Journal of Computer and Education Research

image.jpg

Derginin Adı: Journal of Computer and Education Research
Dergi Kayıt Tarihi: 13.01.2014
DergininWebsitesi: www.joucer.com
Dergi Hakkında: Journal of Computer and Education Research (JCER) (ISSN 2148-2896) dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. JCER, bilgisayar ve eğitim dünyasının eğitim alanındaki birikimlerini ortaya koymak bilimsel bir yaklaşımla ele almak amacıyla eğitim bilimlerinin ve alan eğitiminin tüm alanları ile ilgili nicel, nitel araştırmalara, alan yazınını kapsamlı bir şekilde değerlendiren meta analiz çalışmalarına, model önerilerine ve benzeri özgün yazılara yer verilmektedir. Bunun yanı sıra ileri araştırma/istatistik yöntem ve teknikleri kullanılan güncel araştırmalara öncelik tanınır. Çalışmaların yöntembilim bakımından yetkinlikleri yanında alana orijinal ve yeni katkı sunmaları da temel yayımlanma kriteridir. Bu genel amaç doğrultusunda JCER eğitimle ilgili nitelikli araştırma sonuçlarını yayımlayarak bilgisayar ve eğitim bilimleriyle ilgili bilgi üreten araştırmacılara ve üretilen bilgileri kullanan uygulayıcılara nitelikli bir bilgi kaynağı olmayı amaçlamaktadır. Journal of Computer and Education Research (JCER) 2013 yılında yayım hayatına başlamıştır. Yılda iki kez olmak üzere www.joucer.com web adresinde yayımlamaktadır. Dergiye gönderilen makaleler bağımsız ve çift körleme hakemlik ilkeleri doğrultusunda değerlendirilmektedir. Dergi Türkçe ve İngilizce makaleler yayımlamaktadır.
ISSN: 2148-2896
Dergi Dili:

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Journal of Computer and Education ResearchJournal of Computer and Education Research
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Farklı Kavramsal Değişim Yöntemleri ile Alternatif Kavramla...
Fen ve Teknoloji Dersinde Basamaklı Öğretim Programı Uygula...
Okullarda Bir Performans Değerlendirme Aracı Olarak E-Portf...
2005 -2012 Yılları Arasında Teknoloji Destekli Fen Eğitimi ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
İlköğretim Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Y...
Biyoloji Öğretiminde BİT Kullanımı Tutum Ölçeğinin Türkçeye...
Öğrencilerin Gök Cisimleri Konusundaki Alternatif Kavramlar...
Eğitim Örgütlerinde Eylem Araştırması
Türkiye’de Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu ile ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Ders İzlencesi Oluşturulmasında Öğrencilerin Aktif Olarak D...
Cronbach’ın Alfası, Tek Boyutluluğun veya Benzeşikliğin (Ho...
Diyarbakır’da Öğretmen Yetiştirme Deneyimleri
Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Işık Kavramına Yönelik Bilgi Y...
Medya İletilerinin Gerçeği Yansıtma Düzeylerinin Öğrenci Gö...
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesle...
Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Öğretiminde Karşılaşılan Sorunl...
Web Destekli Öğrenme Halkası Yaklaşımı Uygulamalarına İlişk...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Lise Öğrencilerinin Veri Analizinde Bağlam Bilgileri İle Ma...
Bilişim Teknolojileri Rehber Öğretmenlerinin Bilgisayar Eti...
Matematik Dersinde İsteğe Bağlı Çevrimiçi Kısa Sınav Uygula...
Dinamik Geometri Yazılımının Açıortay ve Kenarortay Öğretim...
Lisansüstü Eğitim Gören Öğrencilerin Özerk Öğrenme Becerile...
Pergel-Cetvel ve Dinamik Bir Yazılım Kullanımının Başarıya ...
Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin 6...
Harmanlanmış Öğrenme Yaklaşımının Matematik Dersi 2. Derece...
Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Günlüklerinin Yansıtıcı Düşün...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 5<%$ Resources: Default, Sayi %>: 5
Öğrenci Öğretim Geliştirme Programı ve Öğretmen Adaylarının...
8.Sınıf Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile PISA Baş...
Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Akıllı Tahta Kullanımına Y...
Web Tabanlı Öğrenme Ortamında Veri Madenciliğine Dayalı Öğr...
7E Öğrenme Modeline Yönelik Tasarlanan Materyallerin Lise Ö...
Animasyon Destekli Çevre Eğitiminin Akademik Başarıya, Akıl...
Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Uygulamalarına İlişkin G...
Ortaokul Öğrencilerinin Görsel Sanatlar Dersine İlişkin Tut...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 6<%$ Resources: Default, Sayi %>: 6
Medya Üretimi İle Sosyal Bilgiler Eğitiminin Propagandasını...
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı’nda Örtük Program ...
Kimya Öğretmenliği Öğrencilerinin Bilişim Teknolojilerine Y...
Öğretmenlerin İstenmeyen Yönetici Davranışlarına Yönelik Te...
Eğitim Sisteminde Korku Kültürüne İlişkin Öğrenci Görüşler
Ses Bilgisi ve Akustik Konusunda Geliştirilen Etkinliklerin...
Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi Dersine Yönelik Tutum Üzer...
Başarılı Okul Müdürleri Arasında Öğretmenlere Yaklaşımları ...
Mobil Araçların Özellikleri ve Eğitime Etkileri: Bir Litera...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 7<%$ Resources: Default, Sayi %>: 7
İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin 7. Sınıf “Maddenin Yapısı ...
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmeni Adaylarının “...
Sınıf Yönetimi Yazılımının İşbirlikli Yöntem İle Programlam...
Betimsel Cerrahi Hemşirelik Makalelerine Ait Yöntem Bölümle...
Okulöncesi 4 Yaş Çocukların Sosyal Davranışlarının Öğretmen...
Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet Ro...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 8<%$ Resources: Default, Sayi %>: 8
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı ve Etik Olmaya...
Game Preferences of 3 Generations From The Eye of Students’
Öğretim Teknolojileri Kapsamında Öğretmenlerin Hizmet-İçi E...
Eleştirel Düşünme ve Empatik Eğilim İlişkisi: Beden Eğitimi...
Sosyal Bilgiler Dersinde İşbirlikli Öğrenme Yöntemlerinin A...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 9<%$ Resources: Default, Sayi %>: 9
İlkokul Öğrencilerinin “Yuva” Kavramına İlişkin Bilişsel Ya...
Medya Okuryazarlığı Dersini Almış Ortaokul Öğrencilerinin M...
Designing Undergraduate Curriculum for Management Informati...
Analysis of Questions about Fractions in the Fifth Grade Ma...
The Possible Effects of Combined Reading Activities on the ...
Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği Kısa Formunun Geçerlik ve G...
Matematik Öğretmenlerinin Kümeler Ünitesinde Yer Alan Temel...