Mavi Atlas

image.jpg

Derginin Adı: Mavi Atlas
Dergi Kayıt Tarihi: 6.11.2014
DergininWebsitesi: http://maviatlas.gumushane.edu.tr/
Dergi Hakkında: Gümüşhane Üniversitesi Edebiyat Fakültesi desteğiyle hazırlanan “Mavi Atlas” dergisi, 2013 Güz döneminden itibaren Ekim ve Nisan aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan süreli ve hakemli bir elektronik dergidir. "Mavi Atlas"ta disiplinlerarası bir yaklaşımla insan bilimleri (humanities) ile bağlantılı kuramsal çalışmalar yayımlanır.
ISSN: 2148-5232
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,Almanca,Fransızca,Arapça,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Mavi AtlasMavi Atlas
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Tayyarzâde Ahmed Atâ’nın Bir Baytarnâme Tercümesi
Eskiçağ Anadolusu’nda Sedir Ağacının Önemi
Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa'nın Hayatı ve Eserleri (1658...
On Sekizinci Yüzyılın Başında Trabzon’da Giyim-Kuşam (1700...
Mahdum Kulu Faraği’nin Hayatı ve Türkmen Edebiyatındaki Yer...
Sokrates ve Eğitim Felsefesi
Kutadgu Bilig’de “Adâlet” Değeri
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
En İyi Yönetime Giden Yol: Aristoteles’in Siyaset Felsefesi
John Stuart Mill’de Demokrasinin Meşruiyeti
Kavramsal Açıdan Nesnellik
Thomas Hobbes’un Geleneksel Siyaset Felsefesine Karşı Çıkış...
Fuzûlî’nin Tasavvufî Aşk Söylemi
Kerim Aydın Erdem’in Hayatı, Edebî Kişiliği ve Eserleri
Ankara Millî Kütüphanede Bulunan 78 Numaralı Cönk Üzerine
Türklerin İslâmlaşma Süreci Kaynaklarına Genel Bir Bakış
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
16. Yüzyıldaki Bazı Divan Şairlerine Göre “Şiirde Gâye”
Ahmed-i Şamlu’nun Şiirinin Oluşmasında Nazım Hikmet’in Etki...
Yapısalcılık Kuramı Bağlamında Kiraz Adlı Hikâye Üzerine Bi...
Safâyî'ye Atfedilen Feth-i Kal‘a-ı Bağdâd İsimli Eser Hakkı...
İn'âmât Defteri Çerçevesinde II. Bayezid Dönemi İstanbul Me...
Kant Estetiğinde Sembol Tanımının Eleştirisi
Kant’ın Eleştiri Öncesi Düşünceleri: Genel Bir Bakış
Nedensellik İlkesi: Hume’a Karşı Kant
Ontolojik Temellere Dayanan Felsefi Antropoloji
Bir Bilimsel İhtilaf Örneği: LSD ve Mistik Tecrübe
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Bilimsel Yöntem Sorununa Yönelik Farklı Yaklaşımlar
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Sanatsal Değer ve Ekonomik Değer Arasındaki İlişkiye Etik A...
Felsefe Dergileri Bibliyografyası (VII): “Baykuş. Felsefe Y...
Carl Schmitt’in Liberalizm Eleştirisi
Şüpheden Kartezyen Düşünceye Giden Yol
Nurettin Topçu’da İnsan ve Şahsiyet
Birlik ve Çokluk İlişkisini Dayanışma Üzerinden Yeniden Düş...
Bedenin Sosyolojisi: Nasıl? Niçin
Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Türkiye’de Kadın Yoksu...
Yemeklik Sanata Karşı Brecht’in Epik Tiyatrosu ve Mezbahala...
Monolojik Söylem Romancısı Olarak Halide Edip: Vurun Kahpey...
Gümüşhane Şeriyye Sicili (1887-1892)
Veba, Kolera ve Salgınlar: Trabzon’da Halk Sağlığı ve Sağlı...
Milli Mücadele Yıllarında İmalat-ı Harbiye Fabrikaları
Türkiye’deki Özel Arşiv ve Kamu Arşivlerinde Girit Belgeler...
Geçmişten Günümüze Aydıntepe: Tarih, Kültür ve Ekonomi
Bilimsel Rasyonalite Bunalımına Çözüm Bulma Arayışı: Imre L...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 4<%$ Resources: Default, Sayi %>: 4
Balkanlarda Bir Modernleşme Örneği: Rusçuk
Ahmed Azmi Efendi’nin Fas Elçiliği
XVII. Yüzyılda Enderûn’daki Ödeme ve İn‘âmlar Üzerine Bir İ...
Bir Derginin Serencamı: Halkın Dostları Dergisi
Türkçede İyelik Eklerinin Ele Alınışı ve Çağdaş Lehçelerde ...
Beyazıt’ta Bir Kültür Ortamı: Küllük Kahvesi
Picasso ve Sanatsal Eylem: Kübizm’in Doğuşu
Postmodernizmin Düşünce ve Sanat Dünyasında Tanımı
Antik Yunan’da “Teknik”: Teknoloji Felsefesi Tarihine Genel...
Anlamın Resim Kuramından Dil Oyunlarına: Ludwig Wittgenstei...
Felsefe Dergileri Bibliyografyası (V)
Dede Cöngî Siyâsetnâme'sinde Kadının ve Valinin Siyasal Gör...
Metafizik ve Epistemolojik Solipsizm Üzerine Eleştirel Bir ...
Kentsel Sitlerin Kentsel Peyzaja Katkıları: Giresun Zeytinl...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 5<%$ Resources: Default, Sayi %>: 5
Avnî'nin Târîh-i Feth-i Kalʻa-ı Bağdâd an-Yed-i Sultân Murâ...
Tarih Boyunca Erzurum’da Meydana Gelen Zelzeleler
Veliefendi Basma Fabrikası Örneği Bağlamında Fabrika-yı Hüm...
Orhan Kemal'in Bereketli Topraklar Üzerinde Romanında Kentt...
Varoluşçuluğun İlk Romanı Yeraltından Notlar’a Felsefi Bir ...
Genel Bağlarıyla Sosyal Hizmet ve Toplum
Sosyal Medya Kullanımının Küreselleşmeye İlişkin Yaklaşımla...
Kant’ta Pratik Aklın Eleştirisi Merkezinde “Tanrı” ve “Ruhu...
Açlık, Fakirlik, Çocuk İşçi, Yamyamlık ve Toplumsal Cinsiye...
Kitle, Kültür, Bunalım ve Yabancılaşma