Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

image.jpg

Derginin Adı: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Dergi Kayıt Tarihi: 22.5.2015
DergininWebsitesi: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kusbd/
Dergi Hakkında: Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda iki sayı olarak çıkarılan Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD) Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanmaktadır. Dergi, tüm sosyal bilimlere açıktır. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi HAKEMLİ olup, ASOS veri tabanında taranmaktadır. Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin yayım haklarına sahiptir. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler yayımlanmamış olmak ve sunulduğu toplantı belirtilmek şartıyla kabul edilir. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisine gönderilen makaleler önce tüm süreçlerden sorumlu olan editör ve alan editörleri (yayın kurulu) tarafından yayın politikası ve kuralları bakımından biçimsel olarak incelenir ve uygun olduğuna karar verilenler alanla ilgili hakemlere gönderilir. Gerek duyulması halinde makaleler, hakemlerden gelen eleştiri ve öneriler doğrultusunda gözden geçirilmesi veya önerilen düzeltmelerin yapılması için yazarlara gönderilir. Hakemler tarafından önerilen değişiklikler benimsenmezse makale yazar/yazarları tarafından geri çekilebilir. Editörler kurulu hakemlerin görüşlerini dikkate alarak yazıları yayımlayıp yayımlamama hakkına sahiptir. Dergiye gönderilecek araştırmaların /makalelerin "Makale Gönderme" başlığının altında yer alan YAZIM KURALLARINA UYUM göstermesi gerekir. Makalenin içinde adınız, soyadınız, unvanınız ve çalıştığınız kuruma ilişkin bilgi olmaması gerekir. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Türkçe dışındaki dillerde makalelerin yayınlanması Editörler Kurulunun yetkisindedir. Diğer dillerde yayımlanması halinde 800-1000 kelimelik Türkçe geniş özet verilmelidir.
ISSN: 2146-2879
Dergi Dili: Türkçe,İngilizce,

Dergi Sayıları

Skip Navigation Links.
Collapse Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiKırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
SAĞLIK HIZMETLERINDE ALGILANAN HIZMET KALITESI VE HASTA MEM...
ON THE POSSIBILITY OF WRITING CONTEMPORARY HISTORY
HEDEF PROGRAMLAMA İLE MENÜ PLANLAMASI: BIR ÖRNEK UYGULAMA
TURGUT UYAR: SANAT HAYATI VE ESERLERI
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE SEÇMELİ DERS SEÇİMİ
MÜZİK BÖLÜMÜNDE OKUYAN ÖĞRENCİLERİN AİLE PROFİLLERİ VE MESL...
SORU SORMA BECERİSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETME...
ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN, ÇOK ALANLI SANAT EĞİTİMİ YÖNTEM...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/3<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2013/3
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
TARİH BOYUNCA TÜRKLER VE FARSÇA; MODERN YAKLAŞIMLARA BİR EL...
MAX WEBER’S IDEAL TYPES: PATRİMONİALİSM, SULTANİSM, AND BUR...
UZAKTAN EĞITIM ÖĞRENCILERININ MEMNUNIYET ALGILARI ÜZERINE B...
MUHASEBE EĞİTİMİNİN NİTELİĞİ VE BU EĞİTİMİN MUHASEBECİLİK M...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
BAZI BELÂGAT KİTAPLARINDA MÜŞÂKELE SANATININ TANIM VE TASNİ...
TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA YER ALAN METİN TÜRLERİ ÜZERİNE BİR...
YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER VE UNUTUL...
TÜRKİYE’DE ÖZEL ARŞİV KAVRAMI VE BİR ÖRNEK (EKREM CEYHUN’UN...
KAYSERİLİ BİR DEVLET ADAMI: SADRAZAM MEHMED PAŞA
ALİ NİHÂNÎ YOZGADÎ’NİN MENÂKIB-I MURTAZAVİYYE ADLI ESERİNDE...
PARETO’YU OKUMAK MANTIKLI OLMAYAN DAVRANIŞ VE SEÇKİNLER TEO...
HAÇLI SEFERLERİNİN MİRASI
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
A REVIEW OF WEBERIAN STUDIES ON THE OTTOMAN EMPIRE
KALİTE YÖNETİMİNDEN KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİNE PARADİGM...
DIŞ TİCARETTE DOĞRUDAN İKİLİ İLİŞKİLERDEN ÖTEYE DOLAYLI İLİ...
ENGELLİLERE UYGULANAN SOSYAL POLİTİKALARIN DEĞERLENDİRİLMES...
TÜRKİYE’DE VE TÜRK CUMHURİYETLERİNDE URDU DİLİ EĞİTİMİ
ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN UYUM SAĞLAMA SÜREÇLERİ: BİR BİBLİYOG...
XIII VE XIV. YÜZYILA AİT BİR COĞRAFYA SÖZLÜĞÜ: MERÂSİDÜ’L-I...
YERLİ VE YABANCI LİTERATÜRDE KURULUŞU TARTIŞILAN İMPARATORL...
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN BÖLGE EKONOMİLERİNDEKİ ETKİNLİ...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
SATILIK İMPARATORLUK: BRİTANYA İMPARATORLUĞUNUN TASFİYESİ
SULTAN II . ABDÜLHAMİD’İN YURT DIŞI EĞİTİM POLİTİKASI
MEHMET FUAT KÖPRÜLÜ’NÜN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
STALİN DÖNEMİ RUS MİLLİYETÇİLİĞİ VE POLİTİKALARI
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2011/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
SULUKULE’NİN MÜTEREDDİT DİRENİŞÇİLERİ MUTENALAŞTIRILMAYA KA...
XVI. ASIR ALMAN SEYYAHLARINDA OSMANLI (TÜRK) TOPLUMU VE İNS...
FRANSIZLARIN 1681 SAKIZ SALDIRISINDA VERDİKLERİ ZARAR KARŞI...
DEDE İLE TORUNUN MEDENİYET YOLCULUĞU
SELÇUKNÂME’DE EDEBÎ SAVAŞ TASVİRLERİ
DÎVÂNÜ LÛGAT-İT-TÜRK’TE KADIN VE KADINA İLİŞKİN UNSURLAR
AİLE İŞLETMELERİNDE KURUMSALLAŞMA, YETKİ DEVRİ VE BELİRSİZL...
AKDENİZ ÜLKELERİ ARASINDA OLUŞTURULAN ELEKTRONİK GIDA PAZAR...
JULIAN BARNES’IN ROMANLARINDAKİ POST-POSTMODERNİZME DÖNÜŞÜ
KÜLTÜREL YOZLAŞMAYA NEDEN OLAN BİR UNSUR OLARAK TELEVİZYON
TÜRKİYE VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE ANASINIFINA DEVA...
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
GÜVENLİKLEŞTİRME YAKLAŞIMI VE TÜRKİYE’NİN ULUSAL GÜVENLİK A...
TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKASINDA DÜŞÜK KARBON EKONOMİSİNE DOĞRU...
EDIRNE'LI NAZMÎ'NIN TÜRKÎ-I BASIT DIVANI'NDA GIYIM UNSURLAR...
BEYNE DAHA UYGUN BİR ÖĞRENME ORTAMINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLE...
LE CONTE ET SON EXPLOITATION DANS UNE CLASSE DE LANGUE ETRA...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2012/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
ULUSLARARASI İLIŞKILER DÜŞÜNCESI VE DÜNYA POLITIKASINDA DEĞ...
İSRAIL DEVLETI'NIN KURULUŞUNA KADAR GEÇEN SÜREÇTE YAHUDILER...
GIRDI-ÇIKTI FIYAT MODELI ILE ARTAN ENERJI FIYATLARININ TÜRK...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
BAŞKANLIK SİSTEMİ VE TÜRKİYE
ADİL TİCARET VE ORGANİK GIDA PAZARLARI: ANKARA ÖRNEĞİ
DÖVİZ KURUNDAN FİYATLARA GEÇİŞ ETKİSİNİN GRANGER NEDENSELLİ...
VERGİ YURTTAŞLIĞI: KAVRAM, UNSURLARI VE GELİŞTİRME YÖNTEMLE...
FİNANSAL VE DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM AÇISINDAN MARKA DEĞERLEME ...
YAPIM İŞİ KAMU ALIMLARINDA YAKLAŞIK MALİYET BELİRLEME USULÜ...
İSTANBUL’DA YAŞANAN MEKÂNSAL DÖNÜŞÜMLER BAĞLAMINDA SOYLULAŞ...
FELSEFE VE EDEBİYAT
BAYBURT/HART’TA ŞEYH EŞREF İSYANI’NA DAİR OSMANLI ARŞİV BEL...
ÇIK-(MAK), TAŞIK-(MAK) MIDIR
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2015/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
DAVID HUME VE GAZALİ’DE NEDENSELLİK PROBLEMİ
SPOR TOTO SÜPER LİGİ’NDE FORVET OYUNCULARININ PERFORMANSLAR...
İLKÖĞRETİM OKULLARININ ÖĞRENEN ÖRGÜT OLMA ÖZELLİKLERİ AÇISI...
PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKASI PROGRAMININ ETKİLİLİĞİNİN Ö...
İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEMEDEKİ BOŞANMIŞ VE TAM AİLEYE SAHİP Ö...
93 HARBİ’NDE BÜYÜK GÜÇLERİN POLİTİKALARI VE OSMANLI DEVLETİ...
1914 YILI BAŞINDAN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NA ORDUYU MODERNLEŞ...
HABER FOTOĞRAFLARINDA 2003 IRAK SAVAŞI KARŞITLARININ TEMSİL...
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YAZMA BECERİSİNİN GEL...
TBMM GİZLİ CELSELERİNDE ÖNE ÇIKAN MESELELER
MAX WEBER VE SABRİ F. ÜLGENER’DE ZİHNİYET-DİN İLİŞKİSİ
TÜRKİYE EKONOMİSİNDE CARİ AÇIK SORUNU: TASARRUFLARIN ÖNEMİ ...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/1
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 1<%$ Resources: Default, Sayi %>: 1
DOĞU-BATI PARADİGMASI BAĞLAMINDA DEĞER VE EĞİTİMİ
BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDE VE DİĞER OKULLARDA ÖĞRENİM GÖR...
AK PARTİ’NİN BAŞKANLIK SİSTEMİ MODELİNİN ABD’DEKİ BAŞKANLIK...
AHLAK VE KÜLTÜR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
İŞ-AİLE ÇATIŞMASINI YÖNETME ÖZ-YETERLİĞİ ÖLÇEĞİ: TÜRK ÖRNEK...
ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ VE VIKOR YÖNTEMLERİYLE İŞGÖREN SE...
ÖĞRETMENLERİN OKULLARIN ÖRGÜTSEL NARSİZM DÜZEYLERİNE YÖNELİ...
AÇIKLANMIŞ KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER YÖNTEMİ İLE TÜRKİYE ...
DEVRİMDEN GÜNÜMÜZE FRANSIZ SİYASAL SİSTEMİNİN EVRİMİ
FİNANSAL KRİZ DÖNEMLERDEKİ PERSONEL SAYISINDAKİ DEĞİŞİMLERİ...
KKTC’DE BİR DEVLET VE BİR ÖZEL ÜNİVERSİTENİN EĞİTİM FAKÜLTE...
HÜKÜMET SİSTEMLERİNİN TIKANMA NOKTALARI VE ALTERNATİF ÇÖZÜM...
MÜTAREKE DÖNEMİ ASAYİŞ SORUNLARI VE ÇARE OLARAK DÜŞÜNÜLEN N...
HAYRET EFENDİ’NİN II. ABDÜLHAMİD HAN’IN TAHTA ÇIKIŞINA DAİR...
DESTİNASYON İMAJI VE DESTİNASYON KİŞİLİĞİNİN, ZİYARETÇİ MEM...
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARINDA ÇOKKÜLTÜRLÜ Kİ...
OKULÖNCESİ ÇOCUKLARDA DİNİ DUYGUNUN KÖKENLERİ VE BESLENME K...
İSRAİL’İN DIŞ POLİTİKASINI ANLAMAK: TEVRAT, “ON EMİR”, “VAD...
TÜRKİYE’DEKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ...
ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞ...
TÜRKİYE VE İNGİLTERE’DEKİ ÖĞRETMENLERİN SÜREKLİ MESLEKİ GEL...
KUTADGU BİLİG’DE DEVLET YÖNETİMİ
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/4<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2014/4
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
MUHASEBECİLERİN MESLEKİ UYGULAMALARINDAKİ ETİK ALGILARINA İ...
BULANIK KÜMELEME ANALİZİ ILE İSTATİSTİKİ BÖLGE BİRİMLERİNİN...
YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN TARİHÇESİNE GENEL BİR BAKIŞ ...
MİLLİ MÜCADELE’YE GİDEN YOLDA BİR GAZETENİN DOĞUŞU; “İSTİKB...
Collapse <%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/2<%$ Resources: Default, Cilt %>: 2016/2
Collapse <%$ Resources: Default, Sayi %>: 2<%$ Resources: Default, Sayi %>: 2
BİR EĞİTİM ARACI OLARAK MODERNİZM VE MÜSLÜMANLARIN AÇMAZI
YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMELERİNDE İNOVASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİ...
TAŞRADA BİR HALKEVİ (KESKİN) REİSİ REFET KANDEMİR (D:1320(R...
XVI. YÜZYILDA KIRŞEHİR SANCAĞINDA NÜFUS YAPISI
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ AFETLERE YÖNELİK İNANI...
MEB 2013 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI’NDA BELİRTİLEN ÖĞRENME...
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN YAPISAL BİR KRİZİ OLARAK EURO KRİZİNİN N...
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ETKİLEŞİMLİ TAHTA KULLANIMLARIN...
MÜSLÜMAN KARDEŞLER TEŞKİLATININ İDEOLOJİSİ VE MISIR SİYASET...
DEĞERLER EĞİTİMİ VE BİR FABRİKA OLARAK MODERN OKUL
AHMET MİTHAT EFENDİ’NİN LETAİF-İ RİVAYAT KİTABINDAKİ ‘ÇİNGE...
ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ LABORATUVARINDA KARŞILAŞIL...
1940’LI YILLARIN ZONGULDAK’INDA SOSYAL HAYATTAN EDEBİYATA Y...
FIKHÎ BAKIŞ AÇISIYLA AHLÂKÎ DEĞERLERİN KAZANDIRILMASI
EKONOMİK BÜYÜME, ENERJİ TÜKETİMİ VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ ANALİZİ...
BİM MAĞAZALAR ZİNCİRİNİN 2008-2015 DÖNEMİ FİNANSAL PERFORMA...
SINIF YÖNETİMİ ALANINDA ULAKBİM’DE TARANAN MAKALELERİN İNCE...
ECZANE ÇİZELGELEME PROBLEMİ: BİR ÖRNEK UYGULAMA
DEVLET OKULLARINDA VE ÖZEL OKULLARDA GÖREV YAPAN ORTAOKUL Ö...
GERÇEKLİKTEN KURMACAYA KELLECİ MEHMET ANLATILARI
TÜRK CEZA KANUNUNDA ÇOCUK DÜŞÜRME SUÇU
BELEDİYE ZABITA ÖRGÜTÜNÜN ÖRGÜTSEL VE İŞLEVSEL GEREKLİLİĞİ ...
FARKLI BİR OLAY YERİ OLARAK SANAL GERÇEK