Dergiabant

image.jpg

Derginin Adı: Dergiabant
Dergi Kayıt Tarihi: 10.11.2015
DergininWebsitesi: bifdergi@ibu.edu.tr
Dergi Hakkında: Dergiabant 2013 tarihinden itibaren yılda iki sayı yayınlanmak şartıyla AİBÜ İlahiyat Fakültesi dergisi olarak yayın ayatına başlayan hakemli dergidir. Düzenli olarak yılda iki sayı çıkmaktadır. Bu güne kadar 5 sayı yayınlanmış ve 6. sayı da yayınlanmak üzere hazırlıklar sürmektedir. Dergide kör hakemlik uygulanmaktadır. Ayrıca elektironik olarak yayınlanmaktadır.
ISSN: 2148-0494
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,Arapça,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse DergiabantDergiabant
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 10<%$ Resources: Default, Sayi %>: 10
HALİD BİN YEZİD (VE AİLESİ): SİYASİ VE KÜLTÜREL ETKİNLİĞİ Ü...
SOSYAL YAPILANDIRMACILIKLA EKBERÎ GELENEĞİN EPİSTEMOLOJİK B...
FRANSA’DA İSLÂM (VIII. YÜZYIL)
TEACHER IN THE HISTORY OF ISLAMIC EDUCATION –BAGHDAD
FIKIHTA YOLCUYA SAĞLANAN KOLAYLIKLAR
MEALLERDE SABIR KAVRAMININ ANALİZİ (Kırgızca ve Rusça Meal...
FIKIH PSİKOLOJİSİ BAĞLAMINDA MÜCTEHİD PSİKOLOJİSİNİN NASLAR...
MUTEKADDİMÛN HADİSÇİLERE GÖRE MUAN’AN VE MÜEN’EN HADİSİN D...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 7<%$ Resources: Default, Sayi %>: 7
SOSYOLOJİDE VE KELAM İLMİNDE DETERMİNİZM-İRADECİLİK DİKOTOM...
KADRİ EFENDİ (1084/1674), HAYATI, İLMİ ÇALIŞMALARI VE (VÂKİ...
HASSÂN B. SABİT’İN HZ. HAMZA İÇİN SÖYLEDİĞİ MERSİYELER
TÜRKİYE’DE KENTLEŞME SORUNLARININ ZİHNİ ARKA PLANI VE DİN
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 6<%$ Resources: Default, Sayi %>: 6
İBN SÎNÂ’DA NİCELİKLER ve SAYI
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 5<%$ Resources: Default, Sayi %>: 5
DİN SOSYOLOJİSİNDE DİNİ DAVRANIŞ KURAMLARI
PEYGAMBERLERİ TASDİK ARACI OLARAK MUCİZELER
FARKLI BİR HADİS KAVRAMI: LÂHİN -LETÂİFÜ'L-HİKEM ÖRNEĞİ-
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 6<%$ Resources: Default, Sayi %>: 6
KUR’AN PERSPEKTİFİNDE DİN EĞİTİMİNDE SOSYO-KÜLTÜREL FARKLIL...
ZORUNLU NEDENSELLİK BAĞLAMINDA DAVİD HUME’UN KOZMOLOJİK DEL...
HANEFÎ MEZHEBİNDE ÖRFÜN HÜKÜMLERE ETKİSİ
USÛL-FURÛ‘ ETKİLEŞİMİNE SON DÖNEMDEN BİR ÖRNEK: MANSÛRÎZÂDE...
FRANSA’DA MİLLİ DİN: GALLİKAN HİPOTEZ
TEFSİRLER VE MÜFESSİRLER
İLK İNEN VAHYE DAİR RİVAYETLERDE GEÇEN BAZI İBARELERİN TAHL...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 9<%$ Resources: Default, Sayi %>: 9
KUR'AN ÖĞRETİMİNDE METİN ANLAM İLİŞKİSİ (Özel Öğretim Yönte...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 8<%$ Resources: Default, Sayi %>: 8
TANZİMAT DÖNEMİ OSMANLI CEZA HUKUKUNUN KAYNAKLARI
PUVATYA SAVAŞI (732)
HZ.PEYGAMBER (S.A.S) DÖNEMİNDE KULLANILAN KIYAFETLER
HİNDİSTAN’DA BİR MÜFESSİR: KÂDÎ SENÂULLÂH PÂNİPETÎ
EMSÂLÜ’L-KUR’AN BAĞLAMINDA HAKÎM ET-TİRMİZÎ’NİN EL-EMSÂL Mİ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 12<%$ Resources: Default, Sayi %>: 12
İBRAHİM MUSTAFA’NIN NAHİV İLMİNİN ISLAHINA DAİR GÖRÜŞLERİ
HANEFÎ MEZHEBİNE HİNTLİ BİR YORUM: FERÂİZİYYE HAREKETİ
CEMÂL EL-HALVETÎ’NİN (v. 899/1494) “ESRÂRU’L-VUDÛ” ADLI RİS...
FER‘Î MESELELER ÇERÇEVESİNDE MANSÛRÎZÂDE SAÎD BEY’İN FIKIH ...
KAVRAM KARİKATÜRLERİNİN DİN ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2017/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 9<%$ Resources: Default, Sayi %>: 9
GAZÂLÎ’YE GÖRE BİR BİLGİ KAYNAĞI OLARAK MARİFET
OSMANLIDA TEFSİR HAŞİYESİ GELENEĞİ: ATÛFÎ ÖRNEĞİ
İSLAM HUKUKUNDA ZAMAN AÇISINDAN SÜNNETE AYKIRI BOŞAMA (BİD‘...
MÂTÜRÎDÎLER’E GÖRE NÜBÜVVETİN KAPSAM VE GEREKLİLİĞİ
AHMED B. HANBEL VE KİTÂBÜ’L-İLEL VE MA’RİFETÜ’R-RİCÂL’İNİN ...
İSLAM HUKUKUNDA YED-İ ADL
VEFAKÂRLIK ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 12<%$ Resources: Default, Sayi %>: 12
KLASİK HADİS KAYNAKLARINA GÖRE ABDULLAH B. SA’D B. EBÎ SERH
İBN SÎNÂ’DA NİCELİKLERİN VARLIĞI
KANT’IN LEİBNİZ’İN MONADOLOJİSİNDEKİ UZAY VE ZAMAN ANLAYIŞI...
TÜRK DİN MÛSİKÎSİNDE KASÎDE FORMU (HAFIZ EMİN IŞIK ÖRNEĞİ)
BİR FÂKİHİN TASAVVUF YORUMU: AKİFZÂDE’NİN MÜHİMMÂTU’S-SÛFİ...
ABDÜSSELAM AHUNDZÂDE VE TARİH-İ MUKADDES-İ ENBİYA İSİMLİ ES...
İBN SÎNÂ FELSEFESİNDE VARLIK VE MAHİYET KAVRAMLARI
ABDURRAHMAN B. EL-HÂC EBÛ BEKİR EL-KEFEVÎ’NİN MECMÛA-İ HUT...
KASAS SÛRESİ 38. ÂYET BAĞLAMINDA KUR’ÂNI KERÎM’DEKİ TARİHSE...
BİR HATİP OLARAK DİN GÖREVLİLERİNDE BULUNMASI GEREKEN TEME...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2018/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 11<%$ Resources: Default, Sayi %>: 11
ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE...
ANTHONY KENNY’E GÖRE TANRI’YI BİLMENİN İMKÂNI VE AGNOSTİSİZ...
BİR RÂVÎ OLARAK MA'BED EL-CÜHENÎ, HAYATI, HOCALARI, TALEBEL...
MAM MÜSLİM’İN SAHÎH’İNE KAYNAKLIK BAKIMINDAN İMÂM MÂLİK’İN ...
MUHAMMED B. MUTARRİF ED-DABBÎ EL-ESTERÂBÂDÎ’NİN EŞ‘ARÎ’YE N...
HİCRÎ III. ASIRDA HADİS USÛLÜNE KAYNAKLIK EDEN ESERLER VE Ö...
ARAP DİLİ VE BELÂGATI AÇISINDAN TEŞBÎH-İ TEMSÎL İLE İSTİARE...
MODERN DÖNEMDE PRATİK VE PEDAGOJİK OLARAK ARAP GRAMERİNİ KO...
AMEL FORMU VE ABDÜLKÂDİR MERÂGÎ’NİN ANONİM BİR MECMUADAKİ A...
تحقيق " جزء فيه مجلسان من أمالي" أبي القاسم سليمان بن أحمد ...