bir Araya G...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 20<%$ Resources: Default, Sayi %>: 20
II. Meşrutiyet Döneminden Cumhuriyet’in Kuruluş Yıllarına H...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/8<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2021/8
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 29<%$ Resources: Default, Sayi %>: 29
27 Mayıs Darbesinden 12 Mart Muhtırasına Gidiş ve Sebepleri
27 Mayıs ile 12 Mart Arası Dönemde Muhalefetin Sembol İsmi:...
27 Mayıs 1960 Darbesi Sürecinde Akis Dergisi’nin Tutumu
Türk Ordusunun Sermaye ile İlişkisi ve Ordu-Siyaset İlişkis...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 9<%$ Resources: Default, Sayi %>: 9
Machiavelli’den Hobbes’a Rönesans Dönemi Siyaset Teorisinde...
Türk Spor Basınında Cinsiyet Ayrımcılığı: Fotomaç ve Fanati...
Çokkültürlülük Bağlamında Türkiye’de Çokkültürcü Medya ve T...
Osmanlı Döneminde Kocaeli Sanayiinin Tarihi Gelişimi ve Osm...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 18<%$ Resources: Default, Sayi %>: 18
Temsilde Adalet ve Yönetimde İstikrar İlkeleri Çerçevesinde...
İktidar Aracı Olarak Seyir Amaçlı (Aleni) Fiziksel Anatomid...
Amartya Sen’s Idea of Justice and Impartial Spectator for t...
Sosyal Bilimsel Bir Disiplin Olma Sürecinde İletişim Biliml...
Yeni Nesil Çizim
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/6<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2019/6
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 20<%$ Resources: Default, Sayi %>: 20
Gelişmiş Batı Demokrasilerinde Sivil-Asker İlişkilerine Dai...
Terörle Mücadele Kanunu’na Göre Mutlak ve Nispi Terör Suçla...
J. S. Bach’ın Çello Süitlerine İlişkin Bir Literatür İncele...
İslamî Devrim Nedir?: 1979 İran Örneği
16. Yüzyıl Osmanlı Kitap Sanatlarında Farklı Bir Uygulama: ...
Türkiye Siyasetini Değerler Üzerinden Okumak: 14 Mayıs 1950...
Benlik Saygısı ve Organ Bağışı Tutumu İlişkisi: Üniversite ...
Eğitimde Postmodern Durum: Yapılandırmacılık
İş Becerikliliği ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: “İşe İliş...
Kadın Hakları ve Algısının İdeolojik Örüntüsü: KADEM Örneği
Kadın Rollerinin Televizyon Dizilerinde Yer Alma Biçimlerin...
Türkiye’de Ordu-Siyaset İlişkileri ve Askeri Darbelerin İde...
Türkiye’de Ordu-Siyaset İlişkileri ve Askeri Darbelerin İde...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 16<%$ Resources: Default, Sayi %>: 16
Hepimiz Peyami Safa’nın Sözde Kızlar’ından Çıktık
Anthrozoological Study on the Agro-Pastoral Societies of Kı...
Türkiye’de Medya Sahipliği Ekseninde Mülkiyet Yapılarındaki...
Popüler Kültür, Politika ve Din: Prime-Time ya da Selfie Di...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/7<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2020/7
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 23<%$ Resources: Default, Sayi %>: 23
19. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Zina: Bazı Zina Vakalarında...
Hakikatin Yitimi Olarak Post-Truth: Bir Kavramsallaştırma D...
Lojistik 4.0 Uygulamaları ve Lojistik Firmalarının Bakış Aç...
The Consumption of Relations and Loneliness amongst Adults
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 24<%$ Resources: Default, Sayi %>: 24
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara (GDO) İlişkin Avrupa B...
Kaybedilen Yaşam Yılını Etkileyen Risk Faktörlerinin DEMATE...
Sağlığın Kavramsallaştırılması ve İnsan Odaklı Sağlık Hizme...
Bireylerin E-Sağlık Okuryazarlığı ve Siberkondri Düzeylerin...
Hasta Merkezlilik ve Hasta Merkezli Bakım
Aktör İlişkilerağı, Sağlık-Hastalık ve Suç: Şahsiyet Dizisi...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 25<%$ Resources: Default, Sayi %>: 25
Türkiye’de Medya ve Demokrasinin Yapısal ve Etik Sorunları
Geleneksel ve Dijital Kitle İletişim Araçları Bakımından 19...
The Role of Mass Media in Terrorism and Its Effect on Indiv...
Sosyal Medya ve Şiddet: Ekşi Sözlük’te Çinli Algısı
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 26<%$ Resources: Default, Sayi %>: 26
Sürdürülebilirlik, Tüketim ve Medya
İletişimin Ekonomi Politiğine Dallas W. Smythe’ın Perspekti...
Neo-liberal Politikaların Medya ve Kamu Hizmeti Yayıncılığı...
Üretüketici Emeğin Metalaşması: Twitter Örneğinde Eleştirel...
Yaratıcı Endüstriler, Kültür Temelli Girişimcilik ve Eleşti...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 12<%$ Resources: Default, Sayi %>: 12
Tüketim, Tüketim Toplumu ve Tüketim Kültürü: Karşılaştırmal...
“İhtiyaç” Kavramı Ekseninde Sosyal Koruma: Temel İhtiyaçlar...
Sosyal Medyada Kitle Çeviri Üzerine Bir Araştırma
Annelik Sanatı: Erken Cumhuriyet Dönemi Çocuk Dergilerinde ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 15<%$ Resources: Default, Sayi %>: 15
Vejetaryen Olmayı Seçmek
ILO: Grev Hakkına İlişkin Kriz
Sağlık Haberlerine Yönelik Yetişkin Tutumlarının Araştırılm...
Hizmet Kalite Algısının Performansa Etkisi: Kocaeli Gölcük ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 5<%$ Resources: Default, Sayi %>: 5
Moral Özneden Yurttaşa: Kant’ın Pratik Felsefesinde Öznenin...
Haber Etiği ve Bir Siyasi Haber İncelemesi
Premodern’den Postmodern’e Benliğin ve Kutsalın Dönüşümü: N...
İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyele...
Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya ilişkin Sözleşme (No: 29)
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 17<%$ Resources: Default, Sayi %>: 17
Dijital PR ve İtibar Yönetimi Açısından Sosyal Medyada Kriz...
XVII-XIX. Yüzyıllarda Osmanlı Dönemi Konut Mimarisinde İç M...
Rusya’nın Kürdoloji Çalışmaları (1787-1947)
The Applicability of Program Management Approach in the Def...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
“Issız Adam” Filminin Gerçeklik Terapisine Dayalı İncelenme...
Erken Cumhuriyet Döneminde Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetle...
Haber Üretiminde Göreli Özerklik Problemi: Bir Saha Araştır...
Gezi’nin Dili: Göstergebilimsel Bir İnceleme
İktisadî Bir Bilim Dalı Olarak ‘Finans’ın Bilim Felsefesi P...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Ölümünün 100. Yılında Bir Dava Gazetecisi: Gaspıralı İsmail
Asya Politik Sineması Üzerine Notlar
Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstih...
Dilemmas of Democratization in Turkey with Special Referenc...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 8<%$ Resources: Default, Sayi %>: 8
Council of Europe Convention on the Protection of Children ...
Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı ...
Tüketici Fiyat Endeksinin Uyarlamalı Ağa Dayalı Bulanık Çık...
Modernizm ve Postmodernizm Süreçlerinin Tüketim Kültürüne Y...
Zülfü Livaneli’nin Mutluluk Romanı Karakterlerinin Toplumsa...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 11<%$ Resources: Default, Sayi %>: 11
“Hak Temelli” Sosyal Politikadan “Hayırseverlik Temelli” So...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 13<%$ Resources: Default, Sayi %>: 13
1960-1963 Dönemi İşçi Eylemlerine Aşağıdan Bakmak
Modern Kültürde Kentten Kaçmanın ve Uzaklara Gitmenin Sosyo...
Bios Politikos’tan Homo Economicus’a: Karşılaştırmalı Bir P...
Avrupa Birliği’nin Görsel-İşitsel Politikası Bağlamında Alm...