Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 5.05.2012
DergininWebsitesi: www.e-dusbed.com
Dergi Hakkında: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (DÜSBED), 2009 yılı Nisan ayından itibaren, “Ulusal Hakemli Dergi” olarak, Nisan ve Kasım aylarında olmak üzere, yılda iki defa yayımlanır. Özel durumlarda Özel Sayı olarak da yayınlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan Özel Sayı’nın yayınlanmasına, Yayın Kurulu’nun salt çoğunluğuyla karar verilir. Dergiye gönderilen yazılar, başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, DÜSBED bütün yayın haklarına sahip olur. Yayınlanan yazılardan alıntı yapılması durumunda, kaynak belirtilmesi zorunludur. Yayınlanmış yazının tamamının tekrar yayın hakkı derginin iznine bağlıdır. İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Felsefe, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, Eğitim Bilimleri ve Alan Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor, Yabancı Diller, İlahiyat, Arkeoloji, Sanat Tarihi gibi sosyal bilimlere ait alanlarda hazırlanmış akademik çalışmalara, derleme ve kitap tanıtımlarına yer verilmektedir. Daha önce, ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özeti yayımlanmış çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir.
ISSN: 1308-6219
Dergi Dili: İngilizce, Türkçe,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Dicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü DergisiDicle Üniversitesi Elektronik Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/7<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/7
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
TEFSİRDE MUHTEVA –METOT İLİŞKİSİ ÜZERİNE KRONOTİPOLOJİK BİR...
NA’TÎ ve ŞİİRLERİ
THE ASSORTMENT OF AGRICULTURE IN ISTANBUL GLIMPSES FROM IST...
MECÛSÎ DÜNYA GÖRÜŞÜNDE İNSANIN KONUMU
KÖYCEĞĠZ AĞZI ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME
KÜRESEL DÜNYADA KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM VE DEĞİŞEN MEDYANI...
TARTIŞMALI YÖNLERI İLE DİLİÇİ ÇEVİRİ KAVRAMI
POLİSTE ALGI YÖNETİMİ
TÜRKĠYE’DE KADINA YÖNELĠK ġĠDDET: NEDENLERĠ, KORUMA, ÖNLEME...
YENĠ BĠR KĠMLĠK HAREKETĠ: ANADOLU ALEVĠLĠĞĠ
NÂBÎ’NİN SİYER-İ VEYSÎ’YE YAZDIĞI ZEYİLLERDE YARARLANDIĞI K...
ġEYH GÂLĠB’ĠN KASĠDE VE GAZELLERĠNDE REDĠF KULLANIM ANALĠZĠ
ANKARA ROMANINA YÖNELİK BİR SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ: BİLGİ-İKTİD...
AKÂİD VE KELÂM İLMİ AÇISINDAN İMÂNIN KISIMLARI, DERECESİ VE...
TABERÎ'NİN CAMİU'L-BEYAN ADLI ESERİNDE FIKHİ KONULAR
HANLARIN TURİZME KAZANDIRILMASI MARDİN, DİYARBAKIR VE ŞANLI...
RUSYA’DA KÜRT TARİHİ, EDEBİYATI VE KÜLTÜRÜ’NÜN ARAŞTIRILMAS...
OSMANLI DÖNEMİNDE AMERİKAN MİSYONERLERİNİN DİYARBAKIR VİLAY...
GRAMMAIRE TURQUE À L’USAGE DES FRANÇAIS ET ANGLAIS KİTABIND...
Kırsal Alanlara Yerel Hizmetlerin Götürülmesi ve Kent Beled...
KAMU PERSONELİNİN SOSYAL GÜVENLİĞİ
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAKİ SİBER GÜVENLİK YÖNETİMİ UYGULAM...
SAĞLIK HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜMEİLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZER...
IBIRAY ALTINSARİN VE KAZAK TÜRKLERİNDE MİLLİ AYDINLANMA
TÜRKİYE’DE KAYIT DIŞI EKONOMİNİN İKTİSAT SOSYOLOJİSİ AÇISIN...
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ SÜRECİNİN SİYASAL DAVRANIŞA ETKİSİ: HARR...