Turkish Studies

image.jpg

Derginin Adı: Turkish Studies
Dergi Kayıt Tarihi: 22.10.2012
DergininWebsitesi: http://www.turkishstudies.net
Dergi Hakkında: Turkish Studies dergisi 2006 yılında yayıma başlamıştır Akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı sanal (e-journal) bir dergidir. Yılda en az 4 sayı düzenli olarak yayımlanmaktadır. Bu 4 sayının yanında sahalarında kendini ispatlamış bilim adamlarının çıkarmak istediği özel sayılar da yayımlanmaktadır. Dolayısıyla bu özel sayılarla birlikte yılda 7-8 sayı yayımlanmaktadır. Ancak Kış, İlkbahar, Yaz ve Sonbahar sayılarımız düzenli ve disiplinli olarak yayımlanmaktadır. Bu sebeple hemen hemen her sayının bir misafir editörü bulunmaktadır. Turkish Studies dergisi Türk dilleri başta olmak üzere, Altay dilleri ve edebiyatları, Ortadoğu, Orta Asya ve Avrupa tarihi, eğitim bilimleri, etnik bilim, sosyoloji ve coğrafya konularında araştırmaya ve incelemeye dayalı makale kabul eden bilimsel bir dergidir. Turkish Studies dergisi araştırmaya, incelemeye ve değerlendirmeye dayalı orijinal, akademik ve bilimsel makalelerin yayımlandığı bir dergidir. Turkish Studies dergisi Sosyal Bilimler alanında çıkan bir dergi olduğu için başta Türkçe ve İngilizce olmak üzere, Almanca, Fransızca ve Rusça makaleler de yayımlanmaktadır. Türkoloji alanında şu an Türkiye'nin en itibarlı dergilerinden biri olan Turkish Studies, bilim adamlarının bir buluşma noktası olmuştur. Turkish Studies dergisinin en önemli özelliği misafir editörlük sistemidir. Misafir editörlük sistemiyle kendi alanında öncü olan ve başarı elde etmiş bilim adamları, uzman oldukları branşlarda özel sayı çıkarmakta, dolayısıyla o sahaya ait başvuru kaynakları yayımlanmaktadır. Bu sayede hem bilim adamları kendi branşlarıyla ilgili ideal ve hayallerini gerçekleştirmekte, hem de alanlarıyla ilgili kaliteli başvuru kaynakları yayımlamaktadırlar. Turkish Studies dergisi dünya üzerinde birçok Türkoloji enstitüsüyle irtibat halinde çalışmaktadır. Amerika'dan Japonya'ya, Kore'den Norveç'e kadar dünya üzerinde 30 ülkede temsilciliği bulunmaktadır. Turkish Studies dergisi onlarca indeks ve veritabanı tarafından taranan bir dergidir. Turkish Studies dergisi birçok üniversiteye mensup kıymetli bilim adamlarının çabalarıyla kurulmuştur. Bu sebeple Turkish Studies dergisi hiçbir üniversiteye ve kuruma bağlı olmadan bir kısım akademisyenler topluluğu tarafından bağımsız ve özgür olarak yayınlarına devam etmektedir.
ISSN: 1308-2140
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,Almanca,Fransızca,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Turkish StudiesTurkish Studies
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/10<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/10
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Coğrafya D...
Öğretmenlerin Akıllı Tahta Ve Öğrencilere Dağıtılan Tablet ...
Değerlerin Kaybolma Durumuna İlişkin Sınıf Öğretmeni Görüşl...
Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı Ve Başarı: Çanakkale Onsekiz Ma...
Yabancı Dil Olarak Türkçe Ders Kitaplarının Kültürel İçeriğ...
4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Motivasyon Ölçeği Form...
Serbest Etkinlikler Dersinde Sınıf Öğretmenlerin Kendilerin...
Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Dersi Öğretim Yöntemlerine ...
Felsefe Dersi Tutum Ölçeği Geliştirilmesi
Pedagojik Formasyon Alan Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygı...
İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öğretmenler Odasına Yön...
Yükseköğretimde Devamsızlık Olgusu ve Nedenlerine İlişkin Ö...
Öğretmen Adaylarının Karar Vermede Özsaygı Düzeyi ve Karar ...
Erken Müdahale Programlarının Çeşitli Değişkenler Açısından...
Cumhuriyet'ten Günümüze Zazaca’nın Eğitim Faaliyetleri İçer...
Sınıf Yönetiminde Öğrenci Motivasyonu ve Motivasyonu Etkile...
Sosyal Bilgiler Öğretmen Niteliklerinin İşbirliğine Dayalı ...
STEM Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması
Çocuklar Ne Yazıyor? Okul Öncesi Dönemde Yazı Algısının Gel...
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Podcast Kullanımı
İlkokul Sınıf Öğretmenlerinin Disiplin Problemleri İle İlgi...
Instructional Leadership Behaviours Of School Principals In...
Yaşam Anlamı Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
Yabancı Dil Öğreten Eğitimcilerin Telkin Yöntemine İlişkin ...
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Alanlarında Yüksek ...
Maarif Müfettişlerin, Okul Müdürlerinin Denetmenlik Görevle...
Farklı Engel Grupları Olan Kadınların Bağlanma Stilleri
Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Fen Dersl...
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Genel Tarihçesi Ve Bu...
Kaynaştırma Eğitimi İle İlgili Duygular, Tutumlar Ve Kaygıl...
Orff Schulwerk Uygulamalarının Okul Öncesi Öğretmen Adaylar...
Robotik Destekli Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları:...
Mekanik Okul Yapısı ile Öğretmenlerin Performansları Arasın...
Sosyal Bilgiler Programında Gazete, Dergi ve İnternet Haber...
Öğrencilerin E-Kitap Okuma Tutumlarının İncelenmesi
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Sürecinde Sözel Düzeltme ...
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Öğretiminin...
Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri: Fransızca Öğretimi Çerçeves...
Resmî Tarih Tezine Farklı Çığırlar, Kurumlar ve Bir Tarih A...
Öğretmen Adaylarının Coğrafya Okuryazarlığı Algı Düzeylerin...
100. Yılında Öğretmen Adayları Ve Öğrencilerin Bakışıyla Ça...
Bazı Değişkenler Açısından İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenleri...
Yetişkinlerde Yurtseverlik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler...
Türkçe Ders Kitaplarındaki Yazılı Metinler ile Metin Görsel...
Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanılan Okuma Metinlerini...
Öğretmen Adaylarının Bilişsel Çarpıtma, Genel Özyeterlik İn...
Ortaokullarda Sosyal Kulüp Etkinlikleri Kapsamında Yapılan ...
Kavram Haritalarının Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri...
İlkokul Öğrencilerinin Farklılıklara İlişkin Algılarının Çi...
Anasınıfı Ve İlkokul Birinci Sınıfa Devam Eden Çocukların S...
Dilbilgisi Öğretiminde Tanım Sorunu ve Ad Tanımı
Ortaokul Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Kazanımları...
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlerin Ulu...
İnsan Sermayesi ve Türkiye’de İç Göç Eğitim İlişkisi
Bir Hatip ve Eğitimci Olarak Vanî Mehmed Efendi, Hayatı, Ed...
Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Bazı Tarihsel Kavramların...
Yabanc Dil Öğrenim Sözlükleri ve Gerekliliği
Din, Ahlak ve Değerler Alanı Seçmeli Derslerinde Karşılaşıl...
Geleneksel ve Alternatif Yabancı Dil Öğretim Yöntemlerinde ...
Özel Dershaneler İle Coğrafya Öğretimi İlişkisinin Değerlen...
Şehir Ve Toprak Arasındaki İlişkinin Coğrafi Yaklaşımla İnc...
Ergenlerde Algılanan Sosyal Destek Ve Siber Zorbalığa Eğili...
Ağır ve Çoklu Yetersizliği Olan Çocuklara Seçim Yapma Becer...
Sınıf Yönetimi Sürecinde İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına ...