Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 5.08.2011
DergininWebsitesi: http://ebad-jesr.com/
Dergi Hakkında: EBAD yılda iki sayı (Haziran ve Aralık) yayımlanan uluslararası, hakemli, elektronik bir dergidir. EBAD, eğitim bilimleri ile ilgili araştırma, inceleme, uygulama ve tarama niteliğindeki makalelere öncelik vermektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.
ISSN: 2146-526
Dergi Dili: İngilizce, Türkçe,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Eğitim Bilimleri Araştırmaları DergisiEğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Oyuncağa Çocuk, Anne ve Öğretmen Bakış Açısı
Öğretmen Adaylarının Geometrik Düşünme Düzeyleri ve Geometr...
Felsefe Grubu Öğretmen Adaylarının Bilim Felsefesi Ünitesin...
İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinde Mesleki Yabancılaşma
Sınıf Başkanları Gözüyle Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Becer...
Öğretmen Adaylarının Çevre Kirliliğine ve Çevreyle İlgili S...
The Effects of Group Investigation and Cooperative Learning...
Okulda Diyalog: Okul Yönetiminin Rolü
Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Atölye (Grafik) Dersinde Yaz...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Veli ilgisi ve ilköğretim öğrencilerinin seviye belirleme s...
Mikro Öğretim Uygulamasının Öğretim Becerilerine Etkisine İ...
Webquest (Web Macerası) Öğrenme Yönteminin Türkçe Dersindek...
Örgütsel Sosyalleşmenin, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Va...
Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğrenme Ya...
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencil...
Development of a Scale to Measure Teacher Candidates’ Attit...
Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli T...
Okul Yönetiminde Kayırmacılığa İlişkin Ölçek Geliştirme Çal...
Parental Communication and Perceived Parental Attitudes abo...
İlköğretim Öğrencilerinin Saldırgan Davranışları ile Yaş, C...
The Effects of Reading-Writing-Presentation and Group Inves...
Kadın Öğretmenlerin Kariyer Engelleri İle İş Doyum Düzeyler...
Lise Öğrencilerinin Atasözlerini Kavrama Düzeyleri Üzerine ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Household Education Expenditure of Families at Primary Educ...
Mesleki Tükenmişlik, İşle Bütünleşme ve İş Doyumu Arasındak...
The Coming Vitality of Rural Places
Investigating Graduate and Non-graduate Teachers’ Views abo...
Okul Müdürlerine Yönelik Motivasyonel Dil Ölçeği: Türk Kül...
İki Ölçekleme Yönteminin Karşılaştırılması: İkili Karşılaşt...
Türkiye’de Okul Geliştirmede Uygun Model Arayışı: Bir Okul ...
İlköğretim Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Değerler Ölçeğini...
Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Çeşitli Değişkenler...
Öğretmenlerin Bilgi Düzeylerine İlişkin Öğrenci Algıları Öl...
Öğrenci Tükenmişliğini Yordamada Stresle Başaçıkma, Sınav K...
Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Kariyer Engelleri İl...
İlköğretim Okul Yöneticilerinin Eğitime ve Eğitimin Amaçlar...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Doktora Programı: Türk Üniversiteleri Doktora Programları İ...
İlköğretim Fen Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımı...
The Dynamism of the Current Global (and Globalized) Moments...
Kayıp Verilerin Varlığında Çoktan Seçmeli Testlerde Madde ...
Kaynaştırma Öğrencilerinin Haklarına İlişkin Sınıf Öğretme...
Domain of Culture in Foreign Language Teachers’ Competency:...
Okuduğunu Anlamanın Ölçülmesinde Paragraftan Anlam Kurmaya ...
Ders Çalışma Becerileri ile Akademik Risk Alma Arasındaki İ...
Sosyal Bilgiler Derslerinde Belgesel Film Kullanımının Akad...
Öğretmenlerin Ölçme ve Değerlendirme Alanı Yeterliklerinin ...
The Views of Secondary School and Pre-service Mathematics T...
Eleştirel Düşünmeyi Destekleyen Öğretmen Davranışları Envan...
Communication Strategies: Implications for EFL University S...
Fen Öğretmeni Adaylarına Yönelik Yenilenebilir Enerji Kayna...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 0<%$ Resources: Default, Sayi %>: 0
Eğitim Kurumlarında Örgütsel Bağlılık: Meslek Yüksekokulla...
YGS 2013 Matematik Soruları İle Ortaöğretim 9. Sınıf Matema...
FATİH Projesine Yönelik Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi (...
Yeni Eğitim Sisteminin (4+4+4) Uygulanmasında Yaşanan Sorun...
Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanım Becerileri İ...
Kentleşme ve Eğitim Sürecinde Okul Binaları
21. Yüzyılda Yeni Teknolojilerin Yarattığı Sanat Anlayışlar...
4+4+4 Sistem Değişikliğinin İlk Yılında İlkokul Birinci Sın...
Sürekli Gelişim İçin E-Performans Yönetim Sistemi: Bir Mode...
Sosyo-Ekonomik Düzeyleri Farklı Öğrenci Velilerinin Özel De...
İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Etik Duyarlılıklarının Çeşi...
Öğretmen Özerkliği İle Öğrenci Başarısı Arasındaki İlişki: ...
Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programlarına Göre Bazı ...
Eğitim Yöneticilerinin Hizmetkâr Liderlik Yeterlikleri ile ...
Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin 4+4+4 Eğitim Sistemine Y...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Okul Müdürünün Öğretimsel Denetim Davranışları Ölçeğinin Ge...
Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlar...
Bağlam Temelli Öğrenme İle Lise Fizik Derslerinde Kullanıla...
Okul Bir İnsan Bedenidir: Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okul...
Öğretmenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Yararlanm...
Türkiye’de E-Okul Yönetim Bilgi Sisteminin İlköğretim Okulu...
Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık Düzeylerinin Çeşitl...
Bilgisayar Ortamında Bireye Uyarlanmış Test Stratejilerinin...
Öğretmenlerin ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre Anao...
Yönetici ve Öğretmenlerin Eğitimde Fatih Projesinin Uygulan...
Millî Eğitim Bakanlığının 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna...
İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Aile Memnuniyetini Karşıla...
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutum Ölçeğ...
Ergen Asiliği Ölçeği (ERAS)
Ortaokul Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tu...
İlköğretim Kurumlarında Yöneticilerin İletişim Becerileri v...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/5<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/5
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Educational Leadership Standards Preferred by School Admini...
Relationship between Prospective Teachers’ Dysfunctional At...
The Effect of a Facebook Game that Requires English Vocabul...
The Level of Utilization of Conceptual Change Approach by C...
Academic Locus of Control and Motivational Persistence: Str...
An Investigation of Interpersonal Problem Solving Approache...
Turkish Conformation of the Physical Education Predispositi...
Evaluation of Pedagogical Formation Program Based on the Op...
Logical Thinking and Cognitive Development Levels of Pre-se...
School Principals’ and Teachers’ Views on Reasons for the D...
The Investigation of Professional Perception And Hopelessne...
Visualization of Relationship between a Function and Its De...
Flipped Learning: Misunderstandings and the Truth
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Editörden: Etik Dışı Davranış Olarak Haksız Yazarlık
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliğine İlişkin Algıları...
Örgüt Metaforlarında Liderlik: Kavramsal Bir Çözümleme
Developing a New Test Culture: The Art of Possible
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Sosyal Kaygı İle Başa Çıkma Psiko Eğitim Programının Ortaok...
Maddenin Tanecikli Yapısının Mikro ve Makro Boyutta Anlaşıl...
Algılanan Anne-Baba ve Öğretmen Akademik Katılım Ölçeğinin ...
Güzel Sanatlar Lisesi Piyano Öğretmenlerinin Problem Çözme ...
Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yükseköğretim Yaşam...
Turizm Sektörü İstihdamının Eğitim Durumu ve İnsangücü Plan...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Pozitif Psikoterapi ve Gelişimsel Rehberlik Bağlamında Erge...
Okul Yöneticilerinin Etkililiği (Uşak İli Örneği)
Türkiye ve Almanya’daki Coğrafya Öğretim Programlarının Kar...
İlköğretim Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Yeni T...
What are the Demands of the New Millennium from Students, L...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
The “Bad” Teacher: Some Thoughts and Questions for Supervis...
Eğitim Müfettişlerinin Rehberlik Rollerine Yönelik Öğretmen...
Lise Öğrencilerinde Okulu Bırakma Eğilimi ve Nedenleri
Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın Sürdürülebilir K...
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri İle Çevre Eğitimi Öz-...
Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden 36–48 Aylık Çocuklar...
The Applicability of the Moral Virtues Scale in Higher Educ...
Elementary Students’ Opinions of Learning Objects: A Social...