Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 21.04.2013
DergininWebsitesi: http://www20.uludag.edu.tr/~kaygi/
Dergi Hakkında: Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Güz ve Bahar olmak üzere yılda iki kere yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Türkçenin yanında, İngilizce ve Almanca çalışmalar da kabul edilmektedir. Dergi, Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından hazırlanmakta ve yayımlanmaktadır. Kaygı, disiplinerarası işbirliğini destekleyen ve bu bağlamda sadece çağdaş felsefe, felsefe tarihi, etik, epistemoloji, ontoloji, dil felsefesi, bilim felsefesi ve ilgili alanlarla değil, aynı zamanda kültürel çalışmalar, estetik, bilişsel bilimler ve en kuşatıcı bağlamda sosyal bilimlerle ilgili çalışmalara da yer veren, tüm bu çalışmalar için ortak bir tartışma zemini oluşturmayı hedefleyen ve bu bağlamda, farklı felsefi/bilimsel görüşlere, akımlara, okullara, tarzlara açık bir dergidir. Kaygı’da özgün makale, çeviri, kitap incelemesi ve tartışma metinleri basılmaktadır. Dergiye gönderilen çalışmalar, değerlendirme aşamasında yazar ismi gizli tutularak en az iki hakeme gönderilmektedir. Yayın Kurulu, hakemlerden gelecek görüşler doğrultusunda yazının doğrudan veya kısmen düzeltilerek yayınlanmasına veya aksine karar verir ve sonuç yazar(lar)a bildirilir. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, aşağıda belirtilen indexler tarafında listelenmektedir: ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS Index), Philosopher’s Index, Index Islamicus, IndexCopernicus, MLA International Bibliography.
ISSN: 1303-4251
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,Almanca,Fransızca,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe DergisiKaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/19<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/19
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 19<%$ Resources: Default, Sayi %>: 19
Effects of Charles Darwin’s Theory of Evolution in Tanzimat
Aristoteles’te Sanatın Neliği ve İşlevi
Analitik Zihin Felsefesinin Temel Problemlerine Bir Bakış
Belirlenimci Etik’te, Paradoksal Bir Durum Olan Özgürlük-Zo...
Geçmişle Gelecek Arasında İnsan
Der Begriff der Anerkennung in G.W.F. Hegels Phänomenologie...
Reflections on Parmenides’ Monism
Grek ve İslam Etkileri Işığında Süryanilerde Felsefi Düşünc...
Two Kinds of Principle of Alternative Possibilities
Politik Olan’ın Nötralizasyonu ve Devrimci Politika: Carl S...
Modern Mantık Açısından Ahlâk Çıkarımı
Rasyonel ve Varoluşçu Teolojinin Bir Mukayesesi
Thomas Kuhn’un Paradigma Kavrayışı Üzerine Analitik Bir İrd...
Avustralya ve Yeni Zelanda’da Çokkültürlülüğün Değişen Yüzü
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/18<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/18
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 18<%$ Resources: Default, Sayi %>: 18
Heidegger`s concept of „die Befindlichkeit” and His Role in...
Nesnelerin Bölümlenmesi Hakkında Bir Öneri
On a Forming of a Method of Intuition
La question (problématique) du changement entre l’élite réf...
Immanuel Kant’s Philosophy of Mathematics in Terms of His T...
Felsefe Edebiyat İlişkisinin Değeri
Certitude and Scepticism as Complementary in the Search for...
‘Felsefi Bilgelik’ ve (Evren Karşısında) ‘Hayranlık Duyma’ ...
Nietzsche’s Beyond Good and Evil: A Morality of Immoralism
Habermas and the Impasse of Universalism
İhvân-ı Safâ’da Aritmetik, Geometri ve Felsefe İlişkileri
In a Foucaultian Perspective Sufism As An Art of Existence
Phenomenological Evidentialism
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/21<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/21
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 21<%$ Resources: Default, Sayi %>: 21
Heideggerian Interpretation of Primordial Thinking in Herac...
Hiyerarşik Varlık Algısından Ontolojik Varlık Algısına Geçi...
Spinoza’nın Antropomorfizm Eleştirisi Ya Da Aklın Hayalgücü...
Nietzsche’nin “Kadınlara mı gidiyorsun? Kırbacı unutma!” Sö...
Foucaultcu Eleştiri Nasıl Anlaşılmalı?
Michel Foucault’da Söylem ve İktidar
Provokatif Bir Düşünür Olarak H. G. Gadamer
Deleuze-Guattari: Şizoanalitik Ontoloji Düzleminde Oedipal ...
The Richness of Perceptual Content
BIV Şüpheci Argümanı ve Çağdaş Tepkiler
Şehir ve Entelektüel Üretkenlik
Humanism: A New View on an Eternal Problem
“Ortak” Bir Dile Doğru Yolda Olmak mı? Heidegger’in Japon B...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/20<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/20
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 20<%$ Resources: Default, Sayi %>: 20
Aristoteles ve Augustinus’un İnsan Anlayışları Üzerine
Hâlâ Düşünüyorum
David Hume: Felsefe ve Metafiziğin Mahiyeti
Eleştirel Felsefesi Bağlamında Kant’ın “Transendental Estet...
Hegel’s Interpretation of Kant's Epistemology
İdealizmin Ötesinde Yeni Bir Schelling İmgesi
Transcendence and Life: Nietzsche on the “Death of God”
İnsansal Varoluş ve Özün Belirlenimi Olarak Yabancılaşma ve...
Mantık-Matematik İlişkisi Üzerine
Sözdizim ile Anlambilim Arasındaki Bağıntıya Türkçe Açısınd...
“Derrida ve Yapıçözüm” veya “Vav”
Aşk ile Açılan Varlık
Doğa-Kültür Karşıtlığı Bağlamında Özgürlük Sorunu
Gazali ve İbn Rüşd’de Dışlayıcı Bakış ve Temelleri (Eleştir...
Sühreverdî’nin Kiplikli Önermeleri Zorunlu Olumlu Önermeye ...
Etnisite, Kimlik ve Milliyetçilik Kavramlarının Sosyolojik ...
Çizgisel Tarihe Karşı Çıkışları Bağlamında Spengler ve Toyn...
Felsefe Dergileri Bibliyografyası (I): Kaygı
Felsefe Dergileri Bibliyografyası (II): Felsefe Tartışmalar...
Müzik ve Renk İlişkisi
Aşkınlık ve Yaşam: Nietzsche ve ‘Tanrının Ölümü’ Üzerine
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/18<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/18
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 18<%$ Resources: Default, Sayi %>: 18
Ahlaki Etik Olanaklılığı Olarak Söylem-Etiği
Bilginin İmkânı Problemi: Gazali Örneği
İnsanın, İnsan Olmak Bakımından İşlevi Nedir?: Aristotelesç...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/17<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/17
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 17<%$ Resources: Default, Sayi %>: 17
Sezginin Arı Formu ya da Formel Sezgi Olarak Kant’ta Zaman...
What is This Thing Called Love? A Gender Implication of th...
Heidegger ve Adorno’nun Perspektifinden Teknik Kavramının ...
Popper and the Theory of Evolution
Doğruluğun Uygunluk Kuramı ve Bilimsel Açıklama Modeli Bağl...
On the Possibility and Necessity of the Land Ethic
Heidegger Bir Varoluşçu muydu?
Tarih Bilinci Bağlamında Kültür, Kriz ve Birey
Küreselleşme, Postmodernizm ve Siyasal İslam
W. Dilthey'da Hermeneutiğin Epistemolojik Sınırları
İdealizm ve Kant’ın Uzam Görüşü
Postmodern Siyaset Anlayışı ve Çokkültürlülük
Güncel Tıp Etiğinin Felsefi Temelleri Üzerine Bir Deneme
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/16<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/16
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 16<%$ Resources: Default, Sayi %>: 16
Against Wittgenstein’s Reading of Freudian Psychoanalytic M...
“Novum Organum” Versus “Organon”
Does the Freedom Sentence Work?
Meslek Etiklerindeki Sorunların Kaynağı Üzerine
Respect for Reason as a Reason of Law and Morality in the W...
Platon’un Demokrasi Paradoksu, Popper’ın Yorumları ve Türki...
Husserl’de Psikolojizm Eleştirisi
Spinoza’da Felsefe, Etik ve Siyaset
Aristoteles’te İlk İlkelerin Bilgisi ve Nous Üzerine
Kısa Bir Sinema Felsefesi Tarihçesi: R. Arnheim, S. Eisenst...
Carnap’ın Metafizik Eleştirisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/15<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2010/15
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 15<%$ Resources: Default, Sayi %>: 15
On Hegel’s Concept of the Absolute
Divine Foreknowledge and Human Freedom in Leibniz Philosoph...
Aristoteles’te Eğitim Kavramının Politik İşlevi
Adorno’nun Hegel ve Marx’ın Diyalektik Görüşünü Eleştirisi ...
Reading The Logic of Sense as a Psychological Novel: Gilles...
Simone de Beauvoir: Öteki Olarak Kadın
The Problem of Nihilism in Modern Political Philosophy: A N...
Modernitenin Şafağında Sözün Düşüşü ve Don Quijote
Çevre Sorununa Radikal Bir Çözüm Önerisi Olarak Eko - Anarş...
The Contractual Foundation of Justice and Democracy as an I...
Metafiziğin Dili: Dilin Şiddeti – Derrida’nın "Şiddet ve Me...
"Aklın Yolu da Bir Değildir…" (Alev Alatlı) Üzerine
Nietzsche’de Ahlaksal ve Politik Bir Mesele Olarak Epistemo...