Coğrafya Eğitimi Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Coğrafya Eğitimi Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 26.10.2015
DergininWebsitesi: http://www.cd.org.tr/?cografya-egitim-dergisi
Dergi Hakkında: Türk Coğrafya Eğitimi Dergisi Türk Coğrafyacılar Derneği’nin akademik bir dergisidir. Derginin bu ilk sayı- sında dergi ile neyin başarılmaya çalışıldığını açıklamak istiyorum. Bu dergi çeşitli ilkeler üzerine inşa edilmiştir. Birinci ilke coğrafyanın tanıtımının yapılarak okul programları içinde coğrafyanın öneminin diğerlerine göstermektir. Coğrafya eğitimine duyduğumuz gereksinim günü- müz dünyasındaki mekânsal ve zamansal değişimlerle daha da artmıştır. Bugünden gelecek dünya ile ilgili olarak emin olduğumuz tek şey belirsizliktir. Coğrafya böylesi belirsiz zaman ve mekânlarda gençlere nasıl hareket etmeleri gerektiğini, sorunların üstesinden problem çözme ve karar verme becerileri sayesinde nasıl gelebileceklerini ve geleceğin etik ve moral çeliş- kileriyle nasıl baş edebileceklerini öğretir. Bu bağlamda doğrusal açıklamalar yerine dünyanın karmaşıklığını göz önüne alan açıklamalara ihtiyacımız olacaktır. “Doğru”ya ulaşmak imkânsız olabilir ancak kaynaklarımıza karşı “doğru” olabilmek için uğraşmamız gerekir. Coğrafya eğitiminin bu önemine karşın, bazı ülkelerde ve okullarda coğrafya eğitimine önem verilmemesi ya da programlardan tamamen çıkartılması gibi durumların söz konusu olması bizleri endişelendirmektedir. Gezegen ve insanlığın yaşamını sürdürmesinde coğrafya eğitiminin önemli bir rolü olduğuna ve buna paralel olarak da coğrafyanın her çocuğun okul eğitiminin temel bir elemanı olması gerektiğine inanı- yoruz. Derginin bir öğrenme platformu olarak düşünülmesi onun ikinci ana ilkesini oluşturur. Dünya gittikçe daha da karmaşıklaşırken, coğrafya öğretim programları birçok ülkede daha karmaşık, çeşitli ve kapsayıcı hale gelmektedir. O zaman birbirimizden öğrenmeye ihtiyacımız vardır. Bir bağlamdaki deneyimler diğer bağlamlara doğrudan aktarılamayabilir ancak bizler diğerlerinin deneyimlerinden bazı dersler çıkarabiliriz. Bu sebepten değişik eğitim sistemleri ve ülkelerden gelecek katkılara daima kapımız açıktır. Derginin üzerinde inşa edildiği üçüncü temel ilke hedef yazar ve okuyucu kitlesi ile ilgilidir. Akademik araştırmacılar, teorisyenler, program geliştirenler, politika yapıcılar ve eğitim yöneticileri derginin doğal hedef yazar ve okuyucu kitlesini oluşturmaktadır. Ancak dergi eğitimle ilgili tartışmalarda genellikle ihmal edilen öğretmenlerin çalışmalarını dergiye göndermelerini özellikle önemsemektedir. Biz aynı zamanda yazarların uzmanlığına bakılmaksızın kaliteli katkıları derginin disiplinler arası bir ortam olmasını sağlamak için önemsemekteyiz. Derginin dördüncü temel ilkesi coğrafi bir ilkedir. Çünkü dergi Doğu ve Batı dünyasındaki coğrafya eğitimcileri arasındaki boşluğu doldurmayı amaçlamaktadır. Başka bir ifade ile coğrafya için kullanılan çok ünlü metaforu kullanarak, dergi kendisini Doğu ile Batı arasında bir köprü olarak konumlandırmaktadır. Bu iki dünya arasında diyalog kurmak için daha çok çabaya gerek olduğu düşünülmektedir. Bu sebepten dergi coğrafya öğretimi ve öğreniminin geliştirilmesi ve paylaşılmasını Doğu-Batı ekseni boyunca gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Beşinci ve en önemli temel ilke ise derginin iyi öğretimin yerini hiç bir şeyin doldurmayacağına yönelik inancıdır. Bu bağlamda dergi coğrafya ve çevre eğitimi ile ilgili her türlü konunun farklı perspektifler bağlamında teorik ve pratik boyutları ile tartışılması için bir platformdur.
ISSN: 2149-522X
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.