Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 13.02.2014
DergininWebsitesi: http://kefad.ahievran.edu.tr
Dergi Hakkında: Yayın hayatına 2000 yılında başlayan dergimiz kesintisiz olarak bu güne kadar yayınlanmıştır. Dergimiz önce Ulakbim Sosyal Bilimler Veri Tabanı tarafından, sonra da 2009 yılından itibaren EBSCO "Academik Search Complate" tarafından indexlenmeye başlamıştır. Bununla birlikte dergimizde yayımlanan makalelerin görülebilirliğini daha da artırabilmek amacıyla dergimizin diğer uluslararası abstract ve fultext indexlerde de taranmasını sağlamaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.
ISSN: 2147 - 10
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Kırşehir Eğitim Fakültesi DergisiKırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/13<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/13
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Öğretmenlik Uygulaması I-II Derslerinin Zihin Engelliler Öğ...
Türkçe Dersinde Metinlerle Problem Çözme Öğretiminin Öğrenc...
Öğretmenlerin Yazılı Anlatıma İlişkin Geliştirdikleri Düşün...
Eğitim Özel Derlemine Ait Söylem Çözümlemeleri
İlköğretim Öğrencilerinin Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyonl...
Altı Yaş Çocuklarının Günlük Yaşantılarında Oyunun Yeri ve ...
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Meslekte Karşılaştıkları Soru...
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşün...
WebQuest Öğrenme Ortamının Öğrencilerin Akademik Başarı ve ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Öğretmen Adaylarının Çevre Sorunlarını Bilim Dalları ve Ter...
Türkçe Dersi Değerler Eğitiminde Kutadgu Bilig’in Kullanımı
Ortaöğretim Kimya Ders Kitaplarının Bilimsel Süreç Becerile...
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Afetler Konusu İle...
Fizik Laboratuarına Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirme: Geçerl...
İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Tükenmişlik Düzeyl...
Ders Kitaplarının Mesaj Tasarımı İlkeleri Açısından Değerle...
Öğretmen Adaylarının Bitkilerde Solunum-Fotosentez Konusund...
Etkinlik Temelli Öğretim Yaklaşımının Ortaokul Öğrencilerin...
Yükseköğretimin Yönetimine Kadınların Katılımı: Bazı AB Ülk...
Akıcı Okuma Becerileri ile Anlama Düzeyleri (Basit ve Çıkar...
Kontrol Odağının Yordayıcıları Olarak Saldırganlık ve Çok B...
Öğretmenlerin Yeni Ortaöğretim Matematik Öğretim Programınd...
Öğretmen Adaylarının Öğrenmeye İlişkin Tutumlarının Öğretme...
Fen Öğretmen Adaylarının Oyunlara İlişkin Görüşleri ve Hazı...
İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Dersinde Yaratıcı Yazma Yaklaşım...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/14<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/14
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
A Comparative Analysis of Ratio and Proportion Problems inT...
Didaktik Durumlar Teorisi Işığında İlköğretim Öğrencilerine...
Mersin Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Teknol...
Kenny Müzik Performans Kaygısı Envanterini Türkçe’ye Uyarla...
Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki E...
Okur Özyeterlik Ölçeğinin Geliştirilmesi
Okul Öncesi Öğretmen Yetiştirme Programı Hakkında Okul Önce...
Öğretmen Adaylarının Genel İnternet Özyeterlik Algıları (Fı...
Öğretmen Adaylarının Eğitim Araştırmalarına İlişkin Tutumla...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Konuşma, Dinleme ve Empati Bece...
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin “Hücre Bölünmesi ve Kalı...
İlköğretim Sosyal Bilgiler Programında Yer Alan Değerler ve...
Web Temelli Bir Eğitim Yazılımının Kullanılabilirliği: “TTN...
Erken Çocukluk Yaklaşımlarına İlişkin Görüşler Ölçeği’nin T...
13-15 Yaş Arası Erkek Futbolcuların Durumluk ve Sürekli Kay...
Sınıfta İstenmeyen Öğrenci Davranışlarıyla İlgili Sınıf Öğr...
İlköğretim İkinci Kademe 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/13<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/13
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
İlköğretim I. Kademede Kaynaştırma Eğitimi Uygulamalarının ...
İlköğretim 4. Sınıf Matematik Programının Öğrenme Alanları ...
Birinci Sınıf Öğretimine Bütünsel Yaklaşım ve Öğretimde Bir...
Çevik Kuvvet Görevlilerinin Benlik Saygıları ile Yaşam Doyu...
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Kültür Algılarının İncel...
Bilim Öyküleri İçeren Eğitsel Oyunların Fen ve Teknoloji De...
Öğrenci Algısına Göre Öğretmen Etik Değerler Ölçeğinin Geli...
Genel Lise Öğrencilerinin Okul Tahripçiliği Algıları
Öğretmen Adaylarının Mecazlar Yoluyla Çocuk Kavramına Bakış...
Eşlerin Algıladıkları Sosyal Desteğin Ailenin Bazı Özellikl...
Akademik Özyeterlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Okuma Stratejileri, Eleştirel ...
Öğretim Elemanlarının Evlilik Uyumu ve Yaşam Doyumlarının İ...
Öğretmen Adaylarının Okul Kavramına İlişkin Algıları
Ortaöğretim Öğrencilerinin Yazılı Anlatımlarının Düşünceyi ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Kişilik Özelliklerinin Baz...
Psikolojik Danışmanların Duygularla Başa Çıkma Yollarının İ...
Öğretmenlik Formasyon Programındaki Öğretmen Adaylarının Öğ...
Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Uygulama Kılavuzu’nd...
Çağdaş Okul Müdürlerinin Değişen Rolleri
İlkyardım Dersi İçin Web Tabanlı Probleme Dayalı Öğrenme Ya...
Ortaöğretim Öğretmenlerinin Sınıflarında Oluşturmaya Çalışt...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/14<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/14
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
FATİH Projesine Yönelik Görüşleri Değerlendirme Ölçeği: Güv...
Öğretmen Adaylarının Matematik Öğretiminde Teknoloji Kullan...
Öğrenme Nesneleri Kavramına İlişkin Geliştirilen Örnek Anal...
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin İşbirlikli Öğrenme Modeli ...
Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Benlik Saygıları ve Öğr...
Ortaöğretim Kurumlarında Yürütülen Psikolojik Danışma ve Re...
Tarih Öğretiminde Haritaların Önemi ve Kullanımı
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Lise Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşün...
Özbakım Becerilerinde Ebeveyn Desteği Envanterinin (OBEDE) ...
5E Öğrenme Modeli ve İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Biyoloji...
1998 Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi Programı ile 2010...
Bir İmparatorluk Refleksi Olarak, 19. Yüzyılda Eğitsel Etki...
Ergenlerin Benlik Saygısı ile Anne-Babalarının Benlik Saygı...
Görsel Okuryazarlık Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Problem...
İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Bilgisayar...
Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Üstbilişsel Okuduğunu Anlama F...
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin D...
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gözünden Nükleer Enerji
Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Teknogerçekçilik...
Engelli Bireylerin Eğitilmesine Yönelik Tutum Ölçeğinin Gel...
Psikolojik Danışman Adaylarının Cinsel Sağlık Eğitimi Dersi...
Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kit...
Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanlarının Öğretim Araç ve Ma...
Haltercilerde Benlik Saygısı ile Yaşam Doyum ve Vücut Benli...
Ergenlerin Kimlik Oluşumunun Facebook Üzerinden İncelenmesi...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/16<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/16
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Etnobotanik Aktiviteleri...
Öğretmen Adaylarının Kaynaştırmayla İlgili Olaylara Bakışı
İsviçre ve Türkiye Sınıf Öğretmeni Yetiştirme Programlarını...
Facebook Zorbalığı ve Mağduriyeti Ölçeklerinin Türkçeye Uya...
Problem Çözümlerinde Bir Analiz Metodu Olarak Prakseolojik ...
Sosyal Bilgiler Dersinde Kazanım-Değer İlişkisi
Öğretmenlerin Drama Yöntemine Yönelik Görüşleri ve Öz Yeter...
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ankara’nın Tarihi ve K...
Ergen İntiharlarının Önlenmesi: Ekolojik Bakış
Özel Yetenekli Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin...
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Dersin...
İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Problem Kurma Etk...
Türkiye’de Erken Çocukluk Dönemi Öğretmenlerinin Eğitim Pro...
Sosyal Bilgiler Dersinin Sosyolojik Boyutu
Etkin Katılım Ölçeği Geliştirme ve Uyarlama Çalışması
Yeni Bir Çevrimiçi Sınav Modeli Geliştirilmesi ve Uygulanma...
İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Öz-Yeterlik Algıları ile İş...
Okula Yabancılaşma Ölçeği
Farklı Yöntemlerle Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının Düşün...
Matematik Öğretmeni Adaylarının İrrasyonel Sayılarla İlgili...
Dijital Sınıf Uygulamasına İlişkin Öğrenci Görüşleri
İşitme Engelli Çocukların Sesletim ve İşitsel Ayırt Etme Ge...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/15<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/15
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Yüksek Lisans Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarına Bilgisa...
Türkiye’de Okul Yöneticisi Yetiştirme, Atama ve Sürekli Gel...
Öğretmen Adaylarının Alternatif Ölçme Değerlendirmeye İlişk...
Post-modernizmin Sanat Eğitimine Yansıma Biçimleri Görsel K...
Yönetici ve Öğretmenlerin Yönetsel Etkililik ve Örgütsel Ba...
Modern Metin Çözümleme Yöntemlerinin Eleştirel Düşünme, Yar...
Perceived Influences in Vocational Preference of Turkish Hi...
İlköğretim Okullarının Örgüt Tipi İle Öğretmenlerin Örgütse...
Matematiksel Kavramlarla Geliştirilen “Kelimeden Kavrama” O...
Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Okuryazarlıklarını...
Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerinin ...
Öğretim Elemanlarının Bilişim Teknolojileri Kullanımında Öğ...
Ortaokul 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersine Giren Branş Öğret...
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Farklı Geribildirim Strateji...
Aile İçi İletişim ve Siber Yaşam: Teorik Bir Çözümleme
İlkokul ve Ortaokullarda Uygulanmakta Olan Sosyal Kulüpleri...
Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçmede Bir Karar Destek Sistem...
Eğitimde Oyunlaştırma: Araştırma Eğilimleri
Çoklu Yetersizliği Olan Çocukların Annelerinin Çocuklarının...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/14<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/14
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Kovalent Bağlar Konusunda Öğrenci İmaj ve Yanlış Kavramalar...
İlköğretim Öğrencilerinin Bilim İnsanı ve Bilimsel Bilgi Ha...
Müzik Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri
İlköğretim Matematik 6-8 Öğretim Programında Hedeflenen Dav...
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Işıkla İlgili Kavram Yanıl...
Gelecek Zaman Algısı ve Akademik Alanda Arzuların Ertelenme...
Öğretim Elemanlarının Pedagojik Alan Bilgilerini Değerlendi...
Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Etik İlkeleri Öl...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kavram Karikatürlerinin Öğrenci...
Ortaöğretim Öğrencilerinin Boş Zamanlarında Tarih Öğrenmeye...
İlk Okuma Yazma Öğretimi Dersinde Mikro Öğretim Uygulamalar...
Öğretmenlerin Mesleki Gelişmeleri Takip Etme Durumları: Fat...
Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması
Öğretmen Adayları Öğrenme Öz-yeterliği Ölçeği: Geçerlik ve ...
Düzenlenmiş İki Faktörlü Öğrenme Yaklaşımları Envanteri’nin...
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Bir Yöntem Olarak Dramanın Kull...
6-8. Sınıflar Türkçe Dersi Öğretim Programının Ürün ve Süre...
Ortaöğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları ile Ör...
İlköğretim Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumlarını...
Eğitim ve Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Öz-Yeterlik...
Ailesinde Engelli Birey Bulunan Okul Öncesi Dönem Çocukları...
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışı, Gene...
Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Yeterliklerini Etkileyen Fa...
Aile Mahkemelerinde Görev Yapan Uzmanların Hizmet içi Eğiti...
İngilizce Ders Kitaplarında Kültürlerarası Unsurların İncel...
İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Öz-Yeterli...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/16<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/16
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Psikolojik Danışma Müdahalesi Olarak Bireysel Psikolojik Da...
Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Eğitimde Tablet Bilgisayar ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/15<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/15
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
Okul Öncesi Eğitimde Okul Aile İşbirliği Ölçeğinin Geçerlik...
EYTPE Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Açılan D...
Okul Öncesi Dönem Resimli Öykü Kitaplarının Coğrafi Kavraml...
9. Sınıf Öğrencilerinin Fonksiyon Kavramında Notasyonel Hat...
Dinamik Geometri Yazılımı ile Öğretimin İlköğretim 6. Sınıf...
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Okula Yabancılaşman...
Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Genişletilmiş Mikro Öğret...
Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Yönelik Bir Tutum Ölçeği ...
Ortaöğretim Kimya Ders Kitaplarındaki ve Sınavlarındaki Sor...
Sınıf Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Anal...
Facebook’un Eğitimde Kullanılması: Muhasebe Eğitiminde Bir ...
Dünü ve Bugünüyle Eğitime Sosyolojik Bir Bakış
Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Öğrencilerin Derse Katılı...
Kazım Nami Duru’nun Okul Öncesi Eğitime Katkıları ve “Çocuk...
Hasip Ahmet Aytuna’nın Türk Eğitim Tarihindeki Yeri ve Önem...
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Öğretimde İnternet Kullanımın...
İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Algıladıkları Evrensel Değe...
Öğretmen Adaylarının İletişim Becerileri ve İletişimci Biçi...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim Programı Hak...
Öğrencilerin Ders Çalışma Yaklaşımlarının Farklı Değişkenle...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 3<%$ Resources: Default, Sayi %>: 3
Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Lisans Akademik Amaçlı İng...
Lise Öğrencilerinde Kişiler Arası Sorun Çözme ve Stresin İn...
İlkokul 4. Sınıflara Yönelik Matematik Motivasyon Ölçeğinin...
Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanım Öz-yeterlik ...
Farklı Kültürlerde ve Eğitimsel Süreçte Renklerin Dili
Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Okul Müdürlerine Güven Düze...
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İ...
Ortaokul Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri: Burdur İli Örneği...
Investigating Coherence between Preservice Science Teachers...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/16<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/16
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
Ortaokul Öğrencilerinin Tarihsel Bilgi Edinme Kaynaklarına ...
Ortaokul Beşinci ve Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Matematik ...
Çizgi Grafiğini Yorumlama ve Oluşturma Becerilerinin Ölçülm...
Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Kurdukları Problemlerin ...
Öğretmenlerin Karara Katılımı ve İş Doyumu Arasındaki İlişk...
Ortaokul Öğrencilerinin Doğaya İlişkin Metaforları
Farklılıkların Yönetimi ile Öğrenen Okul Arasındaki İlişkin...
Türkiye’deki Kimya Eğitimi Makalelerinin İncelenmesi: 2000-...
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin Üniversite-Toplum İşbi...
Eğitim Fakültesi ve Pedagojik Formasyon Sertifika Programla...
İlkokul 3. Sınıf Öğretmenlerinin Yenilenen Fen Bilimleri De...
4+4+4 Düzenlemesinin Okul Öncesi Eğitim Üzerindeki Etkileri...
İlkokul 4. Sınıf Matematik Dersi “Kesirler” Konusunun Öğret...
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Metaforik Okul Algıları: İşlev...
Fen Bilimleri Dersi Öğrenme Ortamlarının Yapılandırmacı Öze...
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Piramit Bilgileri: Tanım ve Örn...
Öğretim Teknolojileri Alanında Karma Yöntem Çalışmaları Ana...
Maddenin Tanecikli Yapısının Anlaşılması Üzerine İşbirlikli...
Okula Hazır Olma Konusunda Öğretmen ve Aile Görüşleri: Bir ...
Yabancı Dil Öğretiminde Kültür Aktarımı: Fransız Dili Örneğ...
The Relationship between Prospective Teachers’ Belief Syste...